Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

Przepisy:
 

Lp.Sygnatura
akt TK
Data
wpływu
do KS
Przedmiot zaskarżeniaUchwała
Komisji
Ustawodawczej
Poseł
przedstawiciel
Sejmu
Stanowisko
Sejmu
1. SK 4/1431-12-2013Art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników z art. 2, art. 32 w związku z art. 67 Konstytucji RP.   
2. K 62/1323-12-2013Art. 105a-105c ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z Konstytucją RP, a w szczególności z art. 2 Konstytucji RP oraz z art. 20 i 22 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zdjęcie - Brejza Krzysztof Brejza Krzysztof
 
 
3. P 54/1319-12-2013Art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe z art. 2, 20, 32 ust. 1 zdanie 1, 64 ust. 2 i 76 Konstytucji RP,

- przepis art. 840 kodeksu cywilnego z art. 2, 20, 32 ust. 1 zdanie 1, 64 ust. 2 i 76 Konstytucji RP w zakresie , w jakim nie przewiduje możliwości rozłożenia wierzytelności stwierdzonej bankowym tytułem egzekucyjnym na raty.
 Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
 
4. P 55/1319-12-2013Art. 929 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny w zakresie, w jakim po upływie trzech lat od otwarcia spadku wyłącza uprawnienie do wytoczenia powództwa o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia w myśl art. 928 kc, niezależnie od tego, czy dowiedzenie się o przyczynie niegodności przez uprawnionego miało miejsce po upływie tego terminu oraz w zakresie, w jakim wyłącza uprawnienie do wytoczenia powództwa po upływie roku od dowiedzenia się o przyczynie niegodności, niezależnie od tego, czy terminy te upływają w czasie, gdy uprawnienie do wytoczenia powództwa o uznanie spadkobiercy za niegodnego przysługuje osobom nie posiadającym zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawujacym nad nimi opiekę, z:

1. art. 64 ust. 2 w zwiąkzu z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP,

2. art. 21 Konstytucji RP,

3. art. 2 Konstytucji RP,

4. art. 72 Konstytucji RP,

5. art. 19 Konwencji o prawach dziecka.
 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
 
5. P 52/1318-12-2013Art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 2a pkt 2 w związku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku, w zakresie w jakim nie precyzują pojęcia "innych nieodpłatnych świadczeń? i stanowią podstawę do ustalenia wartości pieniężnej tych świadczeń wliczanej do przychodu ze stosunku pracy z art. 2 oraz art. 217 w związku z art. 84 Konstytucji RP. Zdjęcie - Kłopotek Eugeniusz Kłopotek Eugeniusz
 
 
6. SK 71/1318-12-2013Art. 754[1] § 1 i ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 64 ust. 1 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP. Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
 
7. K 60/1316-12-20131) Art. 27 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 241 i art. 26 ust. 1 tej ustawy, z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 58 ust. 1 i art. 64 Konstytucji RP,

2) art. 271 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim odsyła do art. 241, art. 26 ust. 1 i art. 27 tej ustawy, z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 58 ust. 1 i art. 64 Konstytucji RP,

3) art. 171 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim do powstania członkostwa nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a także spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta, wymaga ubiegania się przez te osoby o przyjęcie w poczet członków, z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 32, art. 31 ust. 3 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP,

4) art. 19 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w związku z art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 1 września 1982 roku - Prawo spółdzielcze z art. 21, art. 64 i art. 58 Konstytucji RP,

5) art. 3 ust. 1 i ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim pozwala na przyjęcie osób fizycznych i prawnych do spółdzielni mieszkaniowej bez związku z przysługiwaniem prawa do lokalu bądź ubieganiem się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo odrębnej własności lokalu, z art. 2, art. 21, art. 32 i art. 64 Konstytucji RP,

6) art. 16 § 1 zdanie pierwsze ustawy - Prawo spółdzielcze w zakresie, w jakim wymaga od nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i ekspektatywy prawa odrębnej własności lokalu budowanego przez spółdzielnię mieszkaniową złożenia deklaracji w celu przystąpienia do spółdzielni, z art. 21, art. 64 i art. 58 Konstytucji RP,

7) art. 26 § 2 ustawy - Prawo spółdzielcze z art. 21, art. 64, art. 31 ust.3, art. 32 i art. 58 Konstytucji,

8) art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 2 Konstytucji.
 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
 
8. K 61/1316-12-20131) Poz. 72, 73, 74 i 75 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w związku z art. 41 ust. 2 tej ustawy,

2) poz. 32, 33, 34 i 35 załącznika nr 10 do ustawy powołanej w punkcie 1 w związku z art. 41 ust. 2a tej ustawy

w zakresie, w jakim wyłączają stosowanie obniżonych stawek podatku do książek wydawanych w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych

- z art. 32 w związku z art. 84 w zw. z art. 2 Konstytucji RP.
 Zdjęcie - Szumilas Krystyna Szumilas Krystyna
 
 
9. K 59/1309-12-20131) Art. 31 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, w zakresie w jakim wprowadza dodatkowe wymagania dla przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców z art. 20 i 22 Konstytucji RP, bowiem prowadzi do nieuzasadnionego ograniczenia wolności działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia szkolenia kierowców, ograniczonej już wystarczająco poprzez uczynienie jej działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, pomimo braku istnienia ważnego interesu publicznego, co powoduje niedopuszczalność ograniczenia, a jedynie jego istnienie może stanowić przesłankę ograniczenia;

2) Art. 31 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, w zakresie w jakim wprowadza dodatkowe wymagania dla przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców z art. 20 i 22 w zw. z art. 32 Konstytucji RP, bowiem prowadzi do nieproporcjonalnego zróżnicowania przedsiębiorców korzystających z wolności działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia szkolenia kierowców oraz ich dyskryminacji w życiu gospodarczym poprzez nieuzasadnione uprzywilejowanie przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców spełniających dodatkowe wymagania, określone w tym przepisie, poprzez przyznanie im wyłącznych uprawnień w zakresie prowadzenia określonego rodzaju szkoleń (art. 17 ust. 2 pkt 2 - prowadzenie zajęć niezbędnych do uzyskania karty rowerowej; art. 26 ust. 2 - szkolenie osób w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, art. 35 ust. 1 pkt 1 - kurs dla kandydatów na instruktorów, art. 35 ust. 6 - organizacja 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego);

3) Art. 31 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, w zakresie w jakim wprowadza dodatkowe wymagania dla przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców z art. 20 i 22 w związku z art. 2 Konstytucji RP, bowiem prowadzi do utraty praw nabytych przez przedsiębiorców korzystających przed wejściem w życie ustawy z wolności działalności gospodarczej umożliwiającej prowadzenie szkolenia kierowców poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań legislacyjnych oraz kryteriów, uniemożliwiających prowadzenie działalności przez przedsiębiorców w dotychczasowym zakresie, bez spełnienia dodatkowych wymagań;

4) Art. 26 ust. 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami umożliwiający ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzenie szkolenie wyłącznie na terenie powiatu, w którym został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy, oraz na terenie powiatu sąsiedniego z art. 20 i 22 Konstytucji RP, bowiem prowadzi do terytorialnego ograniczenia wolności działalności gospodarczej pomimo braku istnienia uzasadniającego go ważnego interesu publicznego oraz braku możliwości wprowadzenia na gruncie przepisów Konstytucji RP terytorialnego ograniczenia wolności działalności gospodarczej;

