Interpelacja nr 19797

do ministra spraw wewnętrznych

w sprawie zmieniających się zasad zdawania egzaminu na prawo jazdy oraz aktualizowania systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców - ponowna

   Szanowny Panie Ministrze! W związku z otrzymaniem w dniu 20 sierpnia 2013 r. odpowiedzi na moją interpelację w sprawie zmieniających się zasad zdawania egzaminu na prawo jazdy oraz aktualizowania systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców poniżej żądanie dodatkowych wyjaśnień na piśmie zgodnie z art. 193 ust. 3 regulaminu Sejmu. Jednocześnie proszę o przedstawienie odpowiedzi w regulaminowym terminie 21 dni od momentu złożenia niniejszego żądania dodatkowych wyjaśnień (art. 193 ust. 3 uchwały Sejmu z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej).

   Przyczyny nieprzyjęcia odpowiedzi. Zgodnie z art. 193 ust. 3 uchwały Sejmu z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wskazując na przyczyny nieprzyjęcia odpowiedzi przedstawionej przez podsekretarza stanu pana Rafała Magrysia, działającego z upoważnienia ministra spraw wewnętrznych, pragnę zwrócić Pani Marszałek oraz Pana Ministra uwagę na niezwykle lakoniczne przedstawienie żądanych przeze mnie w interpelacji kwestii, urągające w mojej ocenie podstawowym zasadom instytucji interpelacji określonym w regulaminie Sejmu. Tekst odpowiedzi na interpelację jest krótki, lakoniczny i nie wyczerpuje odpowiedzi na zadane pytania. Dodatkowo dołączenie do tekstu odpowiedzi publicznie dostępnego dokumentu pt. ˝Informacja ministra spraw wewnętrznych na temat przebudowy systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz dostosowanie go do wymagań wprowadzonych ustawą o kierujących pojazdami˝, z którym każdy parlamentarzysta mógł się zapoznać już w lutym 2013 r., jako część większego dokumentu przygotowanego przez MSW oraz próba odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące zmian w aktualnej mapie systemów informatycznych poprzez przepisanie z tego dokumentu ogólnikowych fraz, bez jakichkolwiek załączników w postaci analiz ekonomicznych czy merytorycznych, stanowi doskonały przykład niekompetentnej, niemerytorycznej, bardzo powierzchownej i przygotowanej w pośpiechu odpowiedzi na interpelację, mimo że i tak konstytucyjny termin 21 dni na odpowiedź nie został zachowany.

   Przygotowanie odpowiedzi na interpelację w taki sposób jest przykładem ignorancji i lekceważenia konstytucyjnej i kontrolnej funkcji polskiego parlamentu. Tymczasem poruszone przeze mnie w tekście samej interpelacji problemy są niezwykle istotne, w szczególności w kontekście polityki rządu w zakresie funkcjonowania kluczowych systemów i rejestrów informatycznych. Z tych wszystkich względów, na podstawie art. 193 ust. 3 uchwały Sejmu z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wnoszę o pilne i terminowe przedstawienie dodatkowych wyjaśnień na piśmie dotyczących następujących kwestii.

   1. W akapicie 4. na str. 1 i 2 odpowiedzi na interpelację stwierdzono, iż ˝decyzja o przebudowie systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz uruchomieniu w 2016 r. SI CEPiK w wersji 2.0. została podjęta po przeprowadzeniu wielopłaszczyznowej analizy, którą objęto zbadanie przyczyn występowania awarii systemu, weryfikację eksploatowanej od 2004 r. infrastruktury programowo-sprzętowej, jak również architektury logicznej i wykorzystywanych rozwiązań funkcjonalnych. Wskazaną analizą zostały również objęte koszty utrzymania i eksploatacji aktualnie funkcjonującego systemu, potencjalny koszt realizacji zmian w celu jego dostosowania do nowych przepisów prawa oraz potrzeb użytkowników, jak również do stale rosnącego obciążenia systemu˝. W związku z tym proszę o dołączenie dokumentu opisanej analizy do odpowiedzi na niniejsze żądanie wyjaśnień na piśmie.

   2. W akapicie 5. na str. 2 odpowiedzi na interpelację stwierdzono, iż ˝Rozwiązania te zostaną następnie zaadaptowane do nowej wersji systemu CEPiK, natomiast rozwiązanie CBE powstaje już w oparciu o założenia CEPiK 2.0 i nie będzie konieczna jego adaptacja˝. Proszę o dokładne sprecyzowanie, czy niniejsze oznacza, iż obecnie w COI rozwijane są jednocześnie dwa systemy informatyczne, tj. trwają pracę nad CEPiK 2.0, natomiast jednocześnie rozwijany jest również CEPiK. Z czego wynika uzasadnienie takiego ˝dublowania˝ zadań?

