Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

Przepisy:
 

Lp.Sygnatura
akt TK
Data
wpływu
do KS
Przedmiot zaskarżeniaUchwała
Komisji
Ustawodawczej
Poseł
przedstawiciel
Sejmu
Stanowisko
Sejmu
1. P 48/1221-12-2012Art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z:

1) art. 173 i art. 10 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 178 ust. 2 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w takim zakresie, w jakim regulacja ta narusza regulacje zawarte w art. 91 § lc ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku -Prawo o ustroju sądów powszechnych, dotyczące sposobu kształtowania wynagrodzeń sędziowskich w sposób niezależny od arbitralnych i oderwanych od aktualnej sytuacji gospodarczej Państwa decyzji politycznych oraz zmienia dotychczasowe zasady wynagradzania sędziów, naruszając zasadę trójpodziału władzy (art. 173 Konstytucji RP) i gwarancje niezawisłości sędziów wyrażające się m.in. w obowiązku Państwa zapewnienia sędziom warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków (art. 178 ust. 2 Konstytucji RP), a nadto powoduje nierówne traktowanie sędziów w porównaniu z innymi osobami zatrudnionymi w sferze budżetowej, skutkując ich dyskryminacją w życiu gospodarczym (art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP);

2) art. 2 Konstytucji RP w związku z art. 178 ust. 2, art. 64 ust. 1 i 3, art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w takim zakresie, w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony praw nabytych i zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez nie prawa oraz nie działania prawa wstecz;

3) art. 2 Konstytucji RP w związku z art. 219 ust. 1 i 2, art. 173 Konstytucji RP przez to, że nie zostały spełnione merytoryczne przesłanki do uchwalenia zaskarżonego przepisu, jak również dokonano wyboru nieprawidłowej formy aktu prawnego uznając, że ustawa z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej stanowi materię niepodlegającą wymogom szczególnym, jako ustawa związana z budżetem państwa i jako taka może naruszać odrębność władzy sądowniczej;

4) art. 2 Konstytucji RP w związku z art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 7 Konstytucji RP z powodu nie ustanowienia odpowiedniego vacatio legis oraz procedowania ustawy z naruszeniem trybu ustawodawczego;

5) art. 10 ust. 2, art. 186 ust. 1 i art. 187 ust. 4 Konstytucji RP ponieważ nie zwrócono się o zaopiniowanie skarżonego przepisu do Krajowej Rady Sądownictwa;

6) art. 10 ust. 2 i art. 183 ust. 2 Konstytucji RP ponieważ nie zwrócono się o zaopiniowanie skarżonego przepisu do Sądu Najwyższego;

7) art. 110 ust. 3 i art. 112 Konstytucji RP ponieważ przedmiotowa ustawa nie została przedstawiona Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP;

8) art. 123 ust. 1 i 2 Konstytucji RPpoprzez uchwalenie skarżonej ustawy w trybie pilnym bez nadania statusu pilności ustawie oraz bez merytorycznych podstaw ku temu aby taki tryb stosować do przepisów o charakterze ustrojowym, jakimi są przepisy o wynagrodzeniach sędziów.
Tekst opinii 20-03-2013 Zdjęcie - Kozdroń Jerzy Kozdroń Jerzy
 
Tekst stanowiska stanowisko
2. P 45/1218-12-2012Art. 96, art. 97, art. 98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe z art. 2, art. 9, art. 32, art. 45, art. 91, art. 175, art. 177 Konstytucji RP i art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.Tekst opinii 11-09-2013 Zdjęcie - Kalisz Ryszard Kalisz Ryszard
 
Tekst stanowiska stanowisko
3. SK 66/1218-12-2012Art. 49 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 45 ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw, z art. 64 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji. Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
 
4. K 51/1211-12-2012Art. 492 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego z art. 60 w związku z art. 32 Konstytucji oraz z art. 29 lit. a Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.Tekst opinii 09-10-2013 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
5. SK 65/1211-12-2012Art. 256 Kodeksu karnego z art. 42 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związkuz art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim operuje nieprecyzyjnymi zwrotami "nawołuje do nienawiści" oraz "inny totalitarny ustrój państwa" oraz z art. 54 ust. 1 i art. 73 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji, ponieważ operowanie przez ustawodawcę określeniami "nawołuje do nienawiści" oraz "inny totalitarny ustrój państwa" nie daje gwarancji jasnego i precyzyjnego określenia zakresu tego przepisu, stwarzając niebezpieczeństwo dla wolności słowa oraz wolności badań naukowych.Tekst opinii 19-06-2013 Zdjęcie - Piotrowicz Stanisław Piotrowicz Stanisław
 
Tekst stanowiska stanowisko
6. SK 64/1203-12-2012Art. 10 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z art. 67 ust. 1 Konstytucji, w zakresie w jakim przepis ten nie przyznaje prawa do jednorazowego odszkodowania osobom podlegającym ubezpieczeniu rolniczemu, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w związku z prowadzoną działalnością pozarolniczą.Tekst opinii 19-06-2013 Zdjęcie - Bartuś Barbara Bartuś Barbara
 
Tekst stanowiska stanowisko
7. K 49/1227-11-2012Art. 14o § 1 ustawy Ordynacja podatkowa z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji.Tekst opinii 20-02-2013 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
8. K 50/1227-11-2012Art. 212 § 2 Kodeksu karnego w zakresie zawierającym zwrot "albo pozbawienia wolności do roku" z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.Tekst opinii 08-05-2013 Zdjęcie - Kozdroń Jerzy Kozdroń Jerzy
 
Tekst stanowiska stanowisko
9. SK 62/1227-11-2012Art. 89 § 1 zdanie 2 w związku z art. 129 § 2 i § 3 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 6 ust. 3 ustawy i art. 21 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, rozumiany w ten sposób, że radca prawny będący pełnomocnikiem dalszym nie jest uprawniony do poświadczenia zgodności z oryginałem odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego reprezentowanej przez niego strony postępowania z art. 45 ust. 1 Konstytucji oraz z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji, a także z art. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 24-07-2013 Zdjęcie - Kalisz Ryszard Kalisz Ryszard
 
Tekst stanowiska stanowisko
10. SK 63/1227-11-2012Art. 394(1) § 3 w związku z art. 398(21), art. 370 § 1 i art. 372 kodeksu postępowania cywilnego w takim zakresie, w jakim wynikająca z tych przepisów norma prawna uniemożliwia wniesienie zażalenia (do innego równorzędnego składu Sądu Najwyższego) na wydane w konkretnej sprawie po raz pierwszy postanowienie Sądu Najwyższego co do kosztów procesu, o których nigdy wcześniej nie orzekał sąd niższej instancji, z art. 78 w związku z art. 176 ust oraz w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji w zakresie, w jakim uniemożliwia obywatelowi realizację prawa do weryfikacji orzeczenia o kosztach procesu wydanego w postępowaniu sądowym po raz pierwszy przez Sąd Najwyższy oraz z art. 45 ust.1 Konstytucji w zakresie, w jakim pozbawia tzw. sprawiedliwości proceduralnej obywatela obciążonego kosztami procesu po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.Tekst opinii 25-09-2013 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
11. P 43/1226-11-2012Art. 19 ust. 1a ustawy o broni i amunicji w zakresie w jakim wskazuje przesłanki, w oparciu o które możliwe jest dokonanie czynności materialno technicznej odebrania broni i amunicji oraz dokumentów potwierdzających legalność posiadania broni, osobie przeciwko któej toczy się postępowanie karne o przestępstwa określone w art. 15 ust. 1 pkt 6 ustawy o broni i amunicji, z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 78 Konsrtytucji.Tekst opinii 11-09-2013 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
12. SK 61/1220-11-2012Art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym z art. 78 Konstytucji.Tekst opinii 06-03-2013 Zdjęcie - Kempa Beata Kempa Beata
 
Tekst stanowiska stanowisko
13. K 47/1215-11-2012Art. 3a ustawy o transporcie kolejowym w zakresie w jakim bezterminowo wyłącza stosowanie art. 21 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym z art. 2 w związku z art. 69 Konstytucji i art. 9 ust. 1 lit. a Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.Tekst opinii 25-09-2013 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
14. P 42/1215-11-2012Art. 20 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r.o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z art. 2 i art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji. Zdjęcie - Kozdroń Jerzy Kozdroń Jerzy
 
 
15. P 41/1212-11-2012Art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z art. 2, art. 32, art. 65 ust. 4, art. 66 ust. 2, art. 93 Konstytucji w zakresie, w jakim, poprzez odesłanie do zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, uregulowanych obecnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2012, wydanym na podstawie art. 31 ustawy o statystyce publicznej, nakazuje zaliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy do wynagrodzenia pracownika stanowiącego podstawę ustalenia, czy wynagrodzenie to nie jest niższe niż wynagrodzenie minimalne.Tekst opinii 03-04-2013 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
16. SK 56/1208-11-20121) Art. 160 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego z art. 77 ust. 1 w związku z art. 2 oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP - w zakresie, w jakim przepis ten ogranicza odszkodowanie z tytułu wadliwej decyzji administracyjnej tylko do szkody rzeczywistej, nie obejmując utraconych korzyści nawet w wypadku, gdy utrata tych korzyści nastąpiła już do wejściu w życie Konstytucji, jeżeli ostateczna wadliwa decyzja była wydana przed wejściem w życie Konstytucji - to jest w zakresie odnoszącym się do treści, jaką przepisowi nadał punkt 2 uchwały pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2011 roku (HI CZP 112/10), mającej moc zasady prawnej;

