Wniesione projekty ustaw
którym nie został nadany nr druku

Na tym etapie Marszałek Sejmu kieruje projekty ustaw do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz Biuro Analiz Sejmowych. Ocena dokonywana w opiniach dotyczy przede wszystkim zgodności projektów ustaw z prawem Unii Europejskiej oraz formalnych elementów uzasadnienia. Projekty ustaw, co do których istnieje wątpliwość, czy nie są sprzeczne z prawem, w tym z prawem Unii Europejskiej lub podstawowymi zasadami techniki prawodawczej, Marszałek Sejmu może skierować do Komisji Ustawodawczej w celu wyrażenia opinii.
wg daty wpływu
Lp.Data wpływuWnioskodawcaTytułOpisStan aktualny
1.2015-11-02 ObywateleObywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

przedstawiciel wnioskod.:
Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Leszek Jażdżewski
Dotyczy organizacji i finansowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Kosztów związanych z organizacją tych lekcji nie można w części ani w całości finansować ze środków publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych05-05-2015 skierowany do opinii BPiSP;
06-07-2015 Postanowienie nr 23 Marszałka Sejmu z dnia 06-07-2015 r. o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu;
03-11-2015 skierowany do opinii BL;
03-11-2015 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE 
2.RCL: RM-10-29-142015-10-27 Rada MinistrówRządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustawDotyczy wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami, a tym samym realizacji w ramach prawa krajowego celów wyznaczonych przez pracodawcę unijnego 
3.RCL: RM-10-94-152015-10-26 Rada MinistrówRządowy projekt ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.Dotyczy jednorazowego przyznania dodatku pieniężnego zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji 
4.RCL: RM-10-89-152015-10-12 Rada MinistrówRządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustawDotyczy wzmocnienia bezpieczeństwa obrotu na rynku kapitałowym oraz ochrony inwestorów poprzez: zmianę definicji "państwa macierzystego" oraz procedury wyboru przez emitenta tego państwa i zawiadamiania o tym wyborze; nakładania kar i stosowania środków administracyjnych za naruszenia przepisów wynikających z dyrektywy 2004/109/WE12-10-2015 skierowany do opinii BL 
5.2015-10-12 Rada MinistrówRządowy projekt ustawy o ratyfikacji Porozumienia o zabezpieczeniu społecznym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Quebecu, podpisanego w Quebecu dnia 3 czerwca 2015 rokuDotyczy wielostronnych umów, które tworzą podstawy koordynacji systemów funkcjonujących w umawiających się państwach, zapewniając tym samym skuteczną ochronę swoim obywatelom 
6.2015-10-05 SenatSenacki projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

przedstawiciel wnioskod.:
sen. Grażyna Anna Sztark
Dotyczy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych osobom, które były uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Jest to realizacja postulatu petycji P8-18/13 wniesionej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzin Osób Niepełnosprawnych.05-10-2015 skierowany do opinii BL;
05-10-2015 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE 
7.2015-10-02 grupa posłów: PiSPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Elżbieta Rafalska
Dotyczy ustalenia minimalnej stawki godzinowej w ramach umowy zlecenia na kwotę 12 zł brutto za godzinę02-10-2015 skierowany do opinii BL;
02-10-2015 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE 
8.2015-09-23 grupa posłów: SLDPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Marek Balt
Dotyczy wyłączenia z systemu gospodarowania odpadami nieruchomości, na których założono rodzinne ogródki działkowe. Właściciele tych nieruchomości będą mogli samodzielnie zawierać umowy na odbiór odpadów.23-09-2015 skierowany do opinii BL;
23-09-2015 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE 
9.RCL: RM-10-87-152015-09-22 Rada MinistrówRządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdamiDotyczy usunięcia zastrzeżeń Komisji Europejskiej dotyczących niewłaściwego wdrożenia dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy; projekt wprowadza przepisy korygujące wiek uzyskania prawa jazdy: funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej będą mogli uzyskać prawo jazdy kategorii A po ukończeniu 18 lat, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu będą mogli uzyskać prawo jazdy kategorii C po ukończeniu 19 lat, a funkcjonariusze Policji, PSP, SG i BOR będą mogli uzyskać prawo jazdy kategorii D po ukończeniu 21 lat . Ponadto, uzupełniono przepis określający zasady ustalania miejsca zamieszkania przy wydawaniu prawa jazdy. 
10.2015-09-21 grupa posłów: POPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Andrzej Orzechowski
Dotyczy dostosowania maksymalnej stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej, dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego do poziomu obowiązującego dla dróg, których zarządcą jest GDDKiA21-09-2015 skierowany do opinii BL;
21-09-2015 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
29-09-2015 skierowany do konsultacji;
29-09-2015 skierowany do opinii organizacji samorządowych 
11.2015-09-21 PrezydentPrzedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustawDotyczy m.in. przywrócenia wieku emerytalnego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2012 r. wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet (przy 20 letnim okresie składkowym i nieskładkowym) i co najmniej 65 lat dla mężczyzn (przy 25 letnim okresie składkowym i nieskładkowym); likwidacji instytucji emerytury częściowej21-09-2015 skierowany do opinii BL;
29-09-2015 skierowany do opinii konstytucyjnej BAS;
29-09-2015 skierowany do konsultacji;
29-09-2015 skierowany do opinii organizacji samorządowych 
12.2015-09-16 grupa posłów: PSLPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Mirosław Maliszewski
Dotyczy zobowiązania zakładów ubezpieczeń do sprzedaży ubezpieczeń pakietowych17-09-2015 skierowany do opinii BL;
17-09-2015 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
29-09-2015 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BAS;
29-09-2015 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 i 7 regulaminu Sejmu);
29-09-2015 skierowany do konsultacji;
29-09-2015 skierowany do opinii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w trybie art. 16a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej) 
13.2015-09-10 grupa posłów: SLDPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Zbyszek Zaborowski
Dotyczy wyeliminowania zróżnicowania i zapewnienia równego statusu emerytów i rencistów górniczych w zakresie uprawnień do otrzymania przez nich deputatu węglowego10-09-2015 skierowany do opinii BL;
10-09-2015 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
22-09-2015 skierowany do konsultacji 
14.2015-08-07 grupa posłów: POPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o praktykach absolwenckich oraz niektórych innych ustaw

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Izabela Katarzyna Mrzygłocka
Dotyczy zawierania przed podjęciem stażu pisemnej umowy między stażystą a podmiotem oferującym staż, określającej cele edukacyjne stażu, warunki pracy, prawa i obowiązki strony wynikające z odpowiednich przepisów UE i krajowych oraz czas trwania stażu, jak również zawierającej informacje w zakresie wypłacania stażyście wynagrodzenia lub rekompensaty kosztów07-08-2015 skierowany do opinii BL;
07-08-2015 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
31-08-2015 skierowany do konsultacji;
31-08-2015 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu) 
15.2015-07-23 grupa posłów: PiSPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Andrzej Jaworski
Dotyczy obligatoryjnej treści pozwu, który może wywołać określone skutki prawne po spełnieniu przesłanek z art. 187 k.p.c jak również obligatoryjnej treści wniosku lub żądania przeprowadzenia egzekucji z urzędu determinującego wszczęcie postępowania egzekucyjnego23-07-2015 skierowany do opinii BL;
23-07-2015 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
31-08-2015 skierowany do konsultacji;
31-08-2015 skierowany do opinii konstytucyjnej BAS;
16-09-2015 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z Konstytucją) 
16.2015-06-23 grupa posłów: POPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz niektórych innych ustaw

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Krystyna Skowrońska
Dotyczy uporządkowania ram prawnych funkcjonowania rynku usługi wymiany walut tzw. e-kantorów i kantorów internetowych23-06-2015 skierowany do opinii BL;
23-06-2015 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
14-07-2015 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu);
14-07-2015 w celu przeprowadzenia procedury notyfikacyjnej;
14-07-2015 skierowany do opinii (Europejski Bank Centralny);
14-07-2015 skierowany do konsultacji 
17.2015-06-23 Komisja Polityki Społecznej i RodzinyKomisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Tadeusz Tomaszewski
Dotyczy poszerzenia katalogu osób mogących tworzyć oraz pracować w spółdzielniach socjalnych, stworzenia nowych regulacji na rzecz budowy systemu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób podejmujących działalność w ramach sektora ekonomii społecznej oraz umożliwienia wsparcia podmiotów ekonomii społecznej ze środków UE24-06-2015 skierowany do opinii BL;
24-06-2015 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
14-07-2015 skierowany do konsultacji;
14-07-2015 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BAS (w kwestii niezgodności z prawem UE) 
18.2015-06-15 Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i TurystykiKomisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Ireneusz Raś
Dotyczy wprowadzenia zmian w zasadach tworzenia, likwidacji i zmniejszania obszaru parku narodowego, udostępniania obszaru parku narodowego oraz zakazów obowiązujących w takim parku, modyfikacji zasad na których organizacje ekologiczne uczestniczą w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, zasad uzupełniania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz stwierdzania nieważności i uchylania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach16-06-2015 skierowany do opinii BL;
16-06-2015 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
14-07-2015 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BAS (w kwestii niezgodności z prawem UE);
14-07-2015 skierowany do opinii prawnej BAS;
14-07-2015 skierowany do konsultacji 
19.2015-05-12 Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i TurystykiKomisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Ireneusz Raś
Dotyczy ustanowienia tzw. prawa szlaku, polegającego na powszechnym uprawnieniu do korzystania z terenów o szczególnych właściwościach, wydzielonych i wyznaczonych w postaci szlaków turystycznych, rowerowych, konnych, wodnych, tras narciarskich - biegowych i zjazdowych, ścian wspinaczkowych, punktów widokowych oraz innych wyznaczonych szlaków służących kulturze fizycznej społeczeństwa12-05-2015 skierowany do opinii BL;
12-05-2015 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
26-05-2015 skierowany do konsultacji;
26-05-2015 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
26-05-2015 skierowany do opinii prawnej BAS (w sprawie zgodności projektu ustawy z Konstytucją RP);
30-06-2015 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z Konstytucją) 
20.2015-04-24 grupa posłów: POPoselski projekt ustawy o przekazaniu niektórych zadań ministra właściwego do spraw gospodarki Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. i organizacjom przedsiębiorców