5) Art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami wprowadzający zasadę, że praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi jest prowadzona pojazdem pozostającym w dyspozycji wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, co na mocy ust. 4 zostaje wyłączone w odniesieniu do egzamin w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii BI, Cl, Cl+E, C, C+E, Dl, Dl+E, D lub D+E, z art. 20 i 22 Konstytucji RP, bowiem prowadzi do konieczności wykorzystywania przez przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, w przypadku kategorii A i B, wyłącznie pojazdów których wyboru dokonał wojewódzki ośrodki szkolenia drogowego, ograniczając im tym samym możliwość podejmowania swobodnej decyzji w tym zakresie;

6) Art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami nakazujący przechowywanie zapisu z praktycznej części egzaminu przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu z art. 61 ust. 1 oraz
, bowiem godzi w powszechny standard transparentności w działaniu władzy publicznej i konstytucyjne prawo do informacji o jej działalności (art. 61 ust. 1 Konstytucji) oraz prawo dostępu obywatela do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów danych (art. 51 ust. 3);

7) Art. 139 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami w zakresie w jakim nie wprowadza okresów przejściowych, skutkujących niewydawaniem uprawnień osobom, które na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów rozpoczęły szkolenie na prawo jazdy kat. A lub C, lub D przed dniem wejście w życie ustawy, tj. przed dniem 19. stycznia 2013 roku z art. 2 Konstytucji RP, bowiem prowadzi do naruszenia zasady ochrony praw nabytych;

8) § 2 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 13 lipca 2012 roku w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach w zakresie w jakim wprowadza pojęcie i definicję legalną "profilu kandydata na kierowcę" jest niezgodny z art. 92 Konstytucji RP albowiem regulacja ta jako ustanowiona na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 1-5, 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami została wydana przez organ wykonawczy z rażącym przekroczeniem zakresu upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie;

9) § 2 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców w zakresie w jakim wprowadza pojęcie i definicję legalną "profilu kandydata na kierowcę? z art. 92 Konstytucji RP albowiem regulacja ta jako ustanowiona na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami została wydana przez organ wykonawczy z rażącym przekroczeniem zakresu upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie;

(...)
 Zdjęcie - Kłopotek Eugeniusz Kłopotek Eugeniusz
 
 
10. P 50/1305-12-2013Art. 278 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny oraz art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne w zakresie w jakim dopuszczają jednoczesne stosowanie wobec tej samej osoby, za to samo zachowanie polegające na nielegalnym poborze energii elektrycznej, odpowiedzialności za przestępstwo oraz opłaty przewidzianej właśnie w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne z art. 2 Konstytucji RP, art. 4 ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 14 ust. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
 
11. K 58/1303-12-20131) art. 1 ust. 1 oraz art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji, a także art. 16 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 4 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy, rozumiane jako nakładające na osoby pełniące funkcje publiczne obowiązek:

a) samodzielnego udostępniania danych należących do sfery ich dóbr osobistych (do sfery ich prywatności), a zarazem świadczących o ich działalności publicznej lub mogących mieć związek z taką działalnością, a także

b) godzenia się, także bez swej wiedzy lub wyraźnej zgody, na udostępnianie tego rodzaju danych co najmniej przez podmioty przykładowo wymienione w art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy o dostępie do informacji, "każdemu? w rozumieniu art. 2 ust. 1 tej ustawy, z możliwością dalszego ich przetwarzania, w tym udostępniania, na zasadach określonych w rozdziale 2a tej ustawy,

w zakresie nie przewidzianym wprost ani w art. 8 ust. 2 sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, zmienionej następnie Protokołami nr 3, nr 5 i nr 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2, ani w art. 10 tej Konwencji, ani w art. 51 ust. 2 lub w art. 61 ust. 1, ust. 2 Konstytucji RP,

a także w zakresie, w którym nakładają na podmioty wymienione w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP lub / i w art. 4 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o dostępie do informacji obowiązek prowadzenia potencjalnie zbędnych, kwalifikowanych postępowań, a także uczestniczenia w ewentualnych postępowaniach sądowych w założeniu mających służyć ochronie sfery prywatności osób pełniących funkcje publiczne także w sytuacjach, gdy bezpośrednio zainteresowani takiej ochrony nie oczekują,

z art. 8 ust. 1 i ust. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, a zarazem z art. 2, art. 18, art. 47, art. 49, art. 50, art. 51 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 Konstytucji RP, a także z art. 61 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 tej Konstytucji,

2) art. 1 ust. 1 i ust. 2, art. 3 ust. 1 i ust. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2, art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, w szczególności w zakresie, w jakim nie regulują z należytą precyzją relacji między tą ustawą a art. 61 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 Konstytucji RP oraz przepisami szczególnymi normującymi dostęp do określonych typów danych znajdujących się w posiadaniu podmiotów wymienionych w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP, lub /i podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym danych chronionych z mocy uregulowań szczególnych, a także stanowiących element akt spraw indywidualnych, jakie były lub są prowadzone przez organy władz publicznych lub/ i do danych świadczących o wynikach takich postępowań, z art. 2, art. 7, art. 51 ust. 2, ust. 5 oraz z art. 61 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Konstytucji RP,

3) art. 4 ust. 1 i ust. 2, a także art. 5 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, w zakresie, w którym nie zawierają legalnych definicji takich kategorii pojęciowych, jak: "organ władzy publicznej? oraz "osoba pełniąca funkcje publiczne?, a zarazem obejmują uregulowaniami tej ustawy, Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej,

z art. 61 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 Konstytucji RP,

4) ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej w zakresie, w jakim nie reguluje takich elementów lub faz postępowania w sprawach z wniosków uznawanych przez osoby zainteresowane za wnioski w rozumieniu jej art. 10 ust. 1 w sposób, który gwarantowałby:

a) adresatom tych wniosków, przykładowo wymienionym w art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, określanym ogólnie jako: "władze publiczne? lub "organy władzy publicznej? lub "osoby pełniące funkcje publiczne?, występującym także w roli administratorów danych osobowych, podejmowanie określonych wprost w ustawie działań faktycznych i/lub prawnych, jakie:
- zarzutu bezczynności lub przewlekłości postępowania, a także

- zarzutu popełnienia przestępstwa określonego albo w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, albo w art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

. pozwolą im na podjęcie efektywnej obrony przed właściwym sądem w wypadku pojawienia się tego rodzaju zarzutów,

b) podmiotom występującym z tego rodzaju wnioskami możliwość bezpośredniego poddania kontroli sądu administracyjnego lub sądu cywilnego odpowiedzi, bezczynności lub przewlekłości postępowania adresatów takich wniosków, a więc:

. bez konieczności formułowania zarzutu popełnienia przestępstwa określonego w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej przez osobę pełniącą funkcję publiczną lub reprezentującą podmiot wymieniony przykładowo w art. 4 ust. 1 lub ust. 2 tej ustawy, a także