2) Art. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z art. 77 ust. 1 w zw. z art. 2 oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP - w zakresie, w jakim przepis ten przewiduje zastosowanie art. 160 k.p.c. ze względu na chwilę wydania wadliwej administracyjnej, a nie ze względu na chwilę nastąpienia uszczerbku w postaci utraconych korzyści.
Tekst opinii 22-05-2013 Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
17. P 40/1206-11-2012Art. 12 ust. 4 ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności w zakresie, w jakim uniemożliwia nadanie obu małżonkom numerów identyfikacyjnych, w sytuacji istnienia ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej i prowadzenia przez każdego z małżonków odrębnych gospodarstw rolnych z art. 2, art. 18 i art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji.Tekst opinii 06-03-2013 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
18. K 42/1224-10-2012Art. 6 ust. 2, art. 9a, art. 9b, art. 9c, art. 9d ust. 2, art. 12a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z art. 16 ust. 2 w zw. z art. 18, art. 47 i art. 71 ust. 1 oraz art. 166 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 20-03-2013 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
19. K 43/1224-10-20121) Art. 1 pkt 5 lit. b, art. 1 pkt 8 oraz art. 12 pkt 1 lit. c i d ustawyo zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z art. 26 ust. 2 Konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 roku ;

2) Art. 1 pkt 5 lit. b ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 33 ust. 1 i 2 Konstytucji;

3) Art. 1 pkt 7 ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 33 ust. 1 i 2 Konstytucji.
Tekst opinii 06-11-2013 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
20. K 44/1224-10-20121) Art. 7 ust. 1 - Prawo o zgromadzeniach z art. 2 Konstytucji oraz z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

2) Art. 13a ustawy - Prawo o zgromadzeniach z art. 2 Konstytucji oraz z art. 57 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
Tekst opinii 04-12-2013 Zdjęcie - Kłopotek Eugeniusz Kłopotek Eugeniusz
 
Tekst stanowiska stanowisko
21. P 37/1224-10-20121) Art. 231 § 1 Kodeksu karnego z art. 32 ust. 1 Konstytucji,

2) Art. 231 § 1 Kodeksu karnego w zakresie brzmienia: "działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego" z art. 42 ust. 1 Konstytucji.
Tekst opinii 08-05-2013 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
22. K 39/1215-10-2012Art. 29 ust.1 pkt 2 lit. i ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli w związku z art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - z art. 2, art. 47, art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 51 ust. 4 Konstuytcuji RP, jak również z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.Tekst opinii 08-05-2013 Zdjęcie - Pięta Stanisław Pięta Stanisław
 
Tekst stanowiska stanowisko
23. K 40/1215-10-20121) Art. 184 ust. 4 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie, w jakim wyłącza prawo studentów studiujących równocześnie na kilku kierunkach studiów do otrzymywania stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, na więcej niż jednym kierunku studiów,

2) Art. 184 ust. 5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie, w jakim wyłącza prawo tych studentów, którzy uprzednio nie korzystali ze stypendium dla najlepszych studentów do stypendium, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z art. 32 w zw. z art. 2 i art. 70 ust. 4 Konstytucji.
Tekst opinii 12-12-2012 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
24. K 41/1215-10-2012a) Art. 7 ust. 1, 4, § i § ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z art. 2,7, 9, 20, 22, 32 ust. 2 i 58 ust, 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 Konstytucji RP, zaś art. 7 ust, 6 także z art. 10 i 92 w związku z art. 93 ust. 1 i 2 Konstytucji;

b) Art. 8 ust, 2 i 3 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 9, 7, 20, 22, 32 ust.1 i 2 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust 3 i 91 ust. 3 Konstytucji;

c) Art. 9 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, art.7, 9, 20, 22, 32 ust. li 2 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust. 3 Konstytucji;

d) Art. 10 ust-1 ustawy, o której mowa wylej pod literą a) z art. 2 (w aspekcie nieuwzględnienia nowoczesnych standardów unii kredytowych, które już nie wymagają więzi), 20, 22, 32 ust, 2 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie w jakim wymaga istnienia pomiędzy członkami kasy, będącymi osobami fizycznymi istnienia więzi charakterze zawodowym lub organizacyjnym,

e) Art. 12 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 32 i 64 Konstytucji;

e1) Art. 17 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 w związku z art. 122 ust, 4, z art. 32 oraz z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

f) Art. 19 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 22, 32 i 58 ust, 1 w związku z art. 31 ust, 3 Konstytucji;

g) Art. 20 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 22, 32 i 58 ust. 1w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

h) Art. 21 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9, 20, 22 i art. 58 ust, 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 91 ust, 3 Konstytucji;

i) Art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9, 20, 22, 32 i art. 58 ust 1 w związku z art. 31 ust 3 oraz art. 91 ust. 3 Konstytucji;

j) Art. 21 ust 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9, 20, 22, 32, 42 pkt 3 i art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust 3 i 91 ust. 3 Konstytucji;

k) Art. 22 ust, 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 22 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust, 3 Konstytucji;

I) przepisu art. 24 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 9, 20, 22, 32 ust. 1, 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, 64 i 91 ust. 3, 92 i 93 Konstytucji;

ł) Art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7 Konstytucji;

m) Art. 24 ust 4 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 Konstytucji;

n) Art. 24 ust. 5 w związku z art. 24 ust, 6 i art. 93 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 9, 22 i 91 ust. 3 Konstytucji;

o) Art., 25 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 22, 58 ust, 1 w związku z art. 31 ust, 3 i 64 Konstytucji;

p) Art. 21 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 22, 32, 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i 64 Konstytucji;

r) Art. 30 ust, 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22 i 32 58 ust, 1 w związku z art. 31 ust. 3, Konstytucji;

s) Art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 22, 32 i 58 ust i w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

t) Art. 31 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2 Konstytucji;
u) Art. 32 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust, 1 w związku z art. 31 ust, 3 Konstytucji;

w) Art. 34 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22 i 32 Konstytucji;

y) Art. 36 ust, 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (sprzeczne z tym, że odpowiednio stosuje się przepis prawa bankowego, zgodnie z którym zasady oprocentowania określa umowa kredytu);

z) Art. 36 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 ust 2 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, 64 Konstytucji;

aa) Art. 37 ust, 3 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

ab) Art. 38 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 7, 20, 22, 32, art. 58 ust. 1 w związku z 31 ust. 3 i art. 64 Konstytucji;

ac) Art. 41 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22 i 58 ust, 1 w związku z art. 31 ust, 3 Konstytucji;

ad) Art. 43 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust, 3 Konstytucji;

ae) Art. 44 ust. 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

af) Art. 46 ust, 1 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22 i 64 Konstytucji;

ag) Art. 46 ust, 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust, 3 Konstytucji;

ah) Art. 47 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 32, 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

ai) Art. 48 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej pod literą a) z art. 2, 20, 22, 32 i 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji ...

 Zdjęcie - Kozdroń Jerzy Kozdroń Jerzy
 
 
25. P 35/1215-10-2012art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej jest zgodny z:

1) art. 173 i art. 10 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 178 ust. 2 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucjiw takim zakresie, w jakim regulacja ta narusza regulacje zawarte w art. 91 § lc Prawo o ustroju sądów powszechnych, dotyczące sposobu kształtowania wynagrodzeń sędziowskich w sposób niezależny od arbitralnych i oderwanych od aktualnej sytuacji gospodarczej Państwa decyzji politycznych oraz zmienia dotychczasowe zasady wynagradzania sędziów, naruszając zasadę trójpodziału władzy (art. 173 Konstytucji ) i gwarancje niezawisłości sędziów wyrażające się m.in. w obowiązku Państwa zapewnienia sędziom warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków (art. 178 ust. 2 Konstytucji), a nadto powoduje nierówne traktowanie sędziów w porównaniu z innymi osobami zatrudnionymi w sferze budżetowej, skutkując ich dyskryminacją w życiu gospodarczym (art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji),

2) art. 2 Konstytucji w związku z art. 178 ust. 2, art. 64 ust. 1 i 3, art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji w takim zakresie, w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony praw nabytych i zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez nie prawa oraz nie działania prawa wstecz,

3) art. 2 Konstytucji w związku z art. 219 ust. 1 i 2, art. 173 Konstytucji przez to, że nie zostały spełnione merytoryczne przesłanki do uchwalenia zaskarżonego przepisu, jak również dokonano wyboru nieprawidłowej formy aktu prawnego uznając, że ustawa z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej stanowi materię niepodlegającą wymogom szczególnym, jako ustawa związana z budżetem państwa i jako taka może naruszać odrębność władzy sądowniczej,

4) art. 2 Konstytucji w związku z art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji oraz art. 7 Konstytucji z powodu nie ustanowienia odpowiedniego vacatio legis oraz procedowania ustawy z naruszeniem trybu ustawodawczego,

5) art. 10 ust. 2, art. 186 ust. 1 i art. 187 ust. 4 Konstytucji ponieważ nie zwrócono się o zaopiniowanie skarżonego przepisu do Krajowej Rady Sądownictwa,

6) art. 10 ust. 2 i art. 183 ust. 2 Konstytucji ponieważ nie zwrócono się o zaopiniowanie skarżonego przepisu do Sądu Najwyższego,

7) art. 110 ust. 3 i art. 112 Konstytucji ponieważ przedmiotowa ustawa nie została przedstawiona Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP,

8) art. 123 ust. 1 i 2 Konstytucji poprzez uchwalenie skarżonej ustawy w trybie pilnym bez nadania statusu pilności ustawie oraz bez merytorycznych podstaw ku temu aby taki tryb stosować do przepisów o charakterze ustrojowym, jakimi są przepisy o wynagrodzeniach sędziów
Tekst opinii 20-03-2013 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
26. P 36/1215-10-2012Art. 10 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw w zakresie w jakim nakazuje stosować w sprawach o nałożenie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie w brzmieniu nadanym wskazaną ustawą, do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną przed dniem jej wejścia w życie i tym samym przewidującej wymierzenie kary pieniężnej w wysokości wyższej niż przewidziana w chwili wystąpienia zdarzenia (tempus regit actum) rodzącego odpowiedzialność karnoadministracyjną, jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust 1 Konstytucji.Tekst opinii 06-02-2013 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
27. SK 54/1208-10-2012Art. 446 § 1 i 2 w związku z art. 96 § 1 i 2 - Kodeks postępowania karnego z:

art. 2; art. 32 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 2 zd. 1; art. 45 ust. 1; art. 47 Konstytucji; art. 52 ust. 2;art. 64 ust. 2 Konstytucji.
Tekst opinii 25-09-2013 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
28. SK 53/1202-10-2012Art. 79 ust. 1 l pkt 3 lit. c ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 32 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 23-01-2013 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
29. Kp 1/1227-09-20121) Art. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 roku o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożenej UEFA EURO 2012 z art. 2 i art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