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Mirosława Nykiel
Dotyczy wprowadzenia uregulowań umożliwiających bardziej efektywne i stabilne przekazywanie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. środków finansowych na prowadzenie projektów mających na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i promocję polskiej gospodarki27-04-2015 skierowany do opinii BL;
27-04-2015 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
26-05-2015 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL i BAS 
21.2015-04-23 grupa posłów: POAutopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Tadeusz Arkit
 23-04-2015 skierowana do opinii BL;
23-04-2015 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
14-07-2015 wycofany 
22.2015-04-02 grupa posłów: PiSAutopoprawka do projektu ustawy o ochronie genomu ludzkiego i embrionu ludzkiego oraz zmianie niektórych innych ustaw

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Czesław Hoc
 02-04-2015 skierowana do opinii BL;
02-04-2015 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE 
23.2014-12-03 grupa posłów: PiSAutopoprawka do poselskiego projektu ustawy o określeniu długości kadencji sejmików województw wybranych w wyborach przeprowadzonych w 2014 i 2015 roku

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Grzegorz Schreiber
 03-12-2014 skierowana do opinii BL;
03-12-2014 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
13-01-2015 skierowana do opinii konstytucyjnej BAS;
13-01-2015 skierowana do konsultacji;
13-01-2015 skierowana do opinii organizacji samorządowych;
13-01-2015 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
11-03-2015 skierowana do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z Konstytucją) 
24.2014-11-26 grupa posłów: TRAutopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Andrzej Lewandowski
 27-11-2014 skierowana do opinii BL;
27-11-2014 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
15-12-2014 skierowana do opinii Komisji Ustawodawczej;
15-12-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 i 7 regulaminu Sejmu);
15-12-2014 skierowana do konsultacji;
15-12-2014 skierowana do opinii organizacji samorządowych;
10-02-2015 nie nadano biegu 
25.2014-11-25 grupa posłów: PiSPoselski projekt ustawy o określeniu długości kadencji sejmików województw wybranych w wyborach przeprowadzonych w 2014 i 2015 roku

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Grzegorz Schreiber
Dotyczy skrócenia kadencji sejmików województw wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.25-11-2014 skierowany do opinii BL;
25-11-2014 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
13-01-2015 skierowany do opinii konstytucyjnej BAS;
13-01-2015 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
13-01-2015 skierowany do konsultacji;
13-01-2015 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
11-03-2015 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z Konstytucją) 
26.2014-11-07 grupa posłów: TRPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Andrzej Lewandowski
Dotyczy rozszerzenia zakazów zatrudniania radnych oraz członków ich rodzin w jednostkach samorządu terytorialnego07-11-2014 skierowany do opinii BL;
07-11-2014 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
05-12-2014 skierowany do konsultacji;
05-12-2014 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
18-12-2014 wycofany 
27.2014-11-07 grupa posłów: TRPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Andrzej Lewandowski
Dotyczy wprowadzenia zakazu łączenia mandatu radnego ze stanowiskiem dyrektora lub wicedyrektora wojewódzkiego urzędu pracy albo dyrektora lub zastępcy dyrektora powiatowego urzędu pracy07-11-2014 skierowany do opinii BL;
07-11-2014 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
02-12-2014 skierowany do konsultacji;
02-12-2014 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
13-01-2015 wycofany 
28.2014-11-07 grupa posłów: TRPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Andrzej Lewandowski
Dotyczy wprowadzenia zakazu łączenia mandatu radnego ze stanowiskiem dyrektora i zastępcy dyrektora urzędu morskiego07-11-2014 skierowany do opinii BL;
07-11-2014 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
02-12-2014 skierowany do konsultacji;
02-12-2014 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
13-01-2015 wycofany 
29.2014-10-23 grupa posłów: TRPoselski projekt ustawy o uregulowaniu praw do niektórych nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Andrzej Rozenek
Dotyczy likwidacji zjawiska "dzikiej prywatyzacji"; projekt określa 12-miesięczny termin ostateczny na złożenie wniosku o oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz wyklucza zwrot w naturze, jeśli nieruchomość jest przeznaczona na cel publiczny23-10-2014 skierowany do opinii BL;
23-10-2014 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
25-11-2014 skierowany do opinii konstytucyjnej BAS;
25-11-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 i 6 regulaminu Sejmu);
25-11-2014 skierowany do konsultacji;
25-11-2014 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
20-02-2015 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z Konstytucją);
20-02-2015 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (ponownie);
08-04-2015 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (ponownie (art. 34 ust. 2 pkt 4 i 6 regulaminu Sejmu oraz art. 118 ust. 3 Konstytucji));
29-09-2015 wycofany (zgodnie z art. 36 ust. 3 regulaminu Sejmu) 
30.2014-10-17 grupa posłów: PiSPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Janusz Śniadek
Dotyczy przywrócenia wieku emerytalnego odpowiednio dla kobiet do co najmniej 60 lat, a dla mężczyzn do co najmniej 65 lat17-10-2014 skierowany do opinii BL;
17-10-2014 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
04-11-2014 skierowany do konsultacji;
04-11-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
20-01-2015 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust 2 pkt 4 regulaminu Sejmu (ponownie)) 
31.2014-07-28 grupa posłów: KPSPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Jacek Żalek
Dotyczy uchylenia przepisu nakładającego na lekarza powołującego się na klauzulę sumienia obowiązku wskazania innego, który z prawa tego nie skorzysta28-07-2014 skierowany do opinii BL;
28-07-2014 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
09-09-2014 skierowany do opinii konstytucyjnej BAS;
09-09-2014 skierowany do konsultacji;
18-12-2014 wycofany 
32.2014-07-17 grupa posłów: PSLPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Henryk Smolarz
Dotyczy uregulowania kwestii wykonywania pieczy nad dzieckiem (pozbawionym opieki i wychowania rodziców) umieszczonym przez sąd w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej17-07-2014 skierowany do opinii BL;
17-07-2014 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
26-08-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o rozważenie możliwości wycofania;
16-09-2014 wycofany 
33.2014-07-10 grupa posłów: TRPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Łukasz Krupa
Dotyczy usunięcia tzw. klauzuli sumienia, umożliwiającej osobie wykonującej dany zawód medyczny, pod pewnymi warunkami, powstrzymanie się od wykonania świadczeń zdrowotnych, a w przypadku pielęgniarki i położnej - odmówienie wykonania zlecenia lekarskiego, niezgodnego z jej sumieniem10-07-2014 skierowany do opinii BL;
10-07-2014 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
21-07-2014 skierowany do konsultacji;
21-07-2014 skierowany do opinii konstytucyjnej BAS;
13-01-2015 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z Konstytucją);
03-03-2015 nie nadano biegu 
34.2014-06-25 grupa posłów: TRAutopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Artur Górczyński
 25-06-2014 skierowana do opinii BL;
25-06-2014 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
15-07-2014 skierowana do konsultacji;
15-07-2014 skierowana do konsultacji (KRRiTV) 
35.2014-05-06 grupa posłów: SLDAutopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Zbyszek Zaborowski
 06-05-2014 skierowana do opinii BL;
06-05-2014 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE 
36.2014-04-02 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o ustanowieniu dnia 27 kwietnia 2014 r. świętem państwowym oraz o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Beata Kempa
Dotyczy ustanowienia dnia 27 kwietnia 2014 r. dniem wolnym od pracy02-04-2014 skierowany do opinii BL;
02-04-2014 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
03-04-2014 ;
04-04-2014 wycofany 
37.2014-03-27 grupa posłów: TRPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Łukasz Krupa
Dotyczy uregulowania kwestii związanych z udziałem kosztów pracy w ogólnej ocenie świadczenia medycznego oraz uregulowania kwestii zapewnienia odpowiedniej ilości wykwalifikowanych osób wykonujących zawody medyczne, jako warunku finansowania świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych28-03-2014 skierowany do opinii BL;
28-03-2014 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
10-04-2014 skierowany do konsultacji;
10-04-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu) 
38.2014-03-21 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o świadczeniach dla osób, które wychowały co najmniej troje dzieci do ukończenia pełnoletności