. bez konieczności uprzedniego uzyskania postanowienia o odrzuceniu skargi lub pozwu ze względu na brak drogi sądowej przez, odpowiednio, sąd administracyjny lub sąd cywilny,

c) obu grupom podmiotów wymienionych pod lit. a) i b), a także sądom:

. rozpoznającym skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowania w sprawach o udostępnienie informacji uznawanej przez wnioskodawców za publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej lub/i za podlegającą udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w tej ustawie,

. rozpoznającym akty oskarżenia z zarzutem popełnienia przestępstwa określonego w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej lub w art. 51 ustawy o ochronie danych osobowych (...)
 Zdjęcie - Kempa Beata Kempa Beata
 
 
12. P 49/1328-11-2013Art. 20 ust. 3 utawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP.Tekst opinii 02-04-2014 Zdjęcie - Kempa Beata Kempa Beata
 
Tekst stanowiska stanowisko
13. K 54/1322-11-2013 Art. 217c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny wykonawczy w zakresie, w jakim wyłącza możliwość telefonicznego porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zdjęcie - Brejza Krzysztof Brejza Krzysztof
 
 
14. K 52/1321-11-20131)Aart. 34 ust. 1 i 3 oraz art. 35 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt "w zakresie, w jakim nie zezwalają na poddawanie zwierząt szczególnym sposobom uboju przewidzianym przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej i przewidują odpowiedzialność karną osoby dokonującej uboju w taki szczególny sposób?;

2) art. 34 ust. 1 i 3 w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt "w zakresie, w jakim wśród okoliczności uzasadniających dopuszczalność uboju zwierząt kręgowych bez ich uprzedniego ogłuszenia nie wyliczają szczególnych sposobów uboju zwierząt przewidzianych przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej?, z art. 53 ust. 1, 2 i 5 oraz art. 35 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji w związku z art. 9 ust. 1 i 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji w związku z art. 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2.
Tekst opinii 20-03-2014 Zdjęcie - Kłopotek Eugeniusz Kłopotek Eugeniusz
 
Tekst stanowiska stanowisko
15. K 53/1321-11-2013- Art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw z art. 134 ust. 3 Konstytucji RP;

- art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw z art. 134 ust. 3 Konstytucji RP;

- art. 1 pkt 3, pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw z art. 134 ust. 1 oraz ust. 3 Konstytucji RP;

- art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw z art. 134 ust. 4 i art. 146 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 11 Konstytucji RP;

- art. 3 (w całości) ustawy z dnia 21 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP.
 Zdjęcie - Kalisz Ryszard Kalisz Ryszard
 
 
16. P 47/1321-11-2013Art. 292 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny w związku z art. 285 § 1 i 2 kc rozumiany w ten sposób, ze umożliwiał nabycie przed wejściem w życie art. 3051 - 3054 kc w drodze zasiedzenia służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu przez przedsiębiorcę przesyłowego lub Skarb Państwa, i to nawet bez względu na konieczność związania tej służebności z własnością, tzw. nieruchomości władnącej z art. 1 Protokołu dodatkowego numer 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności i art. 2, art. 21 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 2 i 3 oraz art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP. Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
 
17. P 48/1321-11-2013Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 1997 roku o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich z art. 32 i art. 53 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim uniemożliwia pełnoletnim osobom wyznania mojżeszowego, zamieszkującym na terytorium Rzeczpospolitej, lecz nie posiadających obywatelstwa polskiego, przyjęcie w poczet członków gminy wyznaniowej żydowskiej. Zdjęcie - Pawłowicz Krystyna Pawłowicz Krystyna
 
 
18. K 51/1319-11-20131) Art. 38 ustawy z 21 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z art. 2 Konstytucji RP w zakresie w jakim narusza on konstytucyjną zasadę ochrony zaufania obywateli do Państwa;

2) art. 38 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z art. 42 ust. 2 oraz 3 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie w jakim uniemożliwia on obywatelowi skuteczną obronę oraz stawia go przed wyborem zrzeczenia się konstytucyjnego prawa domniemania niewinności albo narażenia na postępowanie sądowe, a także w zakresie w jakim znajdujące się w nim rozwiązania są nieproporcjonalne do celów osiąganych przez Państwo;

3) art. 38 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie w jakim różnicuje on prawo obywateli do równego traktowania przez władze publiczne w zależności od rodzaju służby państwowej dokonującej kontroli.
 Zdjęcie - Piotrowicz Stanisław Piotrowicz Stanisław
 
 
19. P 46/1319-11-2013Art. 156 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego w zakresie, w jakim z uwagi na znaczny upływ czasu od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji na podstawie, której strona nabyła prawo lub ekspektatywę prawa, nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia jej nieważności z przyczyny określonej w art. 156 § 1 pkt 2 kpa z art. 2 Konstytucji RP oraz art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zdjęcie - Pięta Stanisław Pięta Stanisław
 
 
20. SK 70/1305-11-2013Art. 226 § 1 kodeksu karnego, w zakresie, w jakim penalizuje znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej dokonane niepublicznie z art. 54 ust. 1, art. 61 ust. 1 oraz art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
 
21. K 47/1304-11-20131) Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 18 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie w jakim zobowiązuje spółdzielnię do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez członka spółdzielni wyłącznie spłat, o których mowa w pkt 1-3 tego przepisu, z art. 2 Konstytucji RP, art. 64 ust. 2 i 3 w związku z 21 ust. 2 Konstytucji RP,

2) art. 1714 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, powołanej w pkt 1, w zakresie, w jakim zobowiązuje spółdzielnię do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez członka spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem spółdzielni wyłącznie spłat, o których mowa w pkt 1 i 2 tego przepisu z art. 2 Konstytucji RP, z art. 64 ust. 2 i 3 w związku z 21 ust. 2 Konstytucji RP.
 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
 
22. K 48/1304-11-2013I.Art. 59 ust. 2, 3 i 4 w związku z art. 55 ust. 1 pkt 6, art. 61, art. 72 ust. 1 pkt 1

i art. 216 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej z:

1) art. 166 ust. 1 i 2 w zw. z art. 2 i w zw. z art. 68 ust. 2 Konstytucji RP,

2) art. 167 ust. 4 Konstytucji RP,

w zakresie, w jakim nakłada na Miasto Stołeczne Warszawę obowiązek finansowania z budżetu miasta świadczeń zdrowotnych zrealizowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z art. 15 ustawy o działalności leczniczej, przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których Miasto Stołeczne Warszawa jest podmiotem tworzącym, ponad limit świadczeń finansowanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia;

II. Art. 59 ust. 2, 3 i 4 w związku z art. 55 ust. 1 pkt 6, art. 61, art. 72 ust. 1 pkt 1

i art. 216 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej z:

1) art. 166 ust. 1 i 2 w zw. z art. 2 i w zw. z art. 68 ust. 2 Konstytucji RP,

2) art. 167 ust. 4 Konstytucji RP,

w zakresie, w jakim nakłada na samorząd województwa obowiązek finansowania z budżetu województwa świadczeń zdrowotnych zrealizowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z art. 15 ustawy o działalności leczniczej, przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego samorząd województwa jest podmiotem tworzącym, ponad limit świadczeń finansowanych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
 