2) Art. 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 roku o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożenej UEFA EURO 2012 z art. 2 Konstytucji.
Tekst opinii 22-11-2012 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
30. K 38/1226-09-2012Art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z art. 92 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 06-12-2012 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
31. SK 52/1224-09-2012Art. 408 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 190 ust. 4 w związku z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 1 oraz art. 2 Konstytucji.Tekst opinii 23-01-2013 Zdjęcie - Kozdroń Jerzy Kozdroń Jerzy
 
Tekst stanowiska stanowisko
32. P 33/1212-09-2012Art. 71 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest zgodny z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 oraz w związku z art. 18 Konstytucji w zakresie w jakim uniemożliwia zaprzeczenie ojcostwa po śmierci dziecka.Tekst opinii 21-11-2012 
Tekst opinii 20-11-2013 
Zdjęcie - Piotrowicz Stanisław Piotrowicz Stanisław
 
Tekst stanowiska stanowisko
Tekst stanowiska uzupełnienie
33. P 34/1212-09-20121) art. 75 § la kodeksu karnego z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 2 Konstytucji RP oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji,

2) art. 75 § la kodeksu karnego z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP w związku z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP i art. 2 Konstytucji,

3) art. 75 § la kodeksu karnego z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w związku z art. 2 Konstytucji RP i w związku z art. 42 ust. 1 Konstytucji.
Tekst opinii 25-09-2013 Zdjęcie - Kempa Beata Kempa Beata
 
Tekst stanowiska stanowisko
34. K 34/1230-08-2012Art. 426 § ustawy Kodeks postępowania karnego w brzmieniu nadanym przez art. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego - w zakresie w jakim nie daje podstaw do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy - z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 w związkuz art. 45 ust. 1 oraz w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 06-03-2013 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
35. K 35/1230-08-2012Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z art. 92 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 06-02-2013 Zdjęcie - Kłopotek Eugeniusz Kłopotek Eugeniusz
 
Tekst stanowiska stanowisko
36. K 36/1230-08-2012Art. 8 pkt 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim przepis ten upoważnia spółdzielnię mieszkaniową do uregulowania w statucie zasad rozliczenia z tytułu zwrotu wkładu mieszkaniowego, będącego ekwiwalentem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w sytuacji gdy sam lokal mieszkalny nie podlega zbyciu w drodze przetargu z art. 2 w związkuz art. 64 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 04-04-2013 Zdjęcie - Zbonikowski Łukasz Zbonikowski Łukasz
 
Tekst stanowiska stanowisko
37. K 37/1230-08-20121)Art. 1, art. 3 i art. 4 ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikajacych z realizacji udzielonych zamówień publicznych z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 oraz art. 2 i art. 20 i 22 Konstytucji;

2) Art. 5 ust. 3 ustawy spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikajacych z realizacji udzielonych zamówień publicznych z art. 2 i art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji;

3) Art. 12 w związku z art. 3, art. 14 i art. 15 ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikajacych z realizacji udzielonych zamówień publicznych z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i art. 31 ust. 3 oraz z art. 2 Konstytucji.
Tekst opinii 06-03-2013 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
38. P 32/1230-08-2012Art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1i 2 ustawy o grach hazardowych w zakresie, w jakim dopuszczają stosowanie wobec tej samej osoby fizycznej, za ten sam czyn kary pieniężnej i odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe z art. 107 § 1 lub wykroczenie skarbowe z art. 107 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 roku - Kodeks karny skarbowy są zgodne z art. 2, art. 30 i art. 32 ust. 1 Konstytucj.Tekst opinii 12-12-2012 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
39. SK 43/1202-08-20121. Art. 108 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 64 ust. 2 oraz art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim narusza prawa majątkowe podmiotów reprezentowanych przez Skarżącego poprzez nie określenie zasad oraz granic ingerencji Komisji Prawa Autorskiego w korzystanie z tych praw;

2) art. 108 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 22 oraz art. 31 ust.1 oraz ust. 3 w zw. z art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim narusza wolność kontraktowania podmiotów reprezentowanych przez Skarżącego poprzez nieokreślenie zasad oraz granic ograniczenia swobody dysponowania przysługującymi im autorskimi prawami majątkowymi;

3) art. 108 ust. 7 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 oraz art. 78 w związku z art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim narusza prawo do sądu podmiotów reprezentowanych przez Skarżącego poprzez:

- nieokreślenie jednoznacznych zasad sądowego kwestionowania rozstrzygnięcia Komisji Prawa Autorskiego, o którym mowa w art. 108 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

- niewprowadzenie regulacji umożliwiającej uchylenie orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego z powodu istotnych uchybień popełnionych przez Komisję w toku postępowania przed nią oraz orzekania;

- wprowadzenie regulacji uniemożliwiającej rozpoznanie roszczenia w przypadku wniesienia przez obie strony powództwa w trybie art. 108 ust. 7 tejże ustawy (kwestia zawisłości sporu);

2) Art. 108 ust. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 22, art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 oraz art. 64 ust. 2 Konstytucji;

3) Art. 108 ust. 7 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 78 w związku z art. 2 Konstytucji.
Tekst opinii 21-11-2012 Zdjęcie - Kalisz Ryszard Kalisz Ryszard
 
Tekst stanowiska stanowisko
40. K 31/1201-08-20121) ustawa o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, która została uchwalona przy niedochowaniu trybu wymaganego przepisami prawa dla przyjęcia takiego aktu w zakresie dotyczącym:

a) przeprowadzenia pierwszego czytania ustawy na posiedzeniu komisji sejmowej zamiast na posiedzeniu plenarnym Sejmu - z art. 2 w związku z art. 7 i art. 119 ust. 1 Konstytucji oraz art. 37 ust. 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku Regulamin Sejmu ,

b) braku formalnego zaopiniowania przez Krajową Radę Sądownictwa projektu ustawy w postaci, którą Rada Ministrów przedłożyła Sejmowi - z art. 2 w związku z art. 7 i art. 186 ust. 1 Konstytucji oraz art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o Krajowej Radzie Sądownictwa;

2) art. 9 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, obowiązujący od dnia 28 marca 2012 roku, w zakresie rozszerzenia kompetencji nadzorczych organu władzy wykonawczej - Ministra Sprawiedliwości, przy jednoczesnym pozbawieniu uprawnień prezesów sądów w zakresie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów, o której mowa w art. 8 pkt 1 tej ustawy z art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji;

3) art. 9a Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 5 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, obowiązujący od dnia 28 marca 2012 roku, w zakresie rozszerzenia kompetencji nadzorczych organu władzy wykonawczej - Ministra Sprawiedliwości, przy jednoczesnym pozbawieniu uprawnień prezesów sądów w zakresie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów, o której mowa w art. 8 pkt 1 tej ustawy z art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji;

4) art. 1 pkt 14 lit. d) ustawyo zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym nadania nowego brzmienia § 3 w art. 21 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w wyniku którego ograniczono uprawnienia prezesa sądu do kierowania podległym mu dyrektorem sądu, w szczególności pozbawiając go możliwości wydawania dyrektorowi sądu poleceń, dotyczących jego kompetencji określonych w nowym art. 31 a § 1 pkt 1 - 3 i 5 tej ustawy; albo, gdyby wniosek był rozpatrywany przez Trybunał Konstytucyjny po wejściu w życie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o zbadanie zgodności art. 21 § 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 14 lit. d) ustawy zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji RP;

5) art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym nadania nowego brzmienia § 1 w art. 22 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w wyniku którego pozbawiono prezesa sądu kompetencji w zakresie działalności administracyjnej sądu, określonej w nowym art. 8 pkt 1 tej ustawy, powierzając je dyrektorowi sądu nadzorowanemu w tej dziedzinie przez organ władzy wykonawczej Ministra Sprawiedliwości albo, gdyby wniosek był rozpatrywany przez TK po wejściu w życie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o zbadanie zgodności art. 22 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 15 lit. a ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji;

6) art. 1 pkt 21 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym dodania nowego art. 31a § 1 pkt 1, 3 i 4 w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych, w wyniku którego wyposażono dyrektora sądu, nadzorowanego przez organ władzy wykonawczej Ministra Sprawiedliwości, w kompetencje do kierowania działalnością administracyjną
a także nadano mu status zwierzchnika służbowego wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sądów, z pominięciem w tym zakresie uprawnień prezesa sądu albo, gdyby wniosek był rozpatrywany przez TK po wejściu w życie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o zbadanie zgodności art. 31a § 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 21 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw,z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji;

7) art. 1 pkt 24 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym dodania nowych przepisów w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych:

a) art. 32b § 1 i 3, w których przewidziano fakultatywne, a nie obligatoryjne odwołanie dyrektora sądu przez organ władzy wykonawczej Ministra Sprawiedliwości, w przypadkach negatywnej opinii zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji sprawozdania dyrektora z działalności sądów w zakresie powierzonych mu zadań (nowy art. 31a § 2) oraz wniosku prezesa sądu związanego z naruszeniem przez dyrektora sądu obowiązków oraz

b) art. 32c § 1 i 2 , w których nie przewidziano żadnych uprawnień dla prezesa sądu w zakresie wynagradzania dyrektora sądu, wyposażając w takie kompetencje jedynie organ władzy wykonawczej Ministra Sprawiedliwości albo, gdyby wniosek był rozpatrywany przez TK po wejściu w życie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o zbadanie zgodności art. 32b § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 21 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w którym przewidziano fakultatywne, a nie obligatoryjne odwołanie dyrektora sądu przez organ władzy wykonawczej Ministra Sprawiedliwości, w przypadkach negatywnej opinii zgromadzeniaogólnego sędziów apelacji ...Tekst opinii 03-01-2013 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
41. K 33/1201-08-20121. Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro uchwalona przez Sejm RP w dniu 11 maja 2012 roku z art. 90 w związku z art. 120 zdanie 1 Konstytucji RP, w zakresie trybu w jakim w/w ustawa została uchwalona, ze względu na:

1) stworzenie prawno-traktatowych podstaw do przekazania organizacji międzynarodowej - Europejskiemu Mechanizmowi Stabilności - kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach, a to w kwestii zarządzania warunkami uczestnictwa Polski w unii walutowej, przyznanie organom tegoż Europejskiego Mechanizmu Stabilności kompetencji władczych do decydowania o warunkach uczestnictwa Polski w unii walutowej, rozszerzenia, w stosunku do Polski, jurysdykcji Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Trybunału Obrachunkowego;

2) stworzenie prawnych podstaw do ograniczenia uprawnień Sejmu do prowadzenia polityki budżetowej oraz uprawnienia Rady Ministrów do prowadzenia polityki gospodarczej, poprzez przyznanie Komisji Europejskiej uprawnienia do określania zasad mechanizmu korygującego gospodarkę finansową państwa, co, poza przyjęciem niewłaściwego trybu wyrażenia zgody na ratyfikację, powoduje dodatkowo naruszenie art. 219 i art. 146 Konstytucji;2. Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro uchwalona przez Sejm RP w dniu 11 maja 2012 roku, z art. 48 ust. 6 Traktatu o Unii Europejskiej ze względu na fakt, że w/w decyzja nr 2011/199/UE została wydana bez podstawy prawnej i w konsekwencji ratyfikacja przedmiotowej decyzji prowadzi nie tylko do jej zatwierdzenia w sposób sprzeczny z przepisami art. 90 Konstytucji RP, ale również powoduje, że do porządku prawnego wejdą przepisy, które zostały wprowadzone do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sposób nielegalny i z tego względu nie mogą stanowić źródła prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, co dodatkowo narusza art. 88 Konstytucji.
Tekst opinii 06-02-2013 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
42. P 30/1201-08-2012Art. 4 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów w zakresie, w jakim nakłada obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego na osobę, wobec której toczy się wszczęte wcześniej postępowanie lustracyjne i nie przewiduje prawa tej osoby do odmowy złożenia takiego oświadczenia -jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 31 ust. 3 i art. 42 ust. 2 Konstytucji.Tekst opinii 20-02-2013 Zdjęcie - Piotrowicz Stanisław Piotrowicz Stanisław
 
Tekst stanowiska stanowisko
43. P 31/1201-08-2012Art. 80 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie niezawierającym regulacji trybu składania wniosków o zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności sędziów za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego i ustawowo określonych przesłanek wyrażenia zgody na pociągnięcie do tejże odpowiedzialności, oraz art. 19 i art. 21 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów w zakresie, w jakim do postępowania w przedmiocie odpowiedzialności karnej nie nakazują stosowania odpowiednio przepisu art. 80 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w postępowaniu lustracyjnym - są zgodne z art. 2, art. 7 i art. 181 Konstytucji.Tekst opinii 20-02-2013 Zdjęcie - Piotrowicz Stanisław Piotrowicz Stanisław
 
Tekst stanowiska stanowisko
44. SK 47/1201-08-2012Art. 394[1] § 1 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania cywilnego - w zakresie w jakim nie daje podstaw do zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu, o których po raz pierwszy rozstrzygał sąd drugiej instancji - z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1, w związku z art. 45 ust. 1 oraz w związku z art. 32 Konstytucji.Tekst opinii 03-01-2013 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
45. SK 48/1201-08-20121. Art. 394[1] § 1 pkt 2 ustawyKodeks postępowania cywilnego w związku z art. 194 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych w brzmieniu obowiązującym w dniu 26 stycznia 2010 roku, rozumiany w ten sposób, że zakres pojęcia "postanowienie sądu drugiej instancji co do kosztów procesu, które nie były przedmiotem rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji" nie obejmuje rozstrzygnięcia sądu okręgowego w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych, wydanego po rozpatrzeniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych złożonego wraz ze skargą na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej działającej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, a więc nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowienia sądu okręgowego w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych (odmowie zwolnienia od kosztów sądowych), z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 w zw. z art. 176 ust. 1, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji;2. Art. 34 ustawy o kosztach sądowych z sprawach cywilnych, w brzmieniu obowiązującym po nowelizacji ustawą z dnia 5 listopada 2009 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w zakresie, w jakim przepis ten wprowadza wymóg uiszczenia opłaty sądowej od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w takiej wysokości, która może uniemożliwić wniesienia tego środka zaskarżenia oraz rozpatrzenie sprawy przez sąd powszechny, z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 w zw. z art. 176 ust. 1, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji.
Tekst opinii 22-11-2012 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
46. SK 49/1201-08-2012Art. 4 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych w zakresie, w jakim nie uwzględnia w wymaganym dwudziestoletnim stażu pracy nauczyciela praktycznej nauki zawodu, zatrudnionego w szkole przed 1999 roku, pracy nauczycielskiej wykonywanej przed 1999 rokiem na stanowisku instruktora praktycznej nauki zawodu w innych jednostkach niż wskazane w art. 2 pkt 1 tej ustawy, z art. 2 w związku z art. 32 oraz art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 Konstytucji.Tekst opinii 22-05-2013 Zdjęcie - Kłopotek Eugeniusz Kłopotek Eugeniusz
 
Tekst stanowiska stanowisko
47. SK 46/1226-07-2012Art. 5 ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 7, art. 21 ust. 1, art. 32 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 i 2 oraz art. 77 ust. 1 Konstytucji, w zakresie w jakim przepis ten do roszczeń o naprawienie (wynagrodzenie) szkody obejmującej utracone korzyści, wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjną wydaną przed dniem 1 września 2004 roku, nakazuje zastosowanie art. 160 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w brzmieniu w jakim przepis ten obowiązywał do dnia 30 września 2003 r.Tekst opinii 08-05-2013 Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
48. K 30/1220-07-2012Art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z art. 92 ust. 1 w związku z art. 217 Konstytucji.Tekst opinii 15-11-2012 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
49. P 27/1212-07-20121) Art. 188 ust. 1 i ust. 4 ustawy o Służbie Celnej w zakresie w jakim przewidują, że w przypadku wydania decyzji o przeniesieniu, powierzeniu pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku, przeniesieniu na niższe stanowisko bądź zawieszeniu w pełnieniu obowiązków służbowych, funkcjonariusz Służby Celnej może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do terenowego organu administracji rządowej niezespolonej - dyrektora Izby Celnej, a wydana w tej sprawie decyzja jest natychmiast wykonalna z art. 2 i 78 Konstytucji;

2) Art. 188 ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 188 ust. 5 ustawy o Służbie Celnej w zakresie w jakim powierzają dyrektorowi Izby Celnej kompetencje do ponownego rozpatrywania spraw przeniesienia, powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku, przeniesienia na niższe stanowisko bądź zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych funkcjonariusza Służby Celnej, do rozpoznania których stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym dotyczące wyłączenia organu z art. 2 Konstytucji.

Tekst opinii 08-11-2012 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
50. SK 45/1212-07-2012Art. 57 § 1 Kodeksu Pracy w zakresie w jakim przepis ten pozbawia pracownika - z którym w sposób niezgodny z prawem rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia, a następnie przywrócono do pracy - prawa do dochodzenia pełnego odszkodowania za cały okres pozostawania bez pracy z art. 2, art. 24 zd. pierwsze, art. 64. ust. 2, art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji.Tekst opinii 12-06-2013 Zdjęcie - Żalek Jacek Żalek Jacek
 
Tekst stanowiska stanowisko
51. P 26/1210-07-2012Art. 42 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych z art. 2, art. 24, art. 32, art. 64 ust. 1 Konstytucji i art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Społecznej sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r.Tekst opinii 05-12-2012 
Tekst opinii 08-01-2014 
Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
Tekst stanowiska uzupełnienie
52. K 29/1204-07-20121) Art. 36 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji w części zawierającej zwrot "w szczególności" z art. 22 i art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

2) Art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 22 i art. 54 ust. 1 w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji;

3) Art. 37 ust. 4 ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Tekst opinii 03-01-2013 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
53. SK 44/1203-07-2012Art. 247 § 3 w związku z § 1 pkt 5 ustawy Kodeks Wyborczy, w zakresie w jakim stanowi, iż mandat posła elekta będącego prokuratorem w stanie spoczynku wygasa, jeżeli zainteresowany nie złoży Marszałkowi Sejmu w terminie określonym w tym przepisie oświadczenia o zrzeczeniu się prokuratorskiego stanu spoczynku, z art. 60 i art. 99 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 103 ust. 2 Konstytucji.Tekst opinii 23-01-2013 Zdjęcie - Brejza Krzysztof Brejza Krzysztof
 
Tekst stanowiska stanowisko
54. SK43/1202-07-20121) Art. 108 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 64 ust. 2 oraz art. 31 ust. 3 w zw. z art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim narusza prawa majątkowe podmiotów reprezentowanych przez Skarżącego poprzez nie określenie zasad oraz granic ingerencji Komisji Prawa Autorskiego w korzystanie z tych praw;

2) Art. 108 ust. 5 ww. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 22 oraz art. 31 ust.1 oraz ust. 3 w zw. z art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim narusza wolność kontraktowania podmiotów reprezentowanych przez Skarżącego poprzez nieokreślenie zasad oraz granic ograniczenia swobody dysponowania przysługującymi im autorskimi prawami majątkowymi;

3) Art. 108 ust. 7 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 oraz art. 78 w zw. z art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim narusza prawo do sądu podmiotów reprezentowanych przez Skarżącego poprzez:

- nieokreślenie jednoznacznych zasad sądowego kwestionowania rozstrzygnięcia Komisji Prawa Autorskiego, o którym mowa w art. 108 ust. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

- niewprowadzenie regulacji umożliwiającej uchylenie orzeczenia Komisji Prawa Autorskiego z powodu istotnych uchybień popełnionych przez Komisję w toku postępowania przed nią oraz orzekania;