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Beata Kempa
Dotyczy ustanowienia specjalnego świadczenia dla osób, które poświęcając karierę zawodową przez co najmniej 10 lat wychowywały troje lub więcej dzieci24-03-2014 skierowany do opinii BL;
24-03-2014 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
24-04-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BAS;
24-04-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu);
24-04-2014 skierowany do konsultacji 
39.2014-02-19 grupa posłów: SLDAutopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Grzegorz Napieralski
 19-02-2014 skierowana do opinii BL;
19-02-2014 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
11-03-2014 skierowana do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z prawem Unii Europejskiej);
25-03-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BAS 
40.2014-01-30 grupa posłów: TRPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Jacek Najder
Dotyczy wprowadzenia możliwości uprawy konopi włóknistych do celów energetycznych31-01-2014 skierowany do opinii BL;
31-01-2014 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
21-02-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
21-02-2014 skierowany do konsultacji 
41.2014-01-21 grupa posłów: TRPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Artur Górczyński
Dotyczy umożliwienia organizowania gier w pokera poza kasynami, w tym w klubach pokerowych i w internecie21-01-2014 skierowany do opinii BL;
21-01-2014 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
11-02-2014 skierowany do konsultacji;
11-02-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 i 7 regulaminu Sejmu);
11-02-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców (o uzupełnienie terminu wejścia w życie ustawy oraz przepisów przejściowych);
11-02-2014 w celu przeprowadzenia procedury notyfikacyjnej;
15-07-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców (o odniesienie się do pisma Ministra Gospodarki);
15-07-2014 skierowany do konsultacji (KRRiTV) 
42.2014-01-17 grupa posłów: TRPoselski projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Jacek Najder
Dotyczy uproszczenia przepisów w zakresie przyłączenia do sieci energetycznych17-01-2014 skierowany do opinii BL;
17-01-2014 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
17-02-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BAS;
17-02-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu) 
43.2014-01-10 grupa posłów: TRPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Armand Kamil Ryfiński
Dotyczy uregulowania problematyki medycznie wspomaganej prokreacji w zakresie dawstwa, pobierania, przetwarzania, testowania, przechowywania i dystrybucji komórek rozrodczych oraz zarodków przeznaczonych do zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji oraz stosowania procedur medycznie wspomaganej prokreacji13-01-2014 skierowany do opinii BL;
13-01-2014 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
04-02-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4, 6, 7 regulaminu Sejmu);
04-02-2014 skierowany do konsultacji;
29-10-2014 wycofany (art. 36 ust. 3 regulaminu Sejmu) 
44.2014-01-07 grupa posłów: TRPoselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Michał Kabaciński
Dotyczy zniesienia immunitetu formalnego procesowego15-01-2014 wycofany 
45.2013-12-13 grupa posłów: TRPoselski projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Armand Kamil Ryfiński
Dotyczy zapewnienia dzieciom i młodzieży dostępu do wiedzy o świadomym rodzicielstwie, zdrowiu i seksualności człowieka; zapewnienia dostępności nowoczesnych metod i środków zapobiegania ciąży; stworzenia możliwości legalnego i bezpiecznego przerywania ciąży; zapewnia kobiecie w ciąży pełnej opieki zdrowotnej i materialnej16-12-2013 skierowany do opinii BL;
16-12-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
15-01-2014 skierowany do opinii konstytucyjnej BAS;
15-01-2014 skierowany do konsultacji;
15-01-2014 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
15-01-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu);
11-03-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii prawnej;
11-03-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (ponownie (art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu)) 
46.2013-12-12 grupa posłów: TRAutopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Michał Kabaciński
 13-12-2013 skierowana do opinii BL;
13-12-2013 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
07-01-2014 skierowana do opinii Komisji Ustawodawczej;
07-01-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu);
11-02-2014 nie nadano biegu 
47.2013-12-10 grupa posłów: SLDPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Grzegorz Napieralski
Dotyczy zwolnienia z podatku akcyzowego paliwa zużywanego w autobusach wykonujących publiczny transport osób11-12-2013 skierowany do opinii BL;
11-12-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
15-01-2014 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z prawem Unii Europejskiej);
15-01-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu);
25-03-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BAS 
48.2013-11-26 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Piotr Szeliga
Dotyczy utworzenia Centralnego Rejestru Wykonawców Zamówień publicznych oraz zmiany definicji pojęcia najkorzystniejszej oferty27-11-2013 skierowany do opinii BL;
27-11-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
07-01-2014 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z prawem Unii Europejskiej);
07-01-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
25-07-2014 wycofany (art. 36 ust. 3 regulaminu Sejmu) 
49.2013-10-03 grupa posłów: SPAutopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Patryk Jaki
 04-10-2013 skierowana do opinii BL;
04-10-2013 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
22-10-2013 skierowana do opinii Komisji Ustawodawczej;
22-10-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 7 regulaminu Sejmu);
10-12-2013 wycofany 
50.2013-09-27 grupa posłów: POPoselski projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Dorota Niedziela
Dotyczy utworzenia Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności mającej na celu sprawowanie nadzoru nad działalnością związaną z pozyskiwaniem i produkcją bezpiecznej żywności30-09-2013 skierowany do opinii BL;
30-09-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
25-03-2014 wycofany 
51.2013-09-25 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Andrzej Lewandowski
Dotyczy wprowadzenia zakazu sprawowania funkcji posła, senatora i wójta (burmistrza, prezydenta) przez okres dłuższy niż dwie kadencje25-09-2013 skierowany do opinii BL;
25-09-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
22-10-2013 skierowany do opinii konstytucyjnej BAS;
22-10-2013 skierowany do konsultacji;
22-10-2013 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
13-05-2014 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej;
10-02-2015 nie nadano biegu 
52.2013-09-10 grupa posłów: SPAutopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Arkadiusz Mularczyk
 10-09-2013 skierowana do opinii BL;
10-09-2013 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
15-10-2013 skierowana do opinii Komisji Ustawodawczej;
15-10-2013 skierowana do opinii UOKiK;
15-10-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL;
15-10-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 7 regulaminu Sejmu);
10-12-2013 nie nadano biegu 
53.2013-08-14 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Wincenty Elsner
Dotyczy umożliwienia ogółowi wyborców głosowania korespondencyjnego oraz głosowania elektronicznego w wykorzystaniem Internetu16-08-2013 skierowany do opinii BL;
16-08-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
27-08-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 i 6 regulaminu Sejmu);
27-08-2013 skierowany do konsultacji;
27-08-2013 skierowany do opinii organizacji samorządowych 
54.2013-07-24 grupa posłów: POPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Michał Jaros
Dotyczy umożliwienia przekształcenia spółdzielni, której przedmiotem działalności jest działalność handlowa w zakresie wyrobów spożywczych lub przemysłowych w spółkę handlową25-07-2013 skierowany do opinii BL;
25-07-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
27-08-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
27-08-2013 skierowany do konsultacji 
55.2013-07-23 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Sławomir Kopyciński
Dotyczy obniżenia i racjonalizacji stawek podatku, uproszczenia systemu jego naliczania i likwidacji rozbudowanego systemu ulg oraz odciążenia i redukcji aparatu skarbowego23-07-2013 skierowany do opinii BL;
23-07-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
27-08-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
27-08-2013 skierowany do konsultacji;
27-08-2013 skierowany do opinii organizacji samorządowych 
56.2013-07-19 grupa posłów: SLDPoselski projekt ustawy o Radzie Fiskalnej

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Ryszard Zbrzyzny
Dotyczy powołania nowego organu władzy publicznej właściwego w sprawach funkcjonowania sektora finansów publicznych - Rady Fiskalnej, określenia jej zadań, prawnych ram działania oraz sposobu wybierania jej członków22-07-2013 skierowany do opinii BL;
22-07-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
27-08-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL;
27-08-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 6 regulaminu Sejmu);
05-06-2014 skierowany do opinii konstytucyjnej BAS;
05-06-2014 skierowany do konsultacji;
01-07-2014 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z Konstytucją);
21-10-2014 nie nadano biegu 
57.2013-07-16 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Adam Rybakowicz
Dotyczy uchylenia przepisu art. 2 pkt 13 zawierającego definicję zakładu przemysłowego16-07-2013 skierowany do opinii BL;
16-07-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
27-08-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL 
58.2013-07-16 grupa posłów: SPAutopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Arkadiusz Mularczyk
 17-07-2013 skierowana do opinii BL;
17-07-2013 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
27-08-2013 skierowana do opinii Komisji Ustawodawczej;
22-10-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL (art. 34 ust 2 pkt 4);
22-10-2013 skierowana do konsultacji 
59.2013-07-10 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Artur Górczyński
Dotyczy zapewnienia osobom głuchym możliwości korzystania z pomocy tłumacza języka migowego i tłumacza przewodnika w aparacie pomocniczym działającym przy organach administracji publicznej11-07-2013 skierowany do opinii BL;
11-07-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
27-08-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL;
27-08-2013 skierowany do konsultacji;
27-08-2013 skierowany do opinii organizacji samorządowych 
60.2013-06-12 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Łukasz Krupa
Dotyczy wprowadzenia nowej instytucji rozwiązania małżeństwa przez zgodne oświadczenia woli złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego13-06-2013 skierowany do opinii BL;
13-06-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
09-07-2013 skierowany do opinii konstytucyjnej BAS;
09-07-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu);
09-07-2013 skierowany do konsultacji;
09-07-2013 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
27-08-2013 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z Konstytucją);
27-08-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (ponownie; art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu);
10-04-2014 nie nadano biegu 
61.2013-06-12 grupa posłów: RPAutopoprawka do projektu ustawy o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz zmianie niektórych innych ustaw

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Michał Kabaciński
 12-06-2013 skierowana do opinii BL;
12-06-2013 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
26-06-2013 skierowana do konsultacji;
26-06-2013 skierowana do opinii prawnej BAS;
27-08-2013 skierowana do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z Konstytucją);
10-12-2013 wycofany 
62.2013-05-24 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Michał Kabaciński
Dotyczy umożliwienia legalnej uprawy i konsumpcji marihuany na własny użytek w ramach tzw. klubów konopnych przez ich pełnoletnich członków24-05-2013 skierowany do opinii BL;
24-05-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
18-06-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu);
18-06-2013 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z Konstytucją);
11-02-2014 nie nadano biegu 
63.2013-05-22 grupa posłów: SPAutopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Tomasz Górski
 22-05-2013 skierowana do opinii BL;
22-05-2013 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
11-06-2013 skierowana do opinii Komisji Ustawodawczej;
09-07-2013 skierowana do konsultacji;
09-07-2013 skierowana do opinii organizacji samorządowych;
18-12-2014 wycofany 
64.2013-05-17 grupa posłów: SLDPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Ryszard Zbrzyzny
Dotyczy umożliwienia (i określenia warunków) pracownikom prywatyzowanych lub komercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych zakładania spółdzielni pracy na rzecz których byłoby możliwe zbycie przedsiębiorstwa lub zakładu20-05-2013 skierowany do opinii BL;
20-05-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
11-06-2013 skierowany do opinii UOKiK;
11-06-2013 skierowany do konsultacji;
09-07-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii (UOKiK);
13-05-2014 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii (ponownie) 
65.2013-05-16 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Tomasz Górski
Dotyczy zmian przepisów regulujących opłaty za przejazd pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony16-05-2013 skierowany do opinii BL;
16-05-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
11-06-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BAS;
11-06-2013 skierowany do konsultacji;
18-12-2014 wycofany 
66.2013-05-14 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Beata Kempa
Dotyczy regulacji tzw. "strzału ratunkowego" - snajper policyjny ma za zadanie chronić zagrożone życie ofiary, a nie napastnika15-05-2013 skierowany do opinii BL;
15-05-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
11-06-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o rozważenie możliwości wycofania;
18-12-2014 wycofany 
67.2013-05-10 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o likwidacji Agencji Rynku Rolnego oraz o zmianie niektórych ustaw