23. Kp 2/1304-11-20131) Art. 1 pkt 2 w części dotyczącej art. 10 ust. 5a-5d i ust. 5e zdanie drugie oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 2013 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych z art. 16 ust. 2 i art. 164 ust. 1 i 3 Konstytucji RP,

2) art. 2 ust. 1 i ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 13 września 2013 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych z art. 16 ust. 2 Konstytucji RP.
Tekst opinii 11-12-2013 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
24. SK 69/1330-10-2013Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k, art. 1 ust. 1 pkt 2, oraz art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 24 listopada 2004 roku z art. 64 ust. 1 i ust. 3 w związku z art. 2, art. 84 oraz art. 217 oraz Konstytucji RP. Zdjęcie - Kalisz Ryszard Kalisz Ryszard
 
 
25. SK 68/1325-10-2013Art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z:

1) art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP,

2) art. 77 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP,

3) art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP,

4) art. 64 ust. 1 w związku z art. 2 oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
 
26. K 46/1324-10-2013Art. 7 ust. 6a i art. 11 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia - w zakresie, w jakim przepisy te przewidują możliwość przeniesienia praw i obowiązków wynikających z wyłączenia gruntów z uprawny rolnej i prowadzenia uprawy leśnej tylko w razie przeniesienia własności nieruchomości objętej uprawą leśną na podstawie umowy sprzedaży bądź spadkobrania z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
 
27. SK 67/1322-10-20131) Art. 98 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w którym do podlegających zwróceniu od strony przegrywającej kosztów celowego dochodzenia praw i celowej obrony, przepis ten nie zalicza świadczeń publicznoprawnych, a w szczególności kwoty podatku VAT doliczonej do, ustalonego według norm przepisanych, wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru strony ponoszącej ciężar tego podatku - z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP stanowiącym normę zapewniającą prawo dostępu do sądu i takiego ukształtowania procedury sądowej by spełniała wymogi sprawiedliwego rozpoznania sprawy, a więc takiego które zapewnia stronie wygrywającej otrzymanie od strony przegrywającej zwrotu sum rozsądnie lub koniecznie wydatkowanych na koszty postępowania i honoraria adwokackie,

2) § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zakresie, w którym przepis ten wyklucza możliwość zasądzenia na rzecz strony ponoszącej ciężar VAT od strony przeciwnej i przegrywającej zwrotu wynagrodzenia pełnomocnika z wyboru powiększonego o podatek VAT - z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP stanowiącym no zapewniającą prawo dostępu do sądu i takiego ukształtowania procedury sądowej by spełniała wymogi sprawiedliwego rozpoznania sprawy, a więc takiego które zapewnia stronie wygrywającej otrzymanie od strony przegrywającej zwrotu sum rozsądnie lub koniecznie wydatkowanych na koszty postępowania i honoraria adwokackie.
 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
 
28. SK 65/1316-10-2013Art. 56 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w zakresie, w jakim wyłącza dopuszczalność zaskarżenia zażaleniem postanowienia wydanego na podstawie art. 56 § 2 k.p.k. i odnoszącego się do oskarżyciela posiłkowego, o którym mowa w art. 54 k.p.k., z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP.Tekst opinii 08-01-2014 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
29. SK 66/1316-10-2013Art. 40 § 1 pkt 7 ustawy z 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w zakresie w jakim ogranicza wyłączenie sędziego z mocy samej ustawy tylko do tych spraw, w których brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone, umożliwiając kilkukrotne orzekanie przez tego samego sędziego w danej sprawie w II instancji narusza art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, a w szczególności wynikające z prawa do sądu, prawo do rozpatrzenia sprawy przez bezstronny sąd. Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
 
30. K 44/1315-10-2013Art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy z art. 20 i art. 22 Konstytucji RP. Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
 
31. P 45/1309-10-2013Art. 89 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych oraz art. 107 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 roku - Kodeks karny skarbowy w zakresie, w jakim dopuszczają stosowanie wobec tej samej osoby, za ten sam czyn sankcji administracyjnej w postaci kary pieniężnej i kary za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe z art. 2 Konstytucji RP. Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
 
32. SK 64/1304-10-2013Art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń w związku z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowy w zakresie w jakim kryminalizowane (penalizowane) jest niewskazanie przez właściciela lub posiadacza pojazdu na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, także w sytuacji, gdy takie wskazanie narażałoby tę osobę na odpowiedzialność karną za inne wykroczenie drogowe, ponieważ to właściciel lub posiadacz pojazdu był kierującym pojazdem albo takie wskazanie narażałoby osobę najbliższą dla właściciela lub posiadacza pojazdu na odpowiedzialność za inne wykroczenie drogowe, ponieważ to osoba najbliższa dla właściciela lub posiadacza pojazdu byłaby kierującym pojazdem, z art. 42 ust. 2 i 3 Konstytucji RP oraz z art. 18 Konstytucji RP, w związku z art. 47 Konstytucji RP, w związku z art. 71 ust. 1 Konstytucji RP, w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w związku z art. 2 Konstytucji RP oraz w związku z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
 
33. P 43/1330-09-20131. art. 75 § la Kodeksu karnego z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 2 Konstytucji RP oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,

2. art. 75 § la Kodeksu karnego z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP w związku z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP i art. 2 Konstytucji RP,

3. art. 75 § la Kodeksu karnego z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w związku z art. 2 Konstytucji RP i w związku z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP.
 Zdjęcie - Kempa Beata Kempa Beata
 
 
34. P 44/1330-09-2013Art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 roku - Ustawa budżetowa na rok, art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 stycznia roku - Ustawa budżetowa na rok 2011 w związku z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 marca 2012 roku - Ustawa budżetowa na rok 2012 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z art. 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP w takim zakresie w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony własności, praw nabytych i zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez nie prawa, wskutek pozbawienia pracowników prawa do wypłaty zwaloryzowanego wynagrodzenia za pracę w latach 2010, 2011, 2012, według norm określonych w art. 4 ust. 2, art. 6 ust.2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw w związku z art. 14 a ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratur. Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
 
35. SK 60/1323-09-2013Art. 4171 § 1 w zw. z art. 417 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny z art. 2 i art. 77 Konstytucji RP. Zdjęcie - Piotrowicz Stanisław Piotrowicz Stanisław
 
 
36. SK 61/1323-09-2013Art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 32 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP oraz art. 32 ust. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim uprawnienie małżonki rozwiedzionej do uzyskania renty rodzinnej poza spełnieniem przesłanek określonych w art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz wymogu posiadania w dniu śmierci męża prawa do alimentów z jego strony uzależnia od tego, aby alimenty były ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.Tekst opinii 19-02-2014 Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
37. SK 62/1323-09-2013Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP, art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, art. 15 ust 1 zdanie drugie Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, otwartego do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku i art. 7 ust 1 zdanie drugie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, Zdjęcie - Kalisz Ryszard Kalisz Ryszard
 
 
38. K 40/1320-09-2013Art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych z art. 2 Konstytucji RP. Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
 
