Porządek obrad


Porządek dzienny
66. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 23 i 24 kwietnia 2014 r.
(środa - czwartek)

Początek obrad w dniu 23 kwietnia 2014 r. o godz. 9.00

 1. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2149 i 2255)
  - sprawozdawca poseł Andrzej Czerwiński.
   
 2. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o edukacji seksualnej (druki nr 1298 i 1974)
  - sprawozdawca poseł Piotr Paweł Bauć.
   
 3. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2241 i 2290)
  - sprawozdawca poseł Maciej Banaszak.
   
 4. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (druki nr 2123 i 2281)
  - sprawozdawca poseł Adam Szejnfeld.
   
 5. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2106 i 2284)
  - sprawozdawca poseł Ewa Wolak.
   
 6. Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (druki nr 2203 i 2280)
  - sprawozdawca poseł Mirosława Nykiel.
   
 7. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2130 i 2282)
  - sprawozdawca poseł Paweł Suski.
   
 8. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług (druki nr 2065 i 2283)
  - sprawozdawca poseł Bożena Szydłowska.
   
 9. Poprawione sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 1640 i 2286)
  - sprawozdawca poseł Jacek Brzezinka.
   
 10. Sprawozdanie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej (druki nr 2223 i 2291)
  - sprawozdawca poseł Arkady Fiedler.
   
 11. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 10. rocznicy śmierci Jacka Kaczmarskiego (druki nr 2253 i 2279)
  - sprawozdawca poseł Zofia Ławrynowicz.
   
 12. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2251)
  - uzasadnia poseł Mieczysław Kasprzak.
   
 13. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej (druk nr 2287)
  - uzasadnia poseł Waldemar Pawlak.
   
 14. Sprawozdanie Komisji Gospodarki o:
  - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
  - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druki nr 1383, 1703, 2124 i 2124-A) – trzecie czytanie
  - sprawozdawca poseł Tadeusz Aziewicz.
   
 15. Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie przedstawionego przez Radę Ministrów sprawozdania z realizacji "Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (druki nr 1950 i 2148).
   
Pytania w sprawach bieżących.

Informacja bieżąca.
__________________________________________________________
Porządek dzienny może być uzupełniony o:
 1. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1957 i )
  - sprawozdawca poseł Leszek Aleksandrzak.
   
oraz o ewentualne uchwały Senatu do ustaw:
 1. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr )
   
 2. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druki nr )
   
 3. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach (druki nr )
   
 4. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim (druki nr )
   
 5. Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druki nr )
   
 6. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr )
   
 7. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o Funduszu Kolejowym (druki nr )
   
 8. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr )
   
 9. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (druki nr )
   
 10. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druki )
   
 11. Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druki nr ).
***
Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: informacja Ministra Środowiska na temat planów dostosowania zasad gospodarki finansowej PGL Lasów Państwowych do wymogów ustawy o rachunkowości.- ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej

Uwaga: kolejność rozpatrywania punktów porządku dziennego ustala Marszałek Sejmu - w konsultacji z Konwentem Seniorów - bezpośrednio przed posiedzeniem.