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Maciej Wydrzyński
Dotyczy włączenia Agencji Rynku Rolnego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa13-05-2013 skierowany do opinii BL;
13-05-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
11-06-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL i BAS;
11-06-2013 skierowany do konsultacji;
26-11-2013 wycofany 
68.2013-05-07 grupa posłów: SPAutopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Jarosław Żaczek
Dotyczy wprowadzenia obostrzenia przy zmianie kwalifikacji drogi krajowej lub wojewódzkiej na drogę gminną (wymagana będzie zgoda rady gminy podjęta w drodze uchwały)08-05-2013 skierowana do opinii BL;
08-05-2013 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
21-05-2013 nie nadano biegu (art. 36 ust.1a regulaminu Sejmu) 
69.2013-04-18 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz zmianie niektórych innych ustaw

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Michał Kabaciński
Dotyczy likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz przekazania jego kompetencji działającym służbom - Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wywiadowi skarbowemu18-04-2013 skierowany do opinii BL;
18-04-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
21-05-2013 skierowany do opinii konstytucyjnej BAS;
21-05-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 i 6 regulaminu Sejmu);
21-05-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL;
21-05-2013 skierowany do konsultacji;
26-06-2013 skierowany do opinii prawnej BAS (dodatkowo wraz z autopoprawką);
26-06-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu (ponownie));
27-08-2013 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z Konstytucją);
10-12-2013 wycofany 
70.2013-04-08 grupa posłów: POPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Jerzy Kozdroń
Dotyczy poprawy nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów; stworzenia procedury uzyskiwania przez organ nadzoru zewnętrznego wiedzy o wynikach czynności zleconych w ramach tego nadzoru prezesom sądów apelacyjnych09-04-2013 skierowany do opinii BL;
09-04-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
28-05-2013 skierowany do opinii konstytucyjnej BAS;
28-05-2013 skierowany do konsultacji;
18-09-2013 wycofany 
71.2013-03-22 grupa posłów: POPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy - Karta Nauczyciela

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Jerzy Kozdroń
Dotyczy zmiany statusu i usytuowania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych22-03-2013 skierowany do opinii BL;
22-03-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
16-04-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 i 6 regulaminu Sejmu);
16-04-2013 skierowany do konsultacji;
24-04-2013 wycofany 
72.2013-03-22 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Arkadiusz Mularczyk
Dotyczy konsolidacji spółek: PKP PLK SA oraz PKP Energetyka sp. z o.o., PKP Informatyka sp. z o.o., TK Telekom sp. z o.o. oraz Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o., CS Szkolenie i Doradztwo sp. z o.o. oraz Drukarnia Kolejowa Kraków sp. z o.o. w celu zapewnienia większej przejrzystości organizacyjnej Grupy PKP wraz z bieżącym monitorowaniem stanu finansowego oraz majątkowego spółek, wchodzących w skład tej grupy22-03-2013 skierowany do opinii BL;
22-03-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
24-04-2013 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z prawem UE i z Konstytucją);
24-04-2013 skierowany do opinii UOKiK (art. 16a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej);
10-12-2013 nie nadano biegu 
73.2013-03-22 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Arkadiusz Mularczyk
Dotyczy przyznania Radzie Ministrów prerogatywy do wydania aktu wykonawczego zawierającego wykaz linii kolejowych, stanowiących własność PKP PLK SA; wprowadzenia przejrzystych zasad w zakresie likwidacji linii kolejowych22-03-2013 skierowany do opinii BL;
22-03-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
24-04-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL;
24-04-2013 skierowany do konsultacji;
24-04-2013 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
18-12-2014 wycofany 
74.2013-03-22 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Arkadiusz Mularczyk
Dotyczy umożliwienia organizatorowi publicznego transportu zbiorowego na poziomie województwa skorzystania ze współfinansowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich22-03-2013 skierowany do opinii BL;
22-03-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
16-04-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL;
16-04-2013 skierowany do konsultacji;
16-04-2013 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
18-12-2014 wycofany 
75.2013-03-19 grupa posłów: PO, RPAutopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Michał Kabaciński
 20-03-2013 skierowana do opinii BL;
20-03-2013 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
09-04-2013 skierowana do opinii Komisji Ustawodawczej;
09-04-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 7 regulaminu Sejmu);
16-07-2013 wycofany 
76.2013-03-11 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Tomasz Górski
Dotyczy organizacji przetargów na odbieranie odpadów komunalnych oraz określania i różnicowania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi12-03-2013 skierowany do opinii BL;
12-03-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
09-04-2013 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z prawem Unii Europejskiej);
09-04-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
09-07-2013 skierowany do konsultacji;
09-07-2013 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
09-07-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (ponownie art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
18-12-2014 wycofany 
77.2013-02-07 grupa posłów: SPAutopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Patryk Jaki
 07-02-2013 skierowana do opinii BL;
07-02-2013 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
05-03-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
05-03-2013 skierowana do opinii Komisji Ustawodawczej;
22-03-2013 skierowana do konsultacji;
22-03-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu oraz ponownie art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu) 
78.2013-01-31 grupa posłów: SPAutopoprawka do projektu ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Beata Kempa
 31-01-2013 skierowana do opinii BL;
31-01-2013 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
05-02-2013 wycofany;
18-02-2013 skierowana do wiadomości 
79.2013-01-25 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Roman Kotliński
Dotyczy zmiany zasad odliczeń od dochodu darowizn na cele kultu religijnego przez podatników25-01-2013 skierowany do opinii BL;
25-01-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
18-02-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o rozważenie możliwości wycofania (jest tożsamy z projektem ustawy wniesionym 16.11.2012 r.);
03-04-2013 wycofany 
80.2013-01-22 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Arkadiusz Mularczyk
Dotyczy ustanowienia ulgi podatkowej na każde dziecko w kwocie 180 zł za każdy miesiąc kalendarzowy23-01-2013 skierowany do opinii BL;
23-01-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
18-02-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL;
18-12-2014 wycofany 
81.2013-01-21 grupa posłów: SPAutopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Beata Kempa
 22-01-2013 skierowana do opinii BL;
22-01-2013 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
29-01-2013 wycofany 
82.RCL: RM%2010-137-122013-01-18 Rada MinistrówRządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawczeDotyczy realizacji wyroku TK z dnia 15 maja 2012 r. (sygn. akt. P 11/10); zmiany przepisów wyłączających możliwość stosowania wobec dłużników prowadzących działalność gospodarczą instytucji zwolnienia od kosztów sądowych18-01-2013 skierowany do opinii BL;
22-01-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o rozważenie możliwości wycofania 
83.2013-01-17 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o wsparciu finansowym młodych rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Tomasz Górski
Dotyczy przedłużenia programu "Rodzina na swoim" na czas nieoznaczony i zawężenia kręgu adresatów dopłat Skarbu Państwa do młodych małżeństw, z których choć jeden z małżonków nie ukończył 40 roku życia22-01-2013 nie nadano biegu (zwrócony wnioskodawcom - nie spełnia wymogu art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu) 
84.2013-01-17 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Arkadiusz Mularczyk
Dotyczy przeprowadzania postępowań dowodowych przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej na posiedzeniach jawnych z uwzględnieniem ograniczeń nakładanych przez ustawę o ochronie informacji niejawnych22-01-2013 nie nadano biegu (nie spełnia wymogu art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu) 
85.2013-01-17 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o cenach

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Piotr Szeliga
Dotyczy wprowadzenia urzędowej ceny maksymalnej na podręczniki szkolne ze szczególnym uwzględnieniem podręczników wydawanych w formie elektronicznej, których cena maksymalna nie może przekroczyć połowy wartości ceny ustalonej dla podręcznika w wersji papierowej17-01-2013 skierowany do opinii BL;
17-01-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
12-02-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BAS;
12-02-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 i 6 regulaminu Sejmu);
12-02-2013 skierowany do konsultacji;
18-12-2014 wycofany 
86.2013-01-17 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i o zmianie niektórych innych ustaw

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Patryk Jaki
Dotyczy wprowadzenia systemu darmowych żłobków i przedszkoli dla rodzin poprzez wprowadzenie nowej subwencji na potrzeby finansowania ze środków budżetu państwa żłobków i klubów dziecięcych22-01-2013 nie nadano biegu (zwrócony wnioskodawcom - nie spełnia wymogu art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu) 
87.2013-01-17 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Arkadiusz Mularczyk
Dotyczy ustanowienia ulgi podatkowej na każde dziecko w kwocie 180 zł za każdy miesiąc kalendarzowy22-01-2013 nie nadano biegu (zwrócony wnioskodawcom - nie spełnia wymogu art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu) 
88.2013-01-11 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz zmianie niektórych ustaw