39. SK 59/1312-09-2013Art.70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, w zakresie w jakim dopuszcza możliwość orzeczenia przepadku przedmiotu przestępstwa oraz przedmiotów i narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do jego popełnienia, nawet jeżeli nie były one własnością sprawcy, niezależnie od winy osoby będącej właścicielem przedmiotu objętego przepadkiem z:

- art. 2 w związku z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP,

- art. 31 ust. 3 w związku z art. 21 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP,

- art. 32 w związku z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.
 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
 
40. K 39/1310-09-20131) Art. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w obecnie obowiązującym brzmieniu z przepisami art. 2 i art. 32 ust. 1 i 2 z Konstytucji RP, w zakresie, w jakim wśród podmiotów uprawnionych do świadczeń emerytalnych na podstawie wyżej wymienionej ustawy pomija funkcjonariuszy Służby Celnej,

2) art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z przepisami art. 2 i art. 32 ust. 1 i 2 z Konstytucji RP, w zakresie, w jakim wśród podmiotów uprawnionych do świadczeń emerytalnych na podstawie wyżej wymienionej ustawy pomija funkcjonariuszy Służby Celnej,

3) art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w brzmieniu nadanym przez Ustawę z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z przepisami art. 2 i art. 32 ust. 1 i 2 z Konstytucją RP, w zakresie, w jakim wśród podmiotów uprawnionych do świadczeń emerytalnych na podstawie wyżej wymienionej ustawy pomija funkcjonariuszy Służby Celnej.
 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
 
41. SK 58/1310-09-2013Art. 49 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny, w zakresie, w jakim pozwala na nieprzyznanie statusu pokrzywdzonego, a co za tym idzie statusu strony postępowania karnego w sprawie składania fałszywych zeznań osobie, która była stroną innego postępowania, w którym te zeznania zostały złożone i służyły za dowód z art. 45 ust. 1 w związku z art. 77 ust. 2 w związku z art. 2 Konstytucji RP. Zdjęcie - Piotrowicz Stanisław Piotrowicz Stanisław
 
 
42. K 37/1305-09-2013Art. 53 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 54 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, w zakresie w jakim nakłada na osoby niepełnosprawne obowiązek dostarczenia pojazdu przystosowanego do rodzaju schorzenia na potrzeby przeprowadzenia praktycznej części egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii B z art. 2, art. 32, art. 69 Konstytucji RP oraz art. 20 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Zdjęcie - Kempa Beata Kempa Beata
 
 
43. K 38/1305-09-2013- Art. 17 ust. 1 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z przepisami art. 2 i art. 32 ust. 1 z art. 69 Konstytucja RP, w zakresie nieuzasadnionego pozbawienia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podmiotów sprawujących opiekę nad osobami, których niepełnosprawność powstała po ukończeniu przez nie osiemnastego roku życia bądź w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej po ukończeniu 25 roku życia, czym naruszone zostały zasady demokratycznego państwa prawa, w szczególności zasada sprawiedliwości społecznej, oraz zasada równości wobec prawa i obowiązek zapewnienia osobom niepełnosprawnym pomocy w zabezpieczeniu egzystencji;

- Art. 16a ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z przepisami art. 2 i art. 32 ust. 1 z art. 69 Konstytucja RP.
 Zdjęcie - Kłopotek Eugeniusz Kłopotek Eugeniusz
 
 
44. P 38/1305-09-2013Art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z przepisami:

- art. 10 ust. 2, art. 186 ust.1 i art. 187 ust.4 Konstytucji RP,

- art. 183 ust. 2 Konstytucji RP,

- art. 110 ust. 3 i art. 112 Konstytucji RP,

- art. 123 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.
 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
 
45. P 39/1305-09-2013Art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ustalony ustawą z dnia 28 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw oraz art. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw z art. 2 Konstytucji RP, a to z wyrażoną w niej zasadą demokratycznego państwa prawnego oraz wywiedzionymi z niej zasadami zaufania obywatela do państwa, ochrony prawa nabytych oraz zakazu wstecznego działania prawa na niekorzyść obywatela, a także ich zgodności z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP statuującego zasadę równej ochrony własności, innych praw majątkowych oraz prawa dziedziczenia w zakresie w jakim odmawia się aktualizacji opłaty rocznej użytkownikowi wieczystemu ze względu na brak upływu 3 lat od daty ostatniej aktualizacji opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, gdy użytkownik złożył taki wniosek przed wejściem w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw i który nie został rozpoznany do dnia wejścia w życie wyżej wymienionej ustawy. Zdjęcie - Kłopotek Eugeniusz Kłopotek Eugeniusz
 
 
46. P 40/1305-09-2013Art. 62 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 roku - Kodeks karny skarbowy w zakresie, w jakim dopuszcza odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe, pomimo uprzedniego zastosowania, na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, wobec tej samej osoby, za ten sam czyn, swoistej sankcji podatkowej, polegającej na obowiązku zapłaty podatku w efekcie samego wystawienia fikcyjnej faktury wskazującej kwotę podatku z art. 2, art. 32 ust. 1 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP. Zdjęcie - Piotrowicz Stanisław Piotrowicz Stanisław
 
 
47. P 36/1328-08-2013Art. 13k ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych z art. 2 Konstytucji RP. Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
 
48. P 37/1328-08-20131) Art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie, w jakim nie przewiduje zwrotu połowy opłaty od pisma zawierającego zarzuty od nakazu zapłaty wniesione w postępowaniu, w którym sprawa zakończyła się zawarciem ugody sądowej z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,

a ewentualnie

2) Art. 3 w związku z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym, w zakresie, w jakim wykracza poza obowiązek wykazania przez sąd, iż akt normatywny poddany konstytucyjnej kontroli stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy z art. 193 w związku z art. 2, art. 10 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.
 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
 
49. SK 57/1328-08-2013Art. 1 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 18 grudnia 2002 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw w zakresie w jakim wydłuża termin przedawnienia należności z tytułu składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z 5 lat do 10 lat jedynie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Zdjęcie - Bartuś Barbara Bartuś Barbara
 
 
50. P 34/1309-08-2013Art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt w zakresie, w jakim wedle stanu na dzień 12 marca 2013 roku nie dopuszczał uboju zwierząt wykonywanego według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne zarejestrowanych w Polsce związków wyznaniowych z art. 53 ust. 2 i 5 Konstytucji RP.Tekst opinii 20-03-2014 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
51. P 35/1309-08-2013Art. 75 § 3 w związku z art. 75 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 180 ust. 2 i 5 w związku z art. 180 ust. 1, art. 178 ust. 1, art. 179 i art. 186 ust. 1 oraz w związku z art. 173 i art. 10 ust. 1 Konstytucji RP.Tekst opinii 12-03-2014 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
52. K 35/1308-08-2013Art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku - Prawo farmaceutyczne w zakresie, w jakim nakazuje pobranie opłaty za zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki w sytuacji, gdy zmiana ta została spowodowana działaniami organów władzy publicznej z zasadą zaufania obywateli do państwa i prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP. Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
 
53. K 36/1308-08-2013Art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

1) ust. 1:

- pkt 1 - w części obejmującej wyrazy: "w uprawach, płodach rolnych lub w gospodarstwie leśnym",