- wprowadzenie regulacji uniemożliwiającej rozpoznanie roszczenia w przypadku wniesienia przez obie strony powództwa w trybie art. 108 ust. 7 tejże ustawy (kwestia zawisłości sporu).
 Zdjęcie - Kalisz Ryszard Kalisz Ryszard
 
 
55. K 27/1229-06-2012Art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 18 października 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektóych innych ustaw w zakresie dotyczącym nadania brzmienia art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, obowiązującego od 28 marca 2012 r. w zakresie w jakim upoważnienia Ministra Sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości w drodze rozporządzenia wydanego po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa z art. 176 ust. 2, art. 180 ust. 5 w związku z art. 92 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 2 Konstytucji.Tekst opinii 23-01-2013 Zdjęcie - Kozdroń Jerzy Kozdroń Jerzy
 
Tekst stanowiska stanowisko
56. SK 40/1226-06-2012Art. 70 § 6 ustawy Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. (obecnie art. 70 § 8) z art. 64 ust. 2 Konstytucji z uwagi na naruszenie obowiązku zapewnienia równej ochrony prawnej własności i innych praw majątkowych oraz z art. 32 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 08-11-2012 Zdjęcie - Bartuś Barbara Bartuś Barbara
 
Tekst stanowiska stanowisko
57. SK 39/1221-06-20121) Art. 55 ust. 7 zdanie pierwsze ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w części zaczynającej się od słów "oraz" z art. 21 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji w związku z art. 25 ust. 3 i 4 Konstytucji RP oraz w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji;

2) Art. 55 ust. 7 zdanie pierwsze ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w części zaczynającej się od słowa "oraz" z art. 64 ust. 1 Konstytucji w związku z art. 2 Konstytucji;

3) Art. 55 ust. 7 zdanie pierwsze ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w części zaczynającej się od słowa "oraz" z art. 64 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji, art. 217 Konstytucji.
Tekst opinii 08-11-2012 Zdjęcie - Kozdroń Jerzy Kozdroń Jerzy
 
Tekst stanowiska stanowisko
58. SK 36/1219-06-2012Art. 394[1] § 1 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowienia sądu drugiej instancji oddalającego wniosek o wyłączenie sędziego złożony w postępowaniu przed sądem drugiej instancji, z art. 45 ust. 1 Konstytucji. Zdjęcie - Bartuś Barbara Bartuś Barbara
 
 
59. SK 38/1219-06-2012Art. 3 ust. 1-3 w związku z art. 2 dekretu z dnia 6 września 1951 roku o likwidacji złożonych przed dniem 9 maja 1945 roku depozytów i zastawów oraz przyjętych przed tym dniem do inkasa weksli, czeków i innych dokumentów z art. 2, art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 oraz art. 31 ust. 3, art. 21 ust. 2 oraz art. 45 ust. 1, art. 46 i art. 77 ust. 2 Konstytucji.Tekst opinii 26-09-2012 Zdjęcie - Kalisz Ryszard Kalisz Ryszard
 
Tekst stanowiska stanowisko
60. SK 35/1212-06-2012Artykuł 13 § 1, art. 18 § 2 i art. 18 § 3 ustawy - Kodeks karny, w zakresie, w jakim przepisy te wprowadzają karalność bezskutecznego usiłowania podżegania do pomocnictwa przestępnego, penalizując subiektywne zachowanie na styku formy stadialnej i dwóch form zjawiskowych popełnienia przestępstwa, odległe od dokonania czynu zabronionego przez prawo karne, przewidują i zrównują odpowiedzialność za tę postać zachowania przestępnego z realnym zachowaniem, z art. 2, art. 31 ust. 1, art. 31 ust. 3 i art. 42 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 19-06-2013 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
61. P 25/1206-06-2012Artykuł 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, rozumiany w ten sposób, że kwalifikuje dane, które stanowiły jeden z elementów procesu związanego ze skorzystaniem z prerogatyw prezydenckich dotyczących podpisania ustawy, odmowy jej podpisania lub skierowania ustawy w trybie kontroli uprzedniej do Trybunału Konstytucyjnego, jako informacje publiczne podlegające udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, z art. 144 ust. 3 pkt 6 i pkt 9 w związku z art. 122 ust. 1-5 Konstytucji.Tekst opinii 24-10-2012 Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
62. SK 34/1206-06-2012Artykuł 83 § 1 ustawy - Prawo o notariacie, w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu okręgowego wydanego na skutek zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej, z art. 45 ust. 1, art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 KonstytucjiTekst opinii 03-01-2013 Zdjęcie - Kempa Beata Kempa Beata
 
Tekst stanowiska stanowisko
63. K 25/1205-06-20121) Art. 16a ustawy - Prawo spółdzielcze z art. 2, art. 32 ust. 1 , art. 21 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 1 Konstytucji;

2) art. 36 § 5 i § 6 ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 32 ust. 1 oraz z art. 58 ust. 1 Konstytucji;

3) art. 203f-art.203x ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 24, art. 65 ust. 5 oraz z art. 20, art. 32 Konstytucji;

4) art. 203u § 1 w związku z § 4 i § 5 ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 64 ust. 2 Konstytucji;

5) art. 203u § 3 ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 2, art. 77 ust. 2 Konstytucji.

Tekst opinii 11-09-2013 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
64. SK 32/1205-06-2012Artykuł 55 § 1 w związku z art. 330 § 2 ustawy - Kodeks postępowania karnego z art. 30, art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 Konstytucji.Tekst opinii 06-03-2013 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
65. SK 33/1205-06-2012Artykuł 426 § 1-2 ustawy - Kodeks postępowania karnego, w zakresie, w jakim nie daje podstaw do zaskarżenia postanowienia w przedmiocie kosztów procesu zasądzonych po raz pierwszy przez sąd odwoławczy, z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1, w związku z art. 45 ust. 1m w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 20-03-2013 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
66. SK 31/1231-05-2012Artykuł 11 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 42 ust. 2, art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 178 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 08-05-2013 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
67. SK 27/1223-05-2012Artykuł 60 § 2-3 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy z art. 2, art. 32, art. 64, art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.Tekst opinii 10-10-2012 Zdjęcie - Piotrowicz Stanisław Piotrowicz Stanisław
 
Tekst stanowiska stanowisko
68. SK 28/1223-05-2012Artykuł 378 § 1 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, art. 7, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 10-07-2013 Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
69. SK 29/1223-05-2012Artykuł 6 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, w zakresie, w jakim zmieniają mechanizm waloryzacji rent i emerytur policyjnych wobec osób, które prawo do tych świadczeń nabyły przed wejściem w życie tych przepisów, z art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2, ar t67 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 03-04-2013 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
70. K 23/1215-05-2012I. Artykuły art. 1-26 w związku z art. 27 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin z art. 2 Konstytucji, w szczególności wynikającymi z niego zasadami należytej legislacji podatkowej, zachowania odpowiedniego okresu vacatio legis, zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa;

II.1) Artykuł 7 ust. 1-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin z art. 2, art. 20, art. 21 ust. 1, art. 22, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 1 i 3 i art. 217 Konstytucji;

2) art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1, art. 4, art. 7 ust. 1-5 ustawy wymienionej w pkt II.1 z art. 2, art. 32, art. 64 ust. 2, art. 84 i art. 217 Konstytucji;

3) art. 1 ust. 1, art. 3 ust. 1, art. 6 ust. 1-2, art. 7 ust. 1-5 ustawy wymienionej w pkt II.1 z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 1 i 3, art. 21 ust. 1 Konstytucji;

4) art. 27 w związku z art. 17 i w związku z art. 19 ustawy wymienionej w pkt II.1 z art. 2 Konstytucji;

5) art. 2, art. 3 ust. 1, art. 5 i art. 6 i art. 27 ustawy wymienionej w pkt II.1 z art. 2 Konstytucji;

6) cała ustawa wymieniona w pkt II.1 z art. 2, art. 7, art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1-2 Konstytucji.
Tekst opinii 15-11-2012 Zdjęcie - Kozdroń Jerzy Kozdroń Jerzy
 
Tekst stanowiska stanowisko
71. SK 26/1215-05-2012Artykuł 57 § 1 i art. 300 ustawy - Kodeks pracy, interpretowany w ten sposób, że wyłącza dochodzenie innych, niż określone w art. 57 § 1 wspomnianej ustawy roszczeń odszkodowawczych związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, z art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji.Tekst opinii 12-06-2013 Zdjęcie - Żalek Jacek Żalek Jacek
 
Tekst stanowiska stanowisko
72. K 22/1210-05-2012Artykuł 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z art. 167 ust. 1 i 4 w związku z art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 2 Konstytucji w związku z art. 9 ust. 1-3 w związku z art. 12 ust. 1 tiret siódme Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.Tekst opinii 10-10-2012 Zdjęcie - Kłopotek Eugeniusz Kłopotek Eugeniusz
 
Tekst stanowiska stanowisko
73. K 20/1209-05-2012Artykuł 20 ust. 17 w związku z art. 20 ust. 1, 2a i 2b ustawy o Policji z art. 2, art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 i z art. 51 ust. 4 Konstytucji.Tekst opinii 21-11-2012 Zdjęcie - Kozdroń Jerzy Kozdroń Jerzy
 
Tekst stanowiska stanowisko
74. P 24/1209-05-2012Artykuł 89 ust. 16 w związku z art. 89 ust. 14 ustawy o podatku akcyzowym, w zakresie, w jakim warunkuje zastosowanie stawki akcyzy na wyroby energetyczne (olej opałowy), określonej w art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym od spełniania warunku z art. 89 pkt 14 tej ustawy, z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.Tekst opinii 06-12-2012 Zdjęcie - Kempa Beata Kempa Beata
 