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Piotr Chmielowski
Dotyczy uregulowania zagadnienia tzw. "dyspozycji na przyszłość", tj. oświadczenia woli obejmującego zgodę lub sprzeciw co do podjęcia określonych w dyspozycji świadczeń zdrowotnych na wypadek, gdyby pacjent znalazł się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli11-01-2013 skierowany do opinii BL;
11-01-2013 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
05-02-2013 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z prawem Unii Europejskiej);
05-02-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4, 6 i 7 regulaminu Sejmu);
16-04-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o przeredagowanie tekstuprojektu ustawy 
89.2012-12-21 grupa posłów: RPAutopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Piotr Chmielowski
 21-12-2012 skierowana do opinii BL;
21-12-2012 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
22-01-2013 skierowana do opinii Komisji Ustawodawczej;
22-01-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 i 7 regulaminu Sejmu);
18-02-2013 skierowana do konsultacji;
22-10-2013 wycofany 
90.2012-12-20 SenatSenacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

przedstawiciel wnioskod.:
sen. Andrzej Antoni Matusiewicz
Dotyczy wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego P 11/10; zastosowania w stosunku do dłużnika będącego uczestnikiem postępowania upadłościowego przepisów o zwolnieniu od kosztów sądowych 21-12-2012 skierowany do opinii BL;
21-12-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
22-01-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o rozważenie możliwości wycofania 
91.2012-12-14 grupa posłów: SLDPoselski projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Cezary Olejniczak
Dotyczy stworzenia jasnych podstaw prawnych dla kreowania, implementacji i okresowej optymalizacji długofalowej polityki energetycznej kraju, która określi docelowy energy mix uwzględniający systematycznie rosnący udział odnawialnych źródeł energii równolegle z poprawą efektywności energetycznej całej gospodarki i sfery konsumpcji indywidualnej oraz z rozwojem zdolności przesyłowych i promowanie rozwiązań innowacyjnych w sferze wytwarzania, przesyłu i magazynowania energii, a także zarządzania popytem17-12-2012 skierowany do opinii BL;
17-12-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
18-02-2013 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z prawem UE);
02-09-2013 wycofany 
92.2012-12-05 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Łukasz Gibała
Dotyczy zniesienia obowiązku podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób z nimi współpracujących06-12-2012 skierowany do opinii BL;
06-12-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
03-01-2013 skierowany do opinii prawnej BAS;
03-01-2013 skierowany do konsultacji;
05-02-2013 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z systemem ubezpieczeń społecznych);
16-04-2013 nie nadano biegu 
93.2012-12-04 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Arkadiusz Mularczyk
Dotyczy doprecyzowania zasad działalności socjalnej spółek zależnych od PKP SA i uregulowania źródeł i podmiotów zobowiązanych do finansowania działalności socjalnej dla emerytów i rencistów, byłych pracowników przedsiębiorstwa państwowego PKP i ich rodzin05-12-2012 skierowany do opinii BL;
05-12-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
08-01-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL;
08-01-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
08-01-2013 skierowany do konsultacji;
08-01-2013 skierowany do opinii organizacji samorządowych 
94.2012-11-30 grupa posłów: SPAutopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Patryk Jaki
Dotyczy dokonania poważnych zmian redakcyjno-legislacyjnych celem uniknięcia zarzutu o niekonstytucyjność projektu ustawy. Autopoprawka zmienia przepis dotyczący delegacji ustawowej do wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia dot. określenia dróg ekspresowych, wybudowanych lub eksploatowanych jako płatne, przez spółki drogowe specjalnego przeznaczenia.30-11-2012 skierowana do opinii BL;
30-11-2012 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
03-01-2013 skierowana do opinii Komisji Ustawodawczej;
03-01-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 i 6 regulaminu Sejmu);
22-03-2013 skierowana do konsultacji 
95.2012-11-29 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Roman Kotliński
Dotyczy zmian zasad finansowania zajęć katechetycznych30-11-2012 skierowany do opinii BL;
30-11-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
14-12-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu);
14-12-2012 skierowany do konsultacji;
14-12-2012 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
14-12-2012 skierowany do opinii (kościoły i związki wyznaniowe) 
96.2012-11-22 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz zmianie innych ustaw

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Roman Kotliński
Dotyczy uregulowania prawnego w zakresie wstąpienia lub wystąpienia z kościoła lub związku wyznaniowego23-11-2012 skierowany do opinii BL;
23-11-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
08-01-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców (o wskazanie w formie autopoprawki terminu wejścia w życie ustawy);
08-01-2013 skierowany do opinii (kościoły i związki wyznaniowe);
08-01-2013 skierowany do konsultacji 
97.2012-11-16 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Roman Kotliński
Dotyczy uchylenia przepisów przewidujących możliwość dokonywania odliczeń od dochodu darowizn na cele kultu religijnego19-11-2012 skierowany do opinii BL;
19-11-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
10-12-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL;
10-12-2012 skierowany do konsultacji;
10-12-2012 skierowany do opinii (kościoły i związki wyznaniowe);
10-12-2012 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
18-02-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL (ponownie);
18-02-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców (o wniesienie w formie autopoprawki nowej daty wejścia w życie) 
98.2012-11-15 grupa posłów: SPAutopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Beata Kempa
 15-11-2012 skierowana do opinii BL;
15-11-2012 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
04-12-2012 skierowana do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z Konstytucją);
08-01-2013 nie nadano biegu 
99.2012-10-26 grupa posłów: RPAutopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Michał Kabaciński
 29-10-2012 skierowana do opinii BL;
29-10-2012 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
20-11-2012 skierowana do konsultacji;
20-11-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL;
20-11-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 i 6 regulaminu Sejmu) 
100.2012-10-23 grupa posłów: RPAutopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Piotr Chmielowski
 23-10-2012 skierowana do opinii BL;
23-10-2012 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
15-11-2012 skierowana do opinii Komisji Ustawodawczej;
15-11-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4, 5 i 7 regulaminu Sejmu);
18-02-2013 skierowana do konsultacji;
22-10-2013 wycofany 
101.2012-10-02 grupa posłów: POPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Adam Szejnfeld
Dotyczy delegacji dla Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do wydania rozporządzenia w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków03-10-2012 skierowany do opinii BL;
03-10-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
22-10-2012 skierowany do konsultacji;
22-10-2012 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
22-10-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 i 6 regulaminu Sejmu);
19-01-2015 o wyznaczenie przedstawiciela wnioskodawców 
102.2012-10-02 grupa posłów: POAutopoprawka do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Adam Szejnfeld
Dotyczy ujednolicenia w trzech zmienianych ustawach momentu, od którego będzie liczony 30 dniowy termin wywołujący u wierzyciela i dłużnika prawa i obowiązki związane z terminem płatności dłuższym niż 30 dni03-10-2012 skierowana do opinii BL;
03-10-2012 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
06-11-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BAS 
103.2012-09-26 grupa posłów: PO, RPAutopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Michał Kabaciński
 26-09-2012 skierowana do opinii BL;
26-09-2012 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
16-10-2012 skierowana do konsultacji;
16-10-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców (o dołączenie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 w zw. z art. 36 ust. 1b regulaminu Sejmu));
09-04-2013 skierowana do opinii Komisji Ustawodawczej;
16-07-2013 wycofany 
104.2012-09-13 grupa posłów: PiSAutopoprawka do poselskiego projektu ustawy o jawności i działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Elżbieta Witek
 13-09-2012 skierowana do opinii BL;
13-09-2012 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
01-10-2012 skierowana do opinii Komisji Ustawodawczej;
12-02-2013 wycofany 
105.2012-09-11 grupa posłów: RPAutopoprawka do poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Anna Grodzka
 18-09-2012 skierowana do opinii Komisji Ustawodawczej;
12-09-2012 skierowana do opinii BL;
12-09-2012 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
20-11-2012 wycofany 
106.2012-09-07 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Maciej Mroczek
Dotyczy wprowadzenia przepisów, na podstawie których instrumenty finansowe będą podlegały kategoryzacji opartej o stopień ryzyka oraz przepisy sankcjonujące zakazane praktyki rynkowe10-09-2012 skierowany do opinii BL;
10-09-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
09-10-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL i BAS;
09-10-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4-7 regulaminu Sejmu);
09-10-2012 skierowany do opinii (EBC);
09-10-2012 skierowany do konsultacji 
107.2012-09-07 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Maciej Mroczek
Dotyczy zwiększenia skuteczności publicznego nadzoru nad rynkiem finansowym przez m. in. powołanie Rady Interesu Publicznego Rynku Finansowego w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym10-09-2012 skierowany do opinii BL;
10-09-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
09-10-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL i BAS;
09-10-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4, 5 i 7 regulaminu Sejmu);
09-10-2012 skierowany do konsultacji;
09-10-2012 skierowany do opinii (EBC) 
108.2012-09-07 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o podatku od niektórych czynności związanych z likwidacją oraz ograniczeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Armand Kamil Ryfiński
Dotyczy ograniczenia skali zjawiska zupełnego lub częściowego przenoszenia poza granice Polski działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas na rynku krajowym10-09-2012 skierowany do opinii BL;
10-09-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
09-10-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BAS;
09-10-2012 skierowany do konsultacji;
03-01-2013 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z prawem Unii Europejskiej);
07-05-2013 nie nadano biegu 
109.2012-08-31 grupa posłów: POPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Adam Szejnfeld
Dotyczy wprowadzenia do zmienianych ustaw rozwiązań, które pozwolą na uwzględnianie braku płatności od kontrahenta przy ustalaniu zobowiązania podatkowego03-09-2012 skierowany do opinii BL;
03-09-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
03-10-2012 skierowany do konsultacji;
19-01-2015 o wyznaczenie przedstawiciela wnioskodawców 
110.2012-08-29 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Beata Kempa
Dotyczy zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze; utworzenia sądów dyscyplinarnych oraz powołania Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców29-08-2012 skierowany do opinii BL;
29-08-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
03-09-2012 wycofany 
111.2012-08-28 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Michał Kabaciński
Dotyczy wprowadzenia obowiązku złożenia, przez osobę ubiegającą się o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców, oświadczenia, że nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niej postępowanie karne w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa określonego w przepisach Ksh28-08-2012 skierowany do opinii BL;
28-08-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
25-09-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 i 6 regulaminu Sejmu);
25-09-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL;
25-09-2012 skierowany do konsultacji 
112.2012-08-22 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Patryk Jaki
Dotyczy dostosowania zapisów ustawy do stanu faktycznego ustalonego na podstawie wyników Narodowych Spisów Powszechnych Ludności i Mieszkań23-08-2012 skierowany do opinii BL;
23-08-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
11-09-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
11-09-2012 skierowany do konsultacji;
11-09-2012 skierowany do opinii organizacji samorządowych 
113.2012-08-22 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o prokuraturze