- pkt 2 - w części obejmującej wyrazy: "w pogłowiu zwierząt gospodarskich,

- pkt 3 - w części obejmującej wyrazy: "w pogłowiu zwierząt gospodarskich,

- pkt 4 - w części obejmującej wyrazy: "w pasiekach, w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz w uprawach rolnych;

2) ust. 4 - w zakresie, w jakim ogranicza grono podmiotów, które mogą współdziałać z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego - z dyrektorem tego parku, odnośnie do sposobów zabezpieczania przed szkodami powodowanymi przez zwierzęta, o których mowa w ust. 1, do właścicieli lub użytkowników gospodarstw rolnych i leśnych - z art. 32 ust. 1 oraz z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.
Tekst opinii 12-03-2014 Zdjęcie - Kłopotek Eugeniusz Kłopotek Eugeniusz
 
Tekst stanowiska stanowisko
54. P 30/1308-08-20131.Art. 386 § 6 w związku z art. 397 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim stanowi, iż ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w uzasadnieniu postanowienia sądu drugiej instancji wiążą sąd, któremu sprawa została przekazana przy ponownym rozpoznaniu sprawy z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP;

2.Art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym w zakresie, w jakim wykracza poza obowiązek wykazania przez sąd, iż akt normatywny stanowi podstawę rozstrzygnięcia sprawy z art. 193 Konstytucji RP;

3. Art. 3 w związku z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 roku o Trybunale Konstytucyjnym w zakresie, w jakim uzależniają skuteczne wystąpienie z pytaniem prawnym dotyczącym aktu normatywnego stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia sprawy w kwestii incydentalnej od wykazania przez sąd wpływu orzeczenia wydanego co do tej kwestii na rozstrzygnięcie sprawy w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji z art. 193 w związku z art. 2, art. 10 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.
 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
 
55. P 31/1308-08-20131) Art. 210 ust. 1 pkt 5a w związku z art. 83a ust. 2 ustawy - Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 roku z art. 22 w związku z art. 20, art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

2) § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 2012 roku w sprawie podstawowych przepisów porządkowych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony lotów oraz porządku na lotnisku z art. 22 w związku z art. 20, art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
Tekst opinii 05-02-2014 Zdjęcie - Kempa Beata Kempa Beata
 
Tekst stanowiska stanowisko
56. P 32/1308-08-2013Art. 735 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim przewiduje unormowanie na posiedzeniu niejawnym praw i obowiązków stron na czas trwania postępowania, z art. 45.1 Konstytucji RP. Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
 
57. P 33/1308-08-2013Art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, w zakresie w jakim uzależnia przyznanie dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego od spełnienia warunków określonych w art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych z art. 2, art. 18, art. 32 ust. 1, art. 71 Konstytucji RP. Zdjęcie - Kłopotek Eugeniusz Kłopotek Eugeniusz
 
 
58. K 33/1306-08-2013Art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia z art. 47 oraz art. 51 ust. 1, 2 i 5 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.Tekst opinii 11-12-2013 Zdjęcie - Piotrowicz Stanisław Piotrowicz Stanisław
 
Tekst stanowiska stanowisko
59. P 28/1306-08-2013Art.292 ustawy z 23 kwietnia 1964roku - Kodeks cywilny w związku z art. 172 § l kc i art. 385 § l i 2 kc w zakresie jakim stanowią podstawę prawną nabycia w drodze zasiedzenia przed 3 sierpnia 2008 roku służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego z treścią przepisów :

1. art. 64 ust. 3 w zw. z art.31 ust. 3 Konstytucji RP,

2. art. 64 ust.2 w zw. z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP,

3. art.21ust.l Konstytucji RP,

4. art.2 Konstytucji RP,

5. art. 1 Protokołu nr I do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.
Tekst opinii 02-04-2014 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
60. P 29/1306-08-2013Art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2012 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z nakazem zachowania odpowiedniej vacatio legis z art. 2 w związku z art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Zdjęcie - Kalisz Ryszard Kalisz Ryszard
 
 
61. SK 53/1306-08-2013Art. 174 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 15, art. 16, art. 17 ust. 1 i 3 i art. 18 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w zakresie, w jakim dla okresu odbywania przez ubezpieczonego obowiązkowej służby wojskowej, przypadającej przed dniem 1 stycznia 1999 r., nie przewidują przyjmowania za podstawę wymiaru składek kwoty obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników, ewentualnie obowiązującej w tym okresie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pełniących czynną służbę w Wojsku Polskim, z art. 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 65 us art. 67 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 1 Konstytucji RP. Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
 
62. SK 54/1306-08-2013Art. 196 ustawy 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny z:

1. art. 53 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 54 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim ingeruje w wolność sumienia osób niewyznających religii poprzez uniemożliwienie im swobodnego wyrażania ich poglądów odnośnie przedmiotów czci religijnej,

2. art. 54 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w związku z art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim ogranicza wolność wyrażania poglądów w sposób nieproporcjonalny, znacznie wykraczający poza zakres konieczny w demokratycznym państwie prawnym, naruszając istotę tej wolności,

3. art. 25 ust. 2 Konstytucji RP w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim chroni osoby wierzące przed obrazą ich uczuć religijnych, a nie chroni osób, które nie wyznają religii a ich przekonania światopoglądowe oraz filozoficzne są naruszane przez inne osoby,

4. art. 42 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim nie spełnia wymogów określoności i pewności przepisów prawa karnego.
 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
 
63. SK 55/1306-08-2013Art. 62 oraz art. 63 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie w jakim dotyczy konopi art. 31 ust. 3 w związku z art. 47, art. 53, art. 68 oraz z art. 40 Konstytucji RP. Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
 
64. SK 56/1306-08-2013Art. 1146 § 1 oraz art. 1150 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.Tekst opinii 12-03-2014 Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
65. K 31/1319-07-20131) art. 63 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie z art. 20 i 32 ust. 2 Konstytucji w zw. z art. 2, 22 oraz z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP;

2) art. 63 ust. 2 i 3 w związku z art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie z art. 2 i art. 31 ust. 3 oraz 32 ust. 2 w zw. z art. 92 Konstytucji RP i w zw. z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;

3) art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie z art. 2 i 31 ust. 3 w zw. z art. 92 ust. 1 oraz z z art. 32 ust. 2 w związku z art. 92 Konstytucji RP;

4) § 3 punkt 20 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie z dnia 21 kwietnia 2005 roku z art. 2 i z art. 31 ust. 3 w związku z art. 42 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 6 i 7 Europejski Konwencji o ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;

5) § 3 punkt 20 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie z dnia 21 kwietnia 2005 roku z art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 w zw. z art. art. 2 Konstytucji i art. 92 ust. 1 Konstytucji oraz art. 7 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka w zw. z art. 9 Konstytucji RP;

6) § 2-5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie z dnia 21 kwietnia 2005 roku z art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP oraz art. 7 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka w zw. z art. 9 Konstytucji RP;

7) § 2-5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o rybołówstwie z dnia 21 kwietnia 2005 roku z art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie w zw. z art. 92 Konstytucji RP.
 Zdjęcie - Kłopotek Eugeniusz Kłopotek Eugeniusz
 