   3. W akapicie 5. na str. 2 odpowiedzi na interpelację stwierdzono, iż ˝Należy podkreślić, iż pełna implementacja przepisów UE wymaga zmian legislacyjnych, które prowadzone są przez inne organy jako wiodące, natomiast Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pełni rolę współpracującą w całym procesie˝. Proszę o dokładne sprecyzowanie tych prowadzonych działań legislacyjnych oraz wskazanie organów, które je prowadzą.

   4. W akapicie 6. na str. 2 odpowiedzi na interpelację stwierdzono, iż ˝Niezależnie od powyższego pragnę wskazać, że zakres systemu CEPiK nie pokrywa się z zakresem systemu ˝Pojazd˝ czy ˝Kierowca˝, które obsługują jedynie proces rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy˝. Proszę o dokładne uzasadnienie, jakie argumenty i przyczyny stoją za tworzeniem dwóch innych systemów informatycznych i odłączeniem ich od CEPiK oraz kiedy dokładnie została podjęta decyzja o tworzeniu dwóch niezależnych systemów informatycznych, a także jakie są dokładne koszty utworzenia systemu ˝Pojazd˝ i utworzenia systemu ˝Kierowca˝.

   5. Na str. 3 załączonego dokumentu stwierdzono, iż ˝W niektórych obszarach SI CEPiK przyjęto nadmierną restrykcyjność klauzul niejawności systemu, co wpływa na wzrost kosztów rozwoju i utrzymania, a mechanizmy bezpieczeństwa oparte są na technologiach i rozwiązaniach aplikacyjnych zaprojektowanych prawie 10 lat temu˝. Proszę o sprecyzowanie, co oznacza, iż przyjęto ˝nadmierną restrykcyjność klauzul niejawności systemu˝ i dlaczego stanowi to obciążanie dla funkcjonowania CEPiK, a także czy rozwiązania aplikacyjne zaprojektowanie prawie 10 lat temu nie zostały w tym czasie zmienione lub zaktualizowane w ramach nowych potrzeb.

   6. Na str. 3 i 4 załączonego dokumentu stwierdzono, iż ˝Wdrożenie znaczących zmian w obecnie eksploatowanym systemie (szacowanych tylko w zakresie dostosowania do ustawy o kierujących pojazdami na 15-20 mln zł, a razem z innymi planowanymi do wprowadzenia modyfikacjami - na ponad 30 mln zł) zostało uznane za niecelowe˝. Proszę o sprecyzowanie, na jakiej podstawie zostało to uznane za niecelowe i z czego wynika szacunek modyfikacji na koszt rzędu 30 mln zł (czy została w tym zakresie przeprowadzona np. jakakolwiek analiza ekonomiczna, jeżeli tak, to proszę o jej dołączenie).

   7. Na str. 7 załączonego dokumentu stwierdzono, iż ˝Szacuje się, że wydatki na ten cel w latach 2013-2015 nie powinny przekroczyć 150 mln zł (netto)˝. Proszę o sprecyzowanie, czy ten szacunek w zakresie powstania CEPiK 2.0 MSW uznaje za aktualny oraz dokładne sprecyzowanie, ile już z tej szacowanej kwoty zostało wydane od początku 2013 r. na ten cel.

   8. Na str. 8 załączonego dokumentu stwierdzono, iż ˝W przypadku decyzji o ich włączeniu do SI CEPIK będzie również realizował zadania krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego oraz centralnej ewidencji kart parkingowych wydawanych osobom niepełnosprawnym˝. Proszę o sprecyzowanie, kiedy takie decyzje mają zostać podjęte, jaka ma być podstawa podjęcia takich decyzji i czy w obecnym momencie projektowania CEPiK 2.0 jest on architektonicznie przygotowany do przyjęcia danych ze wskazanych wyżej rejestrów.

   9. Na str. 9 załączonego dokumentu stwierdzono, iż ˝Szczegółowy katalog usług dla ludności, gospodarki oraz instytucji badawczych zostanie opracowany na podstawie konsultacji społecznych przeprowadzonych w czasie prac nad nową wersją systemu i stale kontynuowanych˝. Proszę o wskazanie ram czasowych planowanych konsultacji (kiedy dokładnie i ile mają trwać) oraz kto te konsultacje ma przeprowadzać.

   10. Na str. 10 oraz 12 załączonego dokumentu stwierdzono, iż ˝Wyeliminowanie dostawcy zewnętrznego i zlecenie zadania podległemu MSW Centralnemu Ośrodkowi Informatyki wymiernie skróci czas potrzebny na ustalenia pomiędzy klientem a wykonawcą na każdym etapie budowy i rozwoju systemu oraz zmniejszy koszty realizacji projektu˝ oraz ˝Procedowane jest również zawarcie umowy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki na budowę systemu˝. Proszę o precyzyjne wskazanie podstawy prawnej takiego procedowania ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 3 i art. 4 tejże ustawy.

   Poseł Maciej Banaszak

   Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r.