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Arkadiusz Mularczyk
Dotyczy ponownego połączenia stanowisk Prokuratora Generalnego ze stanowiskiem Ministra Sprawiedliwości, likwidacji stanowisk kadencyjnych z wyłączeniem funkcji Prokuratora Krajowego oraz Z-cy Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej, likwidacji odrębnej prokuratury wojskowej tworząc w to miejsce Biura i Wydziałów Wojskowych w prokuraturze powszechnej, a także przywrócenia centralnego pionu do zwalczania przestępczości zorganizowanej23-08-2012 skierowany do opinii BL;
23-08-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
18-09-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4,5 i 6 regulaminu Sejmu);
18-09-2012 skierowany do konsultacji 
114.2012-08-13 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Michał Kabaciński
Dotyczy całkowitego przerzucenia na władze gminne prawa do wyznaczania stref wolnych od alkoholu, po uprzednim uzasadnieniu wprowadzenia zakazu; umożliwienia lokalnym gorzelnikom, browarnikom, winiarzom promocji swoich produktów; zamiany kary grzywny na karę pozbawienia wolności za spożywanie alkoholu na terenie objętym zakazem; likwidacji zapisu przewidującego karę za usiłowanie spożycia napojów alkoholowych13-08-2012 skierowany do opinii BL;
13-08-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
03-09-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 i 7 regulaminu Sejmu);
03-09-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BAS (niezgodność z prawem UE);
06-11-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BAS;
06-11-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (ponownie; art. 34 ust. 2 pkt 7 regulaminu Sejmu) 
115.2012-08-08 grupa posłów: PiSPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Mariusz Orion Jędrysek
Dotyczy zatrudniania nauczycieli akademickich i umożliwienie udziału w pracach Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego członkom, posiadającym znaczny dorobek naukowy, pomimo ukończenia przez nich 70 roku życia08-08-2012 skierowany do opinii BL;
08-08-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
28-08-2012 skierowany do konsultacji;
28-08-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu) 
116.2012-07-31 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Piotr Chmielowski
Dotyczy ułatwienia dostępu do pasa autostrady osobom na stale bądź czasowo zatrudnionym w pasie autostrady31-07-2012 skierowany do opinii BL;
31-07-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
28-08-2012 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z prawem Unii Europejskiej);
28-08-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust 2 pkt 4 i 7 regulaminu Sejmu);
18-02-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (ponownie art. 34 ust. 2 pkt 4 i 7 regulaminu Sejmu);
18-02-2013 skierowany do konsultacji;
22-10-2013 wycofany 
117.2012-07-31 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o uregulowaniu wspólnot gruntowych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Edward Siarka
Dotyczy przekształcenia praw uprawnionych do udziałów we wspólnotach gruntowych w udziały we współwłasności nieruchomości31-07-2012 skierowany do opinii BL;
31-07-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
28-08-2012 skierowany do opinii prawnej BAS;
28-08-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
28-08-2012 skierowany do konsultacji;
28-08-2012 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
06-11-2012 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z Konstytucją RP);
19-03-2013 wycofany 
118.2012-07-30 grupa posłów: PiSPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Mariusz Orion Jędrysek
Dotyczy umożliwienia pełnego udziału w pracach Akademii członkom, posiadającym tytuł profesora i znaczny dorobek naukowy, pomimo ukończenia przez nich 70 roku życia31-07-2012 skierowany do opinii BL;
31-07-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
28-08-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu);
28-08-2012 skierowany do konsultacji 
119.2012-07-27 grupa posłów: PiSPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Czesław Hoc
Dotyczy zmiany art. 64 polegającej na wpisaniu do ustawy spółek uzdrowiskowych, wyłączonych z prywatyzacji30-07-2012 skierowany do opinii BL;
30-07-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
28-08-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL;
28-08-2012 skierowany do konsultacji;
28-08-2012 skierowany do opinii organizacji samorządowych 
120.2012-07-27 Komisja Rolnictwa i Rozwoju WsiKomisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz ustawy - Prawo wodne

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Zbigniew Babalski
Dotyczy zmian w zakresie zapewnienia ciągłości i stabilności funkcjonowania rybackich użytkowników wód, a także ustanowienia nadzoru ministra właściwego do spraw rybołówstwa nad działalnością niektórych organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami30-07-2012 skierowany do opinii BL;
30-07-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
28-08-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL;
28-08-2012 skierowany do konsultacji;
28-08-2012 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
03-01-2013 wycofany 
121.2012-07-13 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Mariusz Orion Jędrysek
Dotyczy określenia sposobu i trybu wyboru kandydatów na członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz sposobu obliczania dorobku naukowego13-07-2012 skierowany do opinii BL;
13-07-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
27-07-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu);
27-07-2012 skierowany do konsultacji 
122.2012-07-13 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Mariusz Orion Jędrysek
Dotyczy zmian kryteriów w doborze recenzentów i członków organów kolegialnych odpowiedzialnych za proces przyznawania stopni i tytułów naukowych13-07-2012 skierowany do opinii BL;
13-07-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
27-07-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust 2 pkt 6 regulaminu Sejmu);
27-07-2012 skierowany do konsultacji 
123.2012-07-12 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Łukasz Gibała
Dotyczy zmiany terminu odprowadzania podatku VAT oraz zmian w odliczaniu tego podatku w przypadku nabycia usługi budowlanej lub budowlano-montażowej; obowiązek podatkowy powstawałby z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty za wykonana usługę budowlaną lub budowlano-montażową a prawo do obniżenia kwoty należnego podatku powstawałoby z chwilą dokonania zapłaty12-07-2012 skierowany do opinii BL;
12-07-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
03-10-2012 skierowany do konsultacji;
06-11-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BAS;
22-11-2012 wycofany 
124.2012-06-27 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Andrzej Dera
Dotyczy wprowadzenia upoważnienia rady gminy danej społeczności lokalnej do wydawania przepisów prawa miejscowego konkretyzującego ustawowe ograniczenia w wykonywaniu prawa do zgromadzeń publicznych27-06-2012 skierowany do opinii BL;
27-06-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
17-07-2012 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (wątpliwości odnośnie zgodności z Konstytucją);
29-01-2013 nie nadano biegu 
125.2012-06-22 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Łukasz Krupa
Dotyczy wprowadzenia nowej instytucji - rozwiązania małżeństwa poprzez oświadczenie woli złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oraz wykreślenie z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przepisów o orzekaniu o winie przy rozwodzie22-06-2012 skierowany do opinii BL;
22-06-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
17-07-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 i 7 regulaminu Sejmu);
17-07-2012 skierowany do konsultacji;
17-07-2012 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
18-06-2013 wycofany 
126.2012-06-21 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Mariusz Orion Jędrysek
Dotyczy dokonywania ocen kandydatur na kierownicze stanowiska w jednostkach naukowych m. in. na podstawie indeksu Hirscha, indeksu cytowań oraz punktacji za publikacje naukowe za ostatnie 20 lat poprzedzające rok wyborów władz podstawowej jednostki organizacyjnej22-06-2012 skierowany do opinii BL;
22-06-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
17-07-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4, 6 i 7 regulaminu Sejmu);
17-07-2012 skierowany do konsultacji 
127.2012-06-05 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Patryk Jaki
Dotyczy całkowitej rezygnacji z bramek z opłatami na autostradach (także poboru opłat za przejazdy publicznymi drogami ekspresowymi) będących własnością państwa06-06-2012 skierowany do opinii BL;
06-06-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
26-06-2012 skierowany do konsultacji;
26-06-2012 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z Konstytucją oraz zasadami techniki prawodawczej) 
128.2012-06-04 grupa posłów: PO, RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Michał Kabaciński
Dotyczy umożliwienia prowadzenia leczenia substytucyjnego przez odpowiednio przygotowanego lekarza psychiatrę w ramach praktyki lekarskiej; wprowadzenia upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia, które ma określić ilość określonych środków odurzających i substancji psychotropowych, którą należy uznać za "nieznaczną" a także możliwość uprawy konopi na własny użytek i w celach medycznych określonych przez lekarza04-06-2012 skierowany do opinii BL;
04-06-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
26-06-2012 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (sprzeczność z ustawą o prokuraturze oraz zasadami techniki prawodawczej);
26-06-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 7 regulaminu Sejmu);
26-06-2012 skierowany do konsultacji;
28-08-2012 ;
16-10-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców (o uzupełnienia autopoprawki o uzasadnienie, zgodnie z art. 34 ust. 2 w związku z art. 36 ust. 1b regulaminu Sejmu);
16-10-2012 skierowany do konsultacji;
18-06-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o rozważenie możliwości wycofania (w związku z ponownym przedłożeniem przez wnioskodawców w dniu 24 maja 2013 r. projektu ustawy regulującego tę samą problematykę);
16-07-2013 wycofany 
129.2012-05-18 grupa posłów: PiSPoselski projekt ustawy o jawności i działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Elżbieta Witek
Dotyczy określenia: obowiązków organów władzy publicznej w procesie stanowienia prawa oraz zapewnienia obywatelom swobodnego i otwartego dostępu do organów władzy publicznej, dopuszczalnych form oddziaływania na rozstrzygnięcia organów władzy publicznej, zasad wykonywania działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, formy kontroli działalności lobbingowej21-05-2012 skierowany do opinii BL;
21-05-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
20-06-2012 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z Konstytucją);
20-06-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL;
20-06-2012 skierowany do konsultacji;
20-06-2012 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
12-02-2013 wycofany 
130.2012-05-14 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o Rzeczniku Praw Rodziny