 
66. K 32/1319-07-2013Art. 555 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowanie karnego z art. 77 ust. 1 w zw. z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 64 ust. 2 w związku z art. 33 ust. 1 Konstytucji RP.Tekst opinii 02-04-2014 Zdjęcie - Piotrowicz Stanisław Piotrowicz Stanisław
 
Tekst stanowiska stanowisko
67. P 27/1319-07-2013Art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń z art. 2 oraz 42 ust. 1 w zw. z art. 31 ust.3 Konstytucji RP.Tekst opinii 09-10-2013 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
68. K 30/1315-07-2013Załącznik Nr 1 oraz Nr 2 do ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym z art. 10 z art. 173 i z art. 175 ust. 1 oraz art. 45 ust 1 Konstytucji RP. Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
 
69. SK 52/1315-07-2013Art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z art. 2, art. 47 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 8 ust. 1 i 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zdjęcie - Kalisz Ryszard Kalisz Ryszard
 
 
70. K 29/1312-07-2013Art. 1 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 4 ust. 9 i ust. 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 28 lipca 2011 r. o z mianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektóych innych ustaw z art. 2, art. 21 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 2 i 3, art. 165 ust. 1 i 2 oraz art. 167 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
 
71. SK 51/1312-07-2013 Art. 418 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
 
72. K 27/1304-07-2013Art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z zasadą zaufania do państwa i prawa oraz zasadą ochrony praw nabytych wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP.Tekst opinii 28-08-2013 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
73. K 28/1304-07-2013Art. 49 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
 
74. P 23/1304-07-2013Art. 79 ust. 1 pkt. 3 lit. b) ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie, w jakim nie przewiduje zwrotu połowy opłaty od pozwu o rozwód w razie orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek strony z winy pozwanego z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. Konstytucji RP.Tekst opinii 28-08-2013 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
75. SK 50/1304-07-2013Art. 26 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z art. 45, art. 61 ust. 1, art. 64 ust. 1, art. 87 i art. 94 w związku z art. 2 Konstytucji RP. Zdjęcie - Kalisz Ryszard Kalisz Ryszard
 
 
76. SK 49/1302-07-2013Art. 179 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia z dnia 18. lipca 2001 roku - Prawo wodne z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 77 ust. 2 i art. 21 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.Tekst opinii 05-02-2014 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
77. K 25/1327-06-2013Art. 16 ust. 3 pkt 1, art. 16 ust. 3 pkt 2 w części zawierającej słowa "i miejsca urodzenia", art. 16 ust. 3 pkt 3, art. 16 ust. 3 pkt 4, oraz art. 16 ust. 3 pkt 6 oraz art. 16 ust. 6 ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów z art. 47 oraz z art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.Tekst opinii 20-03-2014 Zdjęcie - Kalisz Ryszard Kalisz Ryszard
 
Tekst stanowiska stanowisko
78. SK 48/1325-06-2013Art. 128 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 32, art. 64 ust. 2 i art. 66 ust. 2 Konstytucji RP.Tekst opinii 19-02-2014 Zdjęcie - Piotrowicz Stanisław Piotrowicz Stanisław
 
Tekst stanowiska stanowisko
79. SK 47/1321-06-2013Art. 115 § 21 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny z art. 31 ust. 3 z art. 41 ust. 1 oraz art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP.Tekst opinii 12-03-2014 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
80. K 23/1319-06-2013Art. 101 § 1 zdanie 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie, w jakim nie przewiduje jako podstawy uchylenia prawomocnego mandatu karnego sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją RP, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego stanowiącego podstawę ukarania za wykroczenie w postępowaniu mandatowym - z art. 190 ust. 4 Konstytucji RP.Tekst opinii 19-02-2014 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
81. K 24/1319-06-20131) Art. 7 ust. 1 w związku z art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w zakresie, w jakim wprowadza nowy minimalny termin trzech dni roboczych do skutecznego zawiadomienia organów gminy przez organizatora zgromadzenia, z art. 57 Konstytucji RP;

2) art. 7a w związku z art. 6 ust. 2b oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w zakresie, w jakim reguluje kwestię organizacji zgromadzeń przez dwóch lub większą liczbę organizatorów, z art. 31 ust. 3 oraz art. 57 Konstytucji RP;

3) art. 13a w zw. z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 1990 roku - Prawo o zgromadzeniach w zakresie, w jakim odwołuje się do znamienia "swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy? - jako nieprecyzujących w niezbędnym zakresie znamion czynu zabronionego, z art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP.
 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
 
82. P 20/1319-06-2013Art. 22 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego jest zgodny z art. 2, art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP w zakresie w jakim nie dopuszcza zawieszenia postępowania karnego w celu oczekiwania na prejudycjalność orzeczenia innego sądu.Tekst opinii 05-02-2014 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
83. P 21/1319-06-2013Art. 991 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust, 1 i 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
 
84. SK 29/1314-06-20131) Art. 9c ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w zakresie, w jakim nie umożliwia wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję o unieważnieniu egzaminu maturalnego z art. 2 w związku z art. 45 ust. 1 w związku z art. 184 w związku z art. 70 ust. 1 i art. 47 Konstytucji RP;

2) art. 9c ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty w związku z § 99 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w zakresie, w jakim nie umożliwia zaskarżenia decyzji wydanej w pierwszej instancji w przedmiocie unieważnienia egzaminu maturalnego z art. 2 w związku z art. 78 w związku z art. 70 ust. 1 i art. 47 Konstytucji RP;

3) § 99 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w zakresie, w jakim nie gwarantuje dostępu do akt sprawy z art. 2 w związku z art. 51 ust. 3 w związku z art. 70 ust. 1 i art. 47 Konstytucji RP;

4) § 99 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w zakresie, w jakim nie gwarantuje wysłuchania w przedmiocie zebranych informacji, będących podstawą decyzji o unieważnieniu egzaminu maturalnego z art. 2 w związku z art. 51 ust. 4 w związku z art. 70 ust. 1 i art. 47 Konstytucji RP.
Tekst opinii 19-02-2014 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
85. K 20/1310-06-2013Art. 24 ust. 1 pkt 1 oraz pkt la ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych z art. 2, art. 20 i art. 22 z art. 31 ust. 3 oraz z art. 32 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, z uwagi na fakt, iż wskazane powyżej regulacje ustawy - Prawo zamówień publicznych naruszają wynikające z Konstytucji RP zasady:

1) zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa;

2) proporcjonalności i określoności przepisów prawa polegającą na precyzyjności i jednoznaczności stanowionych przepisów; oraz

3) zakazu ingerencji państwa w swobodę wykonywania działalności gospodarczej;

- poprzez wprowadzenie do systemu prawnego przepisów, których stosowanie prowadzić może do arbitralnych rozstrzygnięć powodujących nieuzasadnioną prawnie możliwość ingerencji w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej przez potencjalnych oferentów-wykonawców oraz prowadzi do umieszczenia w Prawie zamówień publicznych niezrozumiałych, niejasnych, niekonsekwentnie stosowanych kryteriów powodujących podważenie zaufania oferentów-wykonawców do państwa i tworzonego przez nie prawa.
 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
 