Tekst stanowiska stanowisko
75. SK 25/1202-05-2012Artykuł 1a ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z art. 2, art. 31 ust. 3 w związku z art. 84 i art. 217 oraz w związku z art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji.Tekst opinii 20-02-2013 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
76. SK 22/1217-04-2012Artykuł 49 [1] zdanie drugie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie, w jakim stanowi że koszty sądowe oraz kszty zastępstwa procesowego pokrywa spółdzielnia, niezależnie od wyniku sprawy, z art. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.Tekst opinii 13-06-2012 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
77. SK 21/1211-04-20121) Art. 60 ust. 2 pkt 7 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, w zakresie, w jakim ustanawia sankcję w postaci zwolnienia ze służby za dwukrotne nieusprawiedliwione uchylenie się od obowiązku stawiennictwa przed komisją lekarską ABW, gdy z treści ustawy nie wynika w sposób poprawny, precyzyjny i jasny norma prawna regulująca obowiązek stawiennictwa przed komisją lekarską, z art. 2, art. 7, art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 60 i art. 65 ust. 1 Konstytucji;

2) art. 60 ust. 2 pkt 7 ustawy powołanej w punkcie 1, w zakresie, w jakim przepis ten zezwala na stosowanie sankcji w postaci zwolnienia ze służby wobec funkcjonariusza, któremu nie wydano (nie doręczono) skierowania do komisji a przełożony nie wydał polecenia służbowego stawienia się przed komisją lekarską ABW, z art. 2 i art. 7 w związku z art. 60 Konstytucji;

3) art. 60 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 94 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1, w zakresie, w jakim wyłącza zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby z dowodów usprawiedliwiających niestawiennictwo przed komisją lekarską ABW w sytuacji, gdy jednocześnie to samo zaświadczenie lekarskie stanowi usprawiedliwienie nieobecności w służbie, z art. 2, art. 7, art. 32 ust. 1 i 2 w związku z art. 60 i art. 65 ust. 1 Konstytucji;

4) art. 60 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 128 ustawy powołanej w punkcie 1, w zakresie, w jakim wprowadza możliwość zwolnienia ze służby przy równoczesnym pominięciu praw do odprawy emerytalnej oraz innych świadczeń pieniężnych, w tym ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w przypadku, gdy funkcjonariusz ze względu na chorobę nie mógł wykorzystać urlopu wypoczynkowego, z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 2 Konstytucji;

5) art. 60 ust. 2 pkt 7 w związku z art. 44 pkt 5 ustawy powołanej w punkcie 1 oraz § 17 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, rozumiane w ten sposób, iż ustanawiają obowiązek stawiennictwa funkcjonariusza ABW przed komisją lekarską ABW, którego naruszenie powoduje możliwość zwolnienia funkcjonariusza ze służby, z art. 2, art. 7 oraz art. 60 Konstytucji.
Tekst opinii 26-09-2012 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
78. P 22/1204-04-2012Artykuł 4 pkt 1 i 3 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 w związku z art. 7 i art. 186 ust. 1, a także art. 178 ust. 2, art. 179 i art. 180 ust. 2 Konstytucji.Tekst opinii 24-10-2012 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
79. SK 20/1230-03-2012Artykuł 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z art. 20, art. 22 i art. 31 ust. 1-3 Konstytucji.Tekst opinii 05-12-2012 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
80. K 18/1229-03-2012Artykuł 49 [1] zdanie drugie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, z art. 32 w związku z art. 2 oraz z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.Tekst opinii 13-06-2012 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
81. SK 19/1227-03-2012Artykuł 126 § 1 ustawy - Kodeks karny wykonawczy, w zakresie, w jakim z wynagrodzenia za pracę, wpłat na rzecz skazanego lub z innych źródeł nakazuje gromadzić fundusz, przekazywany skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu karnego, z art. 64 Konstytucji.Tekst opinii 12-09-2012 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
82. K 16/1223-03-2012Artykuł 87b ustawy - Prawo przewozowe z art. 31 ust. 3 w związku z art. 41 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 15-11-2012 Zdjęcie - Kalisz Ryszard Kalisz Ryszard
 
Tekst stanowiska stanowisko
83. K 17/1223-03-2012Artykuł 1 pkt 11 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim dodaje do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 6k i art. 6l z art. 168 w związku z art. 84 i art. 217 oraz art. 2 Konstytucji.Tekst opinii 29-08-2012 
Tekst opinii 22-05-2013 
Tekst opinii 23-10-2013 
Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
Tekst stanowiska uzupełnienie
Tekst stanowiska uzupełnienie
84. SK 17/1223-03-20121) Art. 87 § 1 w związku z art. 88 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, rozumiany w ten sposób, że za ustanie przyczyny uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej przyjmuje się moment doręczenia na piśmie pełnomocnictwa pełnomocnikowi przydzielonemu z urzędu skarżącemu, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1-2 oraz art. 2 Konstytucji;

2) art. 177 § 1 ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 45 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1-2 oraz art. 2 Konstytucji;

3) art. 177 § 1 ustawy wymienionej w pkt 1 z art. 45 ust. 1 w związku z art. 176 ust. 1 Konstytucji.
Tekst opinii 29-08-2012 Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
85. SK 16/1220-03-2012Artykuł 21 w związku z art. 53 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie, w jakim przepisy te uniemożliwiają osobom, które pobierały wcześniejszą emeryturę, przyznaną im w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1990 roku w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy z chwilą osiągnięcia przez nie wieku emerytalnego, ustalenie podstawy wymiaru emerytury na nowo z uwzględnieniem zasad określonych w art. 15 ustawy emerytalno-rentowej, z zastosowaniem kwoty bazowej aktualnej na datę złożenia wniosku, z art. 67 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 2 Konstytucji.Tekst opinii 11-07-2012 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
86. SK 14/1215-03-2012Artykuł 38 ust. 2a pkt 2a i ust. 3 ustawy i podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2002 r. do 1 stycznia 2004 r. z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji.Tekst opinii 23-05-2012 Zdjęcie - Kozdroń Jerzy Kozdroń Jerzy
 
Tekst stanowiska stanowisko
87. SK 15/1215-03-2012Artykuł 56 ust. 1 pkt 12 ustawy - Prawo energetyczne z art. 42 ust. 2-3 Konstytucji.Tekst opinii 08-11-2012 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
88. K 15/1213-03-20121) art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy o Policji,

2) art. 9e ust. 1 pkt 7 ustawy o Straży Granicznej,

3) art. 36c ust. 1 pkt 5 ustawy o kontroli skarbowej,

4) art. 31 ust. 1 pkt 17 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych,

5) art. 31 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego w zakresie, w jakim odnosi się do zwrotu: ?a także innych ustawach i umowach międzynarodowych?,

6) art. 31 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy, o której mowa w pkt 5, w zakresie, w jakim odnosi się do zwrotu: ?oraz innych [przestępstw] niż wymienione w lit. a-f, godzących w bezpieczeństwo potencjału obronnego państwa, SZ RP oraz jednostek organizacyjnych MON, a także państw, które zapewniają wzajemność?,

7) art. 31 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w pkt 5

- z art. 2, art. 47, art. 49 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz z art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Tekst opinii 24-10-2012 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
89. SK 13/1209-03-20121) Art. 154 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 9 ust. 5, art. 14 ust. 1, art. 36 ust. 1, art. 37 ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie, w jakim pozwala na ustalenie przeznaczenia nieruchomości w oparciu o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z art. 2, art. 5, art. 21 ust. 1-2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 1-3 i art. 87 ust. 1-2 Konstytucji,

2) art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie, w jakim ogranicza prawo żądania wykupienia nieruchomości lub jej części wyłącznie do sytuacji, gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, pomija zaś jako przesłankę do żądania wykupu przeznaczenie nieruchomości na cele publiczne, z art. 2, art. 5, art. 21 ust. 1-2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 1-3 i art. 87 ust. 1-2 Konstytucji, jak również z art. 9 Konstytucji i art. Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Tekst opinii 23-05-2012 Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
90. K 14/1207-03-20121) Art. 111 ust. 1 ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji;

2) art. 113 ust. 1, ustawy, o której mowa w pkt 1, z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji;

3) art. 113 ust. 2, ustawy, o której mowa w pkt 1, z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 Konstytucji;

4) art. 36a ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1, z art. 31 ust. 3 oraz art. 32 Konstytucji;

5) art. 127 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1, z art. 31 ust. 3, art. 11 ust. 1, art. 2, art. 42 ust. 1 oraz art. 46 Konstytucji;

6) art. 127 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 1, z art. 31 ust. 3, art. 11 ust. 1, art. 2, art. 42 ust. 1 i 3 oraz art. 46 Konstytucji;

7) art. 126 ust. 1 i 2 ustawy, o której mowa w pkt 1, z art. 31 ust. 3, art. 11 ust. 1, art. 2 , art. 42 ust. 1 i 3 oraz art. 46 Konstytucji;

8) art. 130 § 1 ustawy - Kodeks wyborczy z art. 31 ust. 3 Konstytucji;

9) art. 110 § 7 zd. 2 ustawy, o której mowa w pkt 8, z art. 31 ust.3 Konstytucji;

10) art. 495 § 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w pkt 8, z art. 31 ust.3 oraz art. 42 Konstytucji;

11) art. 24 ust. 1-5 ustawy o partiach politycznych z art. 22 w zw. 31 ust. 3, art. 21 ust. 1 oraz art. 64 ust. 3 Konstytucji;

12) art. 218 § 2 zd. 2 ustawy, o której mowa w pkt 8, z art. 99 ust. 1 i 2 w zw. z 77 ust. 2 i art. 45 ust. 1 Konstytucji.
Tekst opinii 27-06-2012 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
91. P 16/1207-03-20121) Art. 178a § l ustawy - Kodeks karny i art. 87 § 1 ustawy - Kodeks wykroczeń w zakresie, w jakim nie definiują znamienia ?stanu pod wpływem środka odurzającego? oraz stanu ?po użyciu podobnie działającego [do alkoholu] środka?, z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji,