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Tadeusz Woźniak
Dotyczy powołania Rzecznika Praw Rodziny14-05-2012 skierowany do opinii BL;
14-05-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
15-05-2012 wycofany 
131.2012-05-11 grupa posłów: PiSPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Andrzej Adamczyk
Dotyczy wyłączenia z systemu opłat elektronicznych na drogach krajowych autobusów niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej a także wyłączenia z systemu opłat na odcinkach dróg, które są obwodnicami miast i aglomeracji11-05-2012 skierowany do opinii BL;
11-05-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
12-06-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
12-06-2012 skierowany do konsultacji 
132.2012-05-09 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o uzgodnieniu płci

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Anna Grodzka
Dotyczy określenia procedury sądowej (i jej skutków) umożliwiającej uzgodnienie płci osób, których tożsamość płciowa różni się od ich płci metrykalnej09-05-2012 skierowany do opinii BL;
09-05-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
29-05-2012 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z Konstytucją, systemem prawa i zasadami techniki prawodawczej);
29-05-2012 skierowany do konsultacji;
20-11-2012 wycofany 
133.2012-04-27 Rada MinistrówRządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Kodeks karnyDotyczy wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego a także sanacji przepisów pod katem niezgodności z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, na mocy których za ten sam czyn (niepłacenie lub opłata w nienależytej wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i innych składek pobieranych przez ZUS) można nałożyć na osobę fizyczną sankcję administracyjną (opłata dodatkowa) i karę za wykroczenie lub karę za przestępstwo30-04-2012 skierowany do opinii BL;
08-05-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o rozważenie możliwości wycofania 
134.2012-04-13 grupa posłów: PiSPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Przemysław Wipler
Dotyczy wprowadzenia mechanizmu odliczenia przez przedsiębiorców 33% kwoty naliczonego podatku od towarów i usług określonej w fakturze (jednakże nie więcej niż 250 zł miesięcznie na jeden samochód osobowy lub inny pojazd samochodowy) z tytułu nabycia paliwa16-04-2012 skierowany do opinii BL;
16-04-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
08-05-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
08-05-2012 skierowany do konsultacji 
135.2012-04-10 grupa posłów: SLD, PSLAutopoprawka do poselskiego projektu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec represjonowanych za działalność na rzecz demokratycznej Polski byłych posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - więźniów brzeskich

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Leszek Aleksandrzak
 10-04-2012 skierowana do opinii BL;
10-04-2012 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
25-04-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o rozważenie możliwości wycofania;
08-05-2012 wycofany 
136.2012-04-06 grupa posłów: SLDAutopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz niektórych innych ustaw

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Marek Balt
 06-04-2012 skierowana do opinii BL;
06-04-2012 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
08-05-2012 wycofany 
137.2012-04-03 grupa posłów: PiSPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Przemysław Wipler
Dotyczy możliwości odliczenia przez podatników wydatków z tytułu nabycia paliw silnikowych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 750 zł03-04-2012 skierowany do opinii BL;
03-04-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
25-04-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
25-04-2012 skierowany do konsultacji;
25-04-2012 skierowany do opinii organizacji samorządowych 
138.2012-04-03 grupa posłów: PiSPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Przemysław Wipler
Dotyczy wprowadzenia niższych stawek podatku akcyzowego w ramach dopuszczalnego limitu wynikającego z prawa Unii Europejskiej mających na celu obniżenie pułapu opodatkowania podatkiem akcyzowym benzyny i gazu LPG03-04-2012 skierowany do opinii BL;
03-04-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
25-04-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
25-04-2012 skierowany do konsultacji 
139.2012-03-28 grupa posłów: SLDAutopoprawka do poselskiego projektu ustawy o likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz o zmianie niektórych innych ustaw

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Tomasz Kamiński
 28-03-2012 skierowana do opinii BL;
28-03-2012 skierowana do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
11-04-2012 skierowana do konsultacji;
12-06-2012 wycofany 
140.2012-03-28 grupa posłów: SLDPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie innych ustaw

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Ryszard Zbrzyzny
Dotyczy włączenia przedstawicieli samorządu terytorialnego w skład Komisji z prawem głosu, z wyłączeniem kwestii opiniowania projektu ustawy budżetowej oraz przekazania wojewódzkich komisji dialogu społecznego w gestie samorządu województwa28-03-2012 skierowany do opinii BL;
28-03-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
11-04-2012 skierowany do konsultacji;
11-04-2012 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
11-04-2012 skierowany do opinii prawnej BAS;
18-04-2012 wycofany 
141.2012-03-28 grupa posłów: SLDPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Krystyna Łybacka
Dotyczy zniesienia rozdziału pomiędzy dopuszczalną powierzchnią zabudowy budynków stanowiących altany na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych zlokalizowanych na terenie miast i poza ich granicami28-03-2012 skierowany do opinii BL;
28-03-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
18-04-2012 skierowany do opinii prawnej BAS;
18-04-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 i 7 regulaminu Sejmu);
18-04-2012 skierowany do konsultacji;
18-04-2012 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
08-05-2012 wycofany 
142.2012-03-23 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Beata Kempa
Dotyczy zmiany definicji medycznych czynności ratunkowych, a także uregulowania kwestii dodatku do wynagrodzenia dla ratowników medycznych23-03-2012 skierowany do opinii BL;
23-03-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
11-04-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art.34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
11-04-2012 skierowany do konsultacji;
22-05-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (ponownie) 
143.2012-03-22 grupa posłów: SLDPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Ryszard Kalisz
Dotyczy przeciwdziałania dyskryminacji oraz naruszeniom praw i wolności członków mniejszościowych grup religijnych i światopoglądowych, zapewnienia skutecznej ochrony prawnokarnej przed przestępstwami popełnianymi z nienawiści (hate crimes) z uwagi na płeć, tożsamość płciową, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną23-02-2012 skierowany do opinii BL;
23-02-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
02-03-2012 skierowany do konsultacji;
03-04-2012 wycofany (art. 36 ust. 3 regulaminu Sejmu) 
144.2012-03-21 grupa posłów: PiSPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Paweł Szałamacha
Dotyczy stworzenia warunków sprzyjających (przez obniżenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) wchodzeniu na rynek pracy absolwentów podejmujących po raz pierwszy pracę21-03-2012 skierowany do opinii BL;
21-03-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
11-04-2012 skierowany do konsultacji;
11-04-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 i 7 regulaminu Sejmu) 
145.2012-03-15 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Beata Kempa
Dotyczy wprowadzenia zapisu nakładającego na Sejm RP obowiązku poddania pod referendum określoną sprawę, jeżeli liczba podpisów na dzień składania wniosku wynosi 10 % obywateli uprawnionych do głosowania15-03-2012 skierowany do opinii BL;
15-03-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
27-03-2012 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z Konstytucją);
27-03-2012 skierowany do konsultacji;
08-01-2013 nie nadano biegu 
146.2012-03-15 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Arkadiusz Mularczyk
Dotyczy określenia w ustawie kryteriów przydzielania koncesji na tzw. multipleksach15-03-2012 skierowany do opinii BL;
15-03-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
11-04-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
11-04-2012 skierowany do konsultacji 
147.2012-02-29 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Andrzej Dera
Dotyczy zrównania wymogu ilości adopcji zakończonych przysposobieniem dziecka między publicznymi i niepublicznymi ośrodkami adopcyjnymi29-02-2012 skierowany do opinii BL;
29-02-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
14-03-2012 skierowany do konsultacji;
14-03-2012 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
14-03-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
18-12-2014 wycofany 
148.2012-02-29 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Andrzej Dera
Dotyczy zmiany art. 245, która pozwoli na uniknięcie likwidacji sprawnie działających ośrodków adopcyjnych powstałych w 2010 r., którym ze względu na krótki okres funkcjonowania nie udało się przeprowadzić wymaganych 20 procedur adopcyjnych zakończonych przysposobieniem dziecka29-02-2012 skierowany do opinii BL;
29-02-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
14-03-2012 skierowany do konsultacji;
14-03-2012 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
14-03-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu) 
149.2012-02-17 grupa posłów: PiSPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Andrzej Adamczyk
Dotyczy wprowadzenia zakazu poboru opłat za przejazd odcinkami autostrad w sytuacji ich przebudowy/remontu gdy powoduje to zablokowanie co najmniej 1 pasa ruchu w danym kierunku; wprowadzenia obligatoryjnego okresu 6 miesięcy przerwy pomiędzy remontami-przebudowami; zobowiązania spółek eksploatujących do odpowiedniej informacji o prowadzonych remontach i utrudnieniach na autostradach20-02-2012 skierowany do opinii BL;
20-02-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
14-03-2012 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z Konstytucją);
14-03-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
14-03-2012 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
14-03-2012 skierowany do konsultacji 
150.2012-02-15 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Arkadiusz Mularczyk
Dotyczy wprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych w wys. 99% od świadczeń - premii i nagród przyznanym członkom zarządów i rad nadzorczych spółek celowych na podstawie umów zawieranych w trybie art. 18 ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju [...] Euro 201215-02-2012 skierowany do opinii BL;
15-02-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
28-02-2012 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z Konstytucją);
28-02-2012 skierowany do konsultacji;
26-06-2012 nie nadano biegu 
151.2012-01-20 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Halina Szymiec-Raczyńska
Dotyczy stworzenia nowego systemu pozwalającego na faktyczną realizację praw reprodukcyjnych i ochronę zdrowia reprodukcyjnego oraz uregulowania spraw związanych z prawem do informacji, edukacji, poradnictwa i środków umożliwiających podejmowanie decyzji w zakresie świadomego rodzicielstwa23-01-2012 skierowany do opinii BL;
23-01-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
08-02-2012 wycofany 
152.2012-01-20 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Michał Kabaciński
Dotyczy wprowadzenia definicji dla terminu "środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek oskarżonego" w formie tabeli wartości granicznych narkotyków umieszczonej w rozporządzeniu do ustawy.23-01-2012 skierowany do opinii BL;
23-01-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
08-02-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 i 7 regulaminu Sejmu);
08-02-2012 skierowany do opinii prawnej BAS;
08-02-2012 skierowany do konsultacji;
14-03-2012 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (sprzeczność z ustawą o prokuraturze oraz zasadami techniki prawodawczej);
28-08-2012 ;
09-04-2013 nie nadano biegu 
153.2012-01-20 grupa posłów: RPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Sławomir Kopyciński
Dotyczy ułatwienia wykonywania inwestycji celu publicznego na obszarze nieruchomości Skarbu Państwa, co do których zostały wydane decyzje o oddaniu w trwały zarząd oraz umożliwienia użytkownikom wieczystym żądania aktualizacji opłaty rocznej bez konieczności oczekiwania na upływ trzyletniego terminu określonego w art. 77 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami23-01-2012 skierowany do opinii BL;
23-01-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
08-02-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
08-02-2012 skierowany do konsultacji;
08-02-2012 skierowany do opinii organizacji samorządowych 
154.2012-01-18 grupa posłów: PiSPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Elżbieta Rafalska
Dotyczy przeniesienia kompetencji nadzorowania procedury adopcji dzieci na marszałka województwa19-01-2012 skierowany do opinii BL;
19-01-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
08-02-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
08-02-2012 skierowany do konsultacji;
27-07-2012 wycofany 
155.2012-01-16 grupa posłów: PiSPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Bolesław Grzegorz Piecha
Dotyczy wprowadzenia symetrii pomiędzy lekarzami a aptekarzami w nakładaniu sankcji za błędy popełniane przy wystawianiu recept17-01-2012 skierowany do opinii BL;
17-01-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
24-01-2012 skierowany do BAS o uzupełnienie opinii;
24-01-2012 skierowany do konsultacji;
17-02-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BAS;
19-01-2015 o wyznaczenie przedstawiciela wnioskodawców 
156.2012-01-13 grupa posłów: SLDPoselski projekt ustawy o likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przekazaniu jego zadań i kompetencji innym organom oraz o zmianie niektórych innych ustaw

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Tomasz Kamiński
Dotyczy likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; zamiast lustracji proponuje się udostępnienie archiwów byłych służb bezpieczeństwa PRL na ogólnych zasadach przyjętych w archiwistyce, ściganie zbrodni przeciwko Narodowi powierzenie prokuraturze powszechnej a badania naukowe historykom z placówek akademickich13-01-2012 skierowany do opinii BL;
13-01-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
24-01-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL i BAS;
11-04-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL i BAS (ponowne);
11-04-2012 skierowany do konsultacji (tylko autopoprawka - posiada formę jednolitego projektu ustawy, a uzasadnienie pozostało bez zmian (uzgodnione z Dyrektorem 11 kwietnia 2012));
11-04-2012 skierowany do opinii organizacji samorządowych;
12-06-2012 wycofany 
157.2012-01-13 grupa posłów: SLD, PSLPoselski projekt ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec represjonowanych za działalność na rzecz demokratycznej Polski byłych posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - więźniów brzeskich

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Leszek Aleksandrzak
Dotyczy przywrócenia czci i godności posłom na Sejm Drugiej Rzeczypospolitej, represjonowanym za działalność na rzecz demokratycznej Polski przez obóz sanacyjny13-01-2012 skierowany do opinii BL;
13-01-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
24-01-2012 skierowany do opinii prawnej BAS;
24-01-2012 skierowany do konsultacji;
17-02-2012 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej;
25-04-2012 wycofany 
158.2012-01-12 grupa posłów: PiSPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Jan Krzysztof Ardanowski
Dotyczy reaktywowania izb rolniczych i umocnienia pozycji samorządu rolniczego13-01-2012 skierowany do opinii BL;
13-01-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
08-02-2012 skierowany do konsultacji;
08-02-2012 skierowany do opinii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (art. 16a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej);
20-03-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców (o przekazanie dodatkowych wyjaśnień i informacji - art. 15 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej);
11-07-2012 Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich 
159.2012-01-12 grupa posłów: PiSPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Zbigniew Babalski
Dotyczy obciążenia podmiotów importujących produkty, o których mowa w obowiązującej ustawie, opłatami na takich samych zasadach jak podmioty zobowiązane do wpłat na Fundusze Promocji produktów rolno-spożywczych i dodania organizacji regionalnych do podmiotów mogących starać się o wsparcie z Funduszu Promocji13-01-2012 skierowany do opinii BL;
13-01-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
08-02-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 regulaminu Sejmu);
08-02-2012 skierowany do konsultacji;
08-02-2012 skierowany do opinii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (art. 16a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej);
22-05-2012 skierowany do opinii prawnej BAS (pismo przedstawiciela wnioskodawców);
11-07-2012 Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich 
160.2012-01-12 grupa posłów: PiSPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o opłacie skarbowej

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Krzysztof Jurgiel
Dotyczy usprawnienia systemu ubezpieczeń w rolnictwie poprzez zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek ubezpieczeniowych13-01-2012 skierowany do opinii BL;
13-01-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
08-02-2012 skierowany do konsultacji;
08-02-2012 skierowany do opinii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (art. 16a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej);
27-03-2012 skierowany do opinii prawnej BAS (w związku z pismem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi);
25-04-2012 zwrócono się do MRiRW o przedstawienie pytań Komisji Europejskiej do wnioskodawców w celu uzupełnienia aplikacji notyfikacyjnej;
11-07-2012 Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich 
161.2012-01-05 grupa posłów: SLDPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz o zmianie ustawy o oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Dariusz Joński
Dotyczy wykreślenia z obowiązującej ustawy przepisu zobowiązującego lekarzy do zwrotu NFZ kwoty stanowiącej nienależną refundacji (z powodu nieprawidłowo wypisanej recepty) oraz wprowadzenia ustawowo zapisu pozwalającego pacjentom - po wydatkowaniu kwoty w wys. 5% ich wynagrodzenia na leki - na kupno każdego kolejnego za opłatę ryczałtową 3,20 zł05-01-2012 skierowany do opinii BL;
05-01-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
17-01-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o rozważenie możliwości wycofania;
28-08-2012 wycofany 
162.2012-01-05 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Andrzej Dera
Dotyczy zawężenia oraz doprecyzowania obowiązków lekarza wiążących się z jego ewentualną odpowiedzialnością finansową w zakresie wypisywania recept05-01-2012 skierowany do opinii BL;
05-01-2012 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
17-01-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o rozważenie możliwości wycofania 
163.2011-12-21 grupa posłów: POPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Stanisław Żmijan
Dotyczy usunięcia nieścisłości w przepisach przejściowych i końcowych ustawy dotyczących określenia wieku dla prawa jazdy kategorii A, wskazania organu odpowiedzialnego za wydawanie karty motorowerowej oraz określenia zasad jej uzyskiwania22-12-2011 skierowany do opinii BL;
22-12-2011 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
30-12-2011 skierowany do konsultacji;
11-01-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o rozważenie możliwości wycofania;
11-03-2015 wycofany 
164.2011-12-13 grupa posłów: SPPoselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Marzena Dorota Wróbel
Dotyczy zniesienia dotychczasowych ograniczeń w zakresie wysokości odszkodowania, terminów składania wniosków, rozszerzenia podmiotowego ustawy o osoby, które pozbawiono życia, okaleczono, zraniono lub represjonowano i nie zostało prawomocnie wobec nich zasądzone odszkodowanie i zadośćuczynienie, uregulowania zasad zwrotu nienależnie wypłaconego zadośćuczynienia bądź odszkodowania13-12-2011 skierowany do opinii BL;
13-12-2011 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
11-01-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 4 i 5 regulaminu Sejmu);
11-01-2012 skierowany do konsultacji 
165.2011-11-15 grupa posłów: PiSPoselski projekt ustawy o podatku od towarów i usług

przedstawiciel wnioskod.:
pos. Beata Szydło
Dotyczy wprowadzenia nowych, kompleksowych regulacji z zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług16-11-2011 skierowany do opinii BL;
16-11-2011 skierowany do opinii BAS - zgodność z prawem UE;
20-12-2011 skierowany do opinii Komisji Ustawodawczej (niezgodność z prawem UE);
20-12-2011 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu);
20-12-2011 skierowany do konsultacji;
27-03-2012 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (ponownie);
24-05-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 6 regulaminu Sejmu (ponownie));
20-06-2013 zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o odniesienie się do opinii BL (w sprawie uzupełnienia uzasadnienia o założenia aktów wykonawczych)