2) art. 87 § 1 ustawy - Kodeks wykroczeń rozumiany w ten sposób, że penalizuje zachowanie polegające na prowadzeniu pojazdów w ruchu lądowym przez osoby, w których organizmach stwierdzono obecność środka działającego podobnie do alkoholu, pomimo że środek ten w czasie prowadzenia pojazdu nie ma żadnego wpływu na zdolności kierującego do jego prowadzenia, z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Tekst opinii 29-08-2012 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
92. SK 11/1207-03-2012Artykuł 2 pkt 1 ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie, w jakim ogranicza prawo do rekompensaty do właściciela nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej, który "w dniu 1 września 1939 r. zamieszkiwał na byłym terytorium Rzeczpospolitej polskiej" i nie przyznaje takiego prawa każdemu właścicielowi nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami RP na skutek okoliczności związanych z wojną rozpoczętą w 1939 r., spełniającemu wymóg obywatelstwa polskiego, z art. 2, art. 31 ust. 1 i ust. 3, art. 32, art. 52 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 2 Konstytucji.Tekst opinii 13-06-2012 Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
93. SK 12/1207-03-2012Artykuł 16 ustawy o własności lokali z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.Tekst opinii 25-07-2012 Zdjęcie - Kempa Beata Kempa Beata
 
Tekst stanowiska stanowisko
94. SK 9/1229-02-2012Artykuł 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 1 w związku z art. 20, art. 22 oraz art. 84 Konstytucji.Tekst opinii 05-12-2012 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
95. K 11/1227-02-2012Artykuł 22 ustawy o Służbie Więziennej z art. 92 ust. 1, art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.Tekst opinii 12-09-2012 Zdjęcie - Piotrowicz Stanisław Piotrowicz Stanisław
 
Tekst stanowiska stanowisko
96. K 12/1227-02-2012Artykuł 224 ust. 4 i art. 245 ust. 1 oraz art. 80 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z art. 18 i art. 32 Konstytucji.Tekst opinii 27-06-2012 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
97. K 13/1227-02-2012Artykuł 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z art. 2, art. 7 i art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji.

Tekst opinii 25-07-2012 Zdjęcie - Kłopotek Eugeniusz Kłopotek Eugeniusz
 
Tekst stanowiska stanowisko
98. P 15/1227-02-2012Artykuł 76 ust. 1 zdanie 2 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3, art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji, a także z art. 1 protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.Tekst opinii 27-06-2012 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
99. SK 6/1223-02-20121) Art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, w zakresie, w jakim przewiduje obligatoryjne wymierzenie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta administracyjnej kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 1-3 Konstytucji.

2) art. 89 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, w zakresie, w jakim ustala karę administracyjną pieniężną, o której mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, bez możliwości zmniejszenia tej kary lub odstąpienia od jej wymierzenia, z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32 ust. 1 i art. 64 ust. 1-3 Konstytucji.
Tekst opinii 27-06-2012 
Tekst opinii 17-04-2013 
Zdjęcie - Butryn Renata Butryn Renata
 
Tekst stanowiska stanowisko
Tekst stanowiska uzupełnienie
100. SK 8/1223-02-2012Artykuł 30c ust. 5 pkt 2 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w zakresie, w jakim nakazuje sądowi administracyjnemu pozostawienie bez rozpoznania skargi na informację o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w systemie realizacji programu operacyjnego, bez możliwości uprzedniego wezwania do uzupełnienia braków w zakresie dokumentacji czyniącej skargę kompletną, z art. 45 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 13-06-2012 Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
101. P 12/1221-02-2012Artykuł 42 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 92 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 11-04-2012 
Tekst opinii 26-09-2012 
Zdjęcie - Kozdroń Jerzy Kozdroń Jerzy
 
Tekst stanowiska stanowisko
Tekst stanowiska uzupełnienie
Tekst stanowiska uzupełnienie
102. P 13/1221-02-2012Artykuł 79 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie, w jakim nie przewiduje zwrotu połowy opłaty od pisma zawierającego zarzuty od nakazu zapłaty wniesione w postępowaniu, w którym sprawa zakończyła się zawarciem ugody sądowej, z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 26-09-2012 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
103. P 14/1221-02-2012Artykuł 386 § 6 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim stanowi, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu wyroku sądu drugiej instancji wiążą sąd, któremu sprawa została przekazana przy ponownym rozpoznaniu sprawy, z art. 178 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 13-06-2012 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
104. SK 5/1217-02-2012Artykuł 51 § 2 ustawy - Kodeks postępowania karnego w związku z art. 98 § 2 w związku z art. 98 § 3 w związku z art. 99 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w zakresie, w jakim wprowadzają konieczność ustanowienia kuratora w miejsce rodzica, celem wykonywania praw małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem w sprawie karnej, co z kolei skutkuje ograniczeniem prawa do sądu pokrzywdzonego i prawem reprezentacji rodzica w sytuacji, gdy może on i chce działać na rzecz pokrzywdzonego dziecka i nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie karne, a konkretna sprawa karna dotyczy przestępstwa popełnionego przez drugiego rodzica, przy czym nie ma znaczenia okoliczność, czy dobro dziecka wymaga ustanowienia kuratora, z art. 32, art. 45 ust. 1, art. 47, art. 48 ust. 2, art. 51 ust. 1, art. 72 ust. 1 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.Tekst opinii 25-07-2012 
Tekst opinii 17-04-2013 
Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
 
105. SK 3/1214-02-2012Artykuł 263 § 7 ustawy - Kodeks postępowania karnego, w zakresie, w jakim nie określa maksymalnego okresu trwania tymczasowego aresztowania, z art. 2, art. 40 w związku z art. 41 ust. 4, art. 41 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 4 Konstytucji.Tekst opinii 23-05-2012 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
106. SK 4/1214-02-2012Artykuł 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w części, w jakiej uznaje za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z art. 32 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 25-04-2012 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
107. K 8/1210-02-20121) Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przy niedochowaniu trybu wymaganego przepisami prawa dla przyjęcia takiego aktu w zakresie dotyczącym:

a) przeprowadzenia pierwszego czytania ustawy na posiedzeniu komisji sejmowej zamiast na posiedzeniu plenarnym Sejmu, przez co doszło do naruszenia art. 37 ust. 2 Regulamin Sejmu, a w konsekwencji art. 2 w związku z art. 7 i art. 119 ust. 1 Konstytucji,

b) braku formalnego zaopiniowania przez Krajową Radę Sądownictwa projektu ustawy w postaci, którą Rada Ministrów przedłożyła Sejmowi, przez co doszło do naruszenia art. 2 w związku z art. 7 i art. 186 ust. 1 Konstytucji oraz art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa,

2) art. 1 pkt 4 i 5 ustawy, o której mowa w pkt 1, w zakresie rozszerzenia kompetencji nadzorczych organu władzy wykonawczej - Ministra Sprawiedliwości, przy jednoczesnym pozbawieniu uprawnień prezesów sądów w zakresie nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów, o której mowa w nowym art. 8 pkt 1 tej ustawy z art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji,

3) art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w pkt 1, z art. 176 ust. 2 w związku z art. 180 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji, a także z art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2,

4) art. 1 pkt 14 lit. d) ustawy, o której mowa w pkt 1, w zakresie ograniczającym uprawnienia prezesa sądu do kierowania podległym mu dyrektorem sądu, w szczególności pozbawiając go możliwości wydawania dyrektorowi sądu poleceń, dotyczących jego kompetencji określonych w nowym art. 31a § 1 pkt 1-3 i 5 tej ustawy z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji,

5) art. 1 pkt 15 lit. a) ustawy, o której mowa w pkt 1, w zakresie, w jakim pozbawia prezesa sądu kompetencji w zakresie działalności administracyjnej sądu, określonej w nowym art. 8 pkt 1 tej ustawy, powierzając je dyrektorowi sądu nadzorowanemu w tej dziedzinie przez organ władzy wykonawczej Ministra Sprawiedliwości, z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji,

6) art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w pkt 1, w zakresie, w jakim wyposażono dyrektora sądu, nadzorowanego przez organ władzy wykonawczej Ministra Sprawiedliwości, w kompetencje do kierowania działalnością administracyjną sądu, określoną w nowym art. 8 pkt 1 tej ustawy, a także nadano mu status zwierzchnika służbowego wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sądów, z pominięciem w tym zakresie uprawnień prezesa sądu, z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji,

7) art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w pkt 1, w zakresie dotyczącym dodania nowych przepisów w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych:

a) art. 32b § 1 i 3, w których przewidziano fakultatywne, a nie obligatoryjne odwołanie dyrektora sądu przez organ władzy wykonawczej Ministra Sprawiedliwości, w przypadkach negatywnej opinii zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji sprawozdania dyrektora z działalności sądów w zakresie powierzonych mu zadań (nowy art. 31 a § 2) oraz wniosku prezesa sądu związanego z naruszeniem przez dyrektora sądu obowiązków oraz

b) art. 32c § 1 i 2 , w którym nie przewidziano żadnych uprawnień dla prezesa sądu w zakresie wynagradzania dyrektora sądu, wyposażając w takie kompetencje jedynie organ władzy wykonawczej Ministra Sprawiedliwości

- z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji,
8) art. 1 pkt 31 ustawy, o której mowa w pkt 1, w zakresie dotyczącym dodania nowych przepisów w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych:

a) art. 37g § 5, w którym nie przewidziano możliwości wniesienia środka zaskarżenia przez prezesa lub wiceprezesa sądu od uwagi na piśmie sporządzonej przez organ władzy wykonawczej Ministra Sprawiedliwości, jeżeli stwierdzi on uchybienia w kierowaniu sądem lub sprawowaniu wewnętrznego nadzoru administracyjnego oraz

b) art. 37 h § 2, 3 i 4 , w którym nie przewidziano możliwości odwołania się od odmowy przyjęcia przez organ władzy wykonawczej Ministra Sprawiedliwości informacji rocznej o działalności sądów, działających na obszarze apelacji, w zakresie powierzonych prezesowi zadań, przy jednoczesnym założeniu, że taka dwukrotna odmowa oznacza rażące niewywiązywanie się przez prezesa z obowiązków służbowych w rozumieniu art. 27 § 1 pkt 1

- z art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji,

9) art. 1 pkt 60 ustawy, o której mowa w pkt 1, w zakresie dotyczącym dodania nowych przepisów w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych:

a) art. 106c, w którym nie określono na czym ma polegać plan indywidualnego rozwoju sędziego oraz nie wprowadzono możliwości zgłaszania uwag do tego dokumentu, a także przewidziano rozpatrywanie i dokonywanie ostatecznego podsumowania wyników oceny pracy sędziego przez prezesa sądu przełożonego lub w przypadku sędziego sądu apelacyjnego - prezesa innego sądu apelacyjnego - organów sądu podległych w zakresie kierowania sądami - organowi władzy wykonawczej Ministrowi Sprawiedliwości

b) art. 106e, w którym przewidziano do uregulowania w drodze aktu wykonawczego - rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, szczegółowe kryteria i sposób oceny pracy sędziego

- z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 178 ust. 1, a w zakresie dotyczącym art. 106e także z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
Tekst opinii 09-05-2012 
Tekst opinii 13-06-2012 
Zdjęcie - Kozdroń Jerzy Kozdroń Jerzy
 
Tekst stanowiska stanowisko
Tekst stanowiska uzupełnienie
108. K 9/1210-02-20121) Art. 4 ust.1, ust. 4-7, art. 5 ust. 1 i art. 6 w związku z art. 7 i art. 8 ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 Konstytucji,

2) art. 5 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji,

3) art. 5 ust. 1 pkt 4-6 i pkt 12 ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim różnicuje wysokość świadczeń przyznawanych w relacji do najniższej odpowiedniej renty ustalonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, w zależności od daty ich przyznania z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji.
Tekst opinii 11-04-2012 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
109. SK 2/1210-02-2012Artykuł 16 ust. 5 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze z art. 22 oraz art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji.Tekst opinii 09-05-2012 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
110. P 11/1207-02-2012Artykuł 2 pkt 1 ustawy o rencie socjalnej, w zakresie uzależniającym przyznanie i realizację prawa do renty socjalnej od wymogu przebywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 67 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 28-03-2012 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
111. K 6/1206-02-20121) Art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo o adwokaturze z art. 2 Konstytucji;

2) art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. b i art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy - Prawo o adwokaturze w zakresie, w jakim dotyczą osób wykonujących wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na podstawie umowy cywilnoprawnej, z art. 17 ust. 1 Konstytucji;

3) art. 68 ust. 3 pkt 5 i art. 78a ust. 4 pkt 6 ustawy - Prawo o adwokaturze z art. 2 Konstytucji;

4) art. 66 ust. 1 pkt 5 ustawy - Prawo o adwokaturze z art. 2 i art. 17 ust. 1 Konstytucji;

5) art. 77a, art. 78 ust. 1, 3, 4, 8, 9 i 15, art. 78d, art. 78e i art. 78h ustawy - Prawo o adwokaturze z art. 17 ust. 1 Konstytucji.
Tekst opinii 12-09-2012 Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
112. K 7/1206-02-2012Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z art. 2 i art. 123 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 12-09-2012 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
113. P 10/1201-02-2012Artykuł 12 ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw z art. 173 Konstytucji.Tekst opinii 25-04-2012 Zdjęcie - Pięta Stanisław Pięta Stanisław
 
Tekst stanowiska stanowisko
114. K 4/1230-01-2012Artykuł 26 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z art. 32 ust. 1 zdanie 2 w związku z art. 2 i art. 5 Konstytucji.Tekst opinii 09-05-2012 Zdjęcie - Kłopotek Eugeniusz Kłopotek Eugeniusz
 
Tekst stanowiska stanowisko
115. K 5/1230-01-2012Artykuł 14 pkt 24 i art. 18 ustawy o systemie informacji oświatowej z art. 31 ust. 3, art. 47, art. 51 ust 1 i 2 Konstytucji.Tekst opinii 13-06-2012 
Tekst opinii 10-10-2012 
Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
Tekst stanowiska uzupełnienie
116. K 2/1225-01-2012Artykuł 6 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim z powodu uzyskiwania przez emeryta przychodu z tytułu zatrudnienia kontynuowanego po nabycia prawa do emerytury bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą skutkuje zawieszeniem prawa do emerytury również wobec emerytów, którzy nabyli prawo do emerytury na mocy wcześniejszych przepisów, bez konieczności rozwiązywania stosunku pracy, z art. 2, art. 21, art. 64 Konstytucji.

Tekst opinii 28-03-2012 Zdjęcie - Kłopotek Eugeniusz Kłopotek Eugeniusz
 
Tekst stanowiska stanowisko
117. K 3/1225-01-2012Artykuł 95c § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich z art. 92 ust. 1, art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

Tekst opinii 23-05-2012 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
118. SK 1/1225-01-20121) Art. 20 i art. 21 ustawy o opłacie skarbowej z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 Konstytucji;

2) art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2 Konstytucji;

3) art. 72 § 1 pkt 1 w związku z art. 2 § 1 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa w związku z art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 4 ust. 1 i art. 6 pkt 4 ustawy o opłacie skarbowej z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 Konstytucji;

4) art. 75 § 1 w związku z art. 2 § 1 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 Konstytucji.
Tekst opinii 23-05-2012 Zdjęcie - Kalisz Ryszard Kalisz Ryszard
 
Tekst stanowiska stanowisko
119. P 7/1218-01-20121) Art. 505 [32] § 1 zdanie 2 k.p.c. z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 art. 76 Konstytucji oraz art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;

2) art. 505 [36] § 1 k.p.c. w zakresie, w jakim przewiduje, ze sprzeciw od nakazu zapłaty wniesiony przez jednego z pozwanych skutkuje uchyleniem nakazu zapłaty w całości oraz w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości częściowego zaskarżenia nakazu zapłaty, z art. 2, art. 32 ust. 1m art. 45 ust. 1 oraz art. 76 Konstytucji;

3) Art. 505 [37] § 2 k.p.c. w zakresie, w jakim przewiduje, że postanowienie o umorzeniu postępowania nie doręcza się pozwanemu, z art. 2 Konstytucji i art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;

4) art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 32 ust. 1 Konstytucji;

5) art. 783 § 4 k.p.c. w zakresie, w jakim normuje, że klauzule wykonalności pozostawia się wyłącznie w systemie teleinformatycznym, z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji.
Tekst opinii 09-05-2012 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
120. P 8/1218-01-2012Artykuł 49 [1] zdanie drugie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 13-06-2012 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
121. P 3/1213-01-2012Artykuł 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w zakresie w jakim przyznaje roszczenie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego o przeniesienie własności lokalu, będącego uprzednio mieszkaniem zakładowym, które to mieszkanie spółdzielnia nabyła nieodpłatnie od przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, z art. 64 ust. 1 Konstytucji. Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
 
122. P 6/1213-01-2012Artykuł 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z art. 32 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 Konstytucji.Tekst opinii 11-04-2012 
Tekst opinii 23-10-2013 
Zdjęcie - Bartuś Barbara Bartuś Barbara
 
Tekst stanowiska stanowisko
Tekst stanowiska uzupełnienie
Tekst stanowiska uzupełnienie
123. K 1/1212-01-2012Artykuł 22 i art. 23 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z:

1) art. 178 ust. 2 w związku z art. 216 ust. 5 oraz art. 220 ust. 1 Konstytucji, ponieważ naruszono obowiązek zapewnienia sędziom wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków;

2) art. 2 w związku z art. 178 ust. 2 Konstytucji, ponieważ naruszono w sposób arbitralny i nieuzasadniony zasadę ochrony praw nabytych oraz zasadę zaufania do państwa i stanowionego prawa;

3) art. 2 w związku z art. 219 ust. 1 i 2 oraz art. 221 Konstytucji, ponieważ nie zostały spełnione merytoryczne przesłanki dla uchwalenia skarżonych przepisów, jak również błędnie dokonano wyboru formy aktu prawnego;

4) art. 2 w związku z art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji, ponieważ w sposób nieuzasadniony skrócono minimalny okres vacatio legis;

5) art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji, ponieważ naruszono majątkowe prawo do wynagrodzenia zasadniczego sędziów i sędziów Sądu Najwyższego.
Tekst opinii 14-03-2012 Zdjęcie - Kozdroń Jerzy Kozdroń Jerzy
 
Tekst stanowiska stanowisko
Tekst stanowiska uzupełnienie
124. K 36/1103-01-2012Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z art. 2, art. 20, art. 22, art. 31 ust. 3 i art. 42 ust. 1 Konstytucji,

alternatywnie

1) art. 3 ust. 1 i 74 ust. 1-4, art. 4 ust. 1, art. 6 ust. 9, art. 7 ust. 1-8, art. 8, art. 11 ust. 1 i 5, art. 12 pkt 3, 4 i 10, art. 13 ust. 1-8, art. 25 pkt 14 ppkt c, art. 32 ust. 2, art. 33 ust. 1 , art. 34 ust. 1, art. 41 ust. 1-7, art. 48 ust. 1-6, art. 49 ust. 1-4 tej ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z art. 2, art. 20, art. 22, art. 31 ust. 3 Konstytucji,

2) art. 50, art. 51, art. 52, art. 53, art. 54 ustawy wymienionej w pkt 1z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji,

3) art. 86 pkt 1 i 2 ustawy wymienionej w pkt 1z art. 2 Konstytucji.
Tekst opinii 28-03-2012 Zdjęcie - Kozdroń Jerzy Kozdroń Jerzy
 
Tekst stanowiska stanowisko
125. K 37/1103-01-2012Artykuł 254 § 1 ustawy - Kodeks postępowania karnego w części zawierającej słowa "zatrzymujący może zastrzec, że będzie przy niej obecny" z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.Tekst opinii 11-07-2012 Zdjęcie - Piotrowicz Stanisław Piotrowicz Stanisław
 
Tekst stanowiska stanowisko
126. P 59/1103-01-2012Artykuł 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej w zakresie, w jakim pomija okres urlopu macierzyńskiego jako umożliwiający nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego faktycznie 6 miesięcy, z art. 33 ust. 2 i art. 71 ust. 2 Konstytucji.Tekst opinii 29-02-2012 Zdjęcie - Kłopotek Eugeniusz Kłopotek Eugeniusz
 
Tekst stanowiska stanowisko