86. K 21/1310-06-2013Art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin w zakresie, w jakim wypłata świadczeń pieniężnych jest wznawiana od miesiąca, w którym ustała przyczyna powodująca wstrzymanie ich wypłaty, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty łub wydano decyzję z urzędu, w warunkach, gdy nie mogły być one doręczone z przyczyn niezależnych od wojskowego organu emerytalnego, z art. 2 Konstytucji RP.Tekst opinii 08-01-2014 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
87. K 22/1310-06-20131) Art. 154 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z art. 2 i art. 78 Konstytucji RP;

2) zarządzenia nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z art. 134 ust. 1, art. 140 ust. 2 pkt 1, art. 142 ust. 1 i 5, art. 142 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz art. 72 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny;

3) zarządzenia nr 49/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

4) procedury konkursu ofert lub rokowań prowadzonych na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nr 2011/001/BO/KONTR/5.9, wprowadzonej w Narodowym Funduszu Zdrowia na podstawie pisma o sygn. CF/DSOZ/KAC/2011/075/1899/W/24202, z art. 142 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz art. 72 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.
Tekst opinii 08-01-2014 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
88. P 19/1310-06-2013Art. 26 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku - Prawo łowieckie - w zakresie, w jakim dopuszczają utworzenie obwodu łowieckiego obejmującego nieruchomość prywatną wbrew woli właściciela nieruchomości z:

- art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przez to, że wprowadzają nieproporcjonalne ograniczenie prawa własności;

- art. 64 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przez to, że naruszają istotę prawa własności.
 Zdjęcie - Kempa Beata Kempa Beata
 
 
89. K 19/1304-06-2013Art. 244 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego - w zakresie, w jakim nie przewiduje prawa zatrzymanego do odmowy złożenia oświadczeń i obowiązku poinformowania zatrzymanego o takim prawie - z art. 42 ust. 2 i art. 42 ust. 3 z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.Tekst opinii 04-12-2013 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
90. P 18/1304-06-2013Art. 945 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny w zakresie, w jakim po upływie dziesięciu lat od otwarcia spadku wyłącza uprawnienie do powołania się na przyczynę nieważności testamentu wskazaną w art. 945 § 1 kc z art. 2 i art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.Tekst opinii 19-02-2014 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
91. SK 27/1322-05-2013Art. 271 § 1 oraz art. 273 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny, w zakresie, w jakim nie przyznają statusu pokrzywdzonego, w rozumieniu art. 49 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego, podmiotowi którego dotyczy dokument poświadczający nieprawdę, wystawiony przez osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu - w szczególności dla którego dokument ma znaczenie prawne, którego sytuację prawną dokument opisuje lub determinuje, z:

1) art. 2 Konstytucji RP,

2) art. 45 ust. 1 Konstytucji RP,

3) art. 77 ust. 2 Konstytucji RP.
 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
 
92. SK 28/1322-05-2013Art. 50 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z zasadą demokratycznego państwa prawa (art. 2 Konstytucji RP), zasadą sprawiedliwości społecznej (art. 2 K0onstytucji RP) i prawem do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę (art. 67 ust. 1 Konstytucji RP.Tekst opinii 22-01-2014 Zdjęcie - Kłopotek Eugeniusz Kłopotek Eugeniusz
 
Tekst stanowiska stanowisko
93. P 16/1316-05-2013§ 2 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie sposobu określenia liczby akcji spółki konsolidującej podlegających zamianie i trybu dokonywania zamiany akcji lub prawa do akcji spółki konsolidowanej na akcje spółki konsolidującej z art. 21 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3, art. 92 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP;

- art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 1 i art. 8 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego z art. 21 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 2 i 3, art. 92 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 2 Konstytucji RP.
Tekst opinii 20-03-2014 Zdjęcie - Kalisz Ryszard Kalisz Ryszard
 
Tekst stanowiska stanowisko
94. SK 26/1316-05-2013Art. 157 ust. 1 i la w zw. z art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami z art. 45 ust. 1 art. 77 ust. 2, art. 31 ust. 3, art. 78 i art. 2 Konstytucji RP.Tekst opinii 11-12-2013 Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
95. P 15/1314-05-20131) Art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 roku w związku z art. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, art. 476 § 2 kpc, art. 4778 kpc z art. 184 w związku z art. 175 pkt 1 i art. 177 Konstytucji RP;

2) art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 1 kpc, art. 476 § 2, art. 4778 kpc, w stanie faktycznym w którym decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy ustalenia wymiaru składki [daniny publicznej ], z art. 184 w związku z art. 177, art. 175 pkt 1 Konstytucji oraz z art. 45 i art. 32 Konstytucji RP;

3) art. 83 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z art. 1 kpc, art. 476 § 2 kpc, art. 4778 kpc, art. 47714 § 1-3 kpc, art.467 § 4 kpc jako wyznaczające zakres rozpoznania sprawy z odwołania od decyzji ZUS z art. 2, art. 7, art. 10 i art. 32, art. 45, art. l73 Konstytucji RP;

4) art. 47714 § 1 -3 kpc w zakresie w jakim nie przewiduje uprawnienia sądu I instancji do uchylenia decyzji organu rentowego z art. 177, art. 176 ust. 2, art. 45 w związku z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP;

5) art. 87 § 2 kpc w związku z art. 233 kpc, art. 248 kpc interpretowany w ten sposób, iż pełnomocnik procesowy strony będący jej pracownikiem na żądanie Sądu jest zobowiązany do przedłożenia wskazany przez sąd dowód potwierdzający jego status pracowniczy z wyjątkiem pełnomocników - pracowników ZUS z art. 32 i art. 178 ust. 1 Konstytucji RP;

6) art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 180 kpa i art. 123 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych interpretowany w ten sposób, iż nie obejmuje zakazem subdelegacji ustanowienia pełnomocników procesowych pracowników ZUS z art. 2, art. 7, art. 32 Konstytucji RP.
 Zdjęcie - Bartuś Barbara Bartuś Barbara
 
 
96. SK 23/1310-05-2013Art. 70 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2002 roku (obecnie art. 70 § 8), z:

1. art. 64 ust. 2 Konstytucji RP z uwagi na naruszenie obowiązku zapewnienia równej ochrony prawnej własności i innych praw majątkowych,

2. art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1 Konstytucji RP polegające na nierównym traktowaniu właścicieli w zależności od przedmiotu własności i jego wartości;

o zbadanie zgodności art. 33 § 2 w zw. z art. 33 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa z:

1. prawem do sądu określonym w art. 45 Konstytucji RP, poprzez przyznanie kompetencji do ingerencji w prawo własności na podstawie klauzuli generalnej pozostawiającej organom władzy publicznej luz decyzyjny w stosowaniu instytucji zabezpieczenia przez co kontrola sądowa rozstrzygnięcia wydanego w przedmiocie zabezpieczenia sprowadza się do kontroli o charakterze formalnym,

2. prawem własności określonym w art. 64 ust. 3 Konstytucji RP w powiązaniu z art. 31 ust. 3 oraz art. 2 Konstytucji RP poprzez ustawowe uregulowanie kompetencji do ingerencji w prawo własności w sposób pozwalający na tą ingerencję w zakresie wykraczającym poza cel regulacji oraz z naruszeniem zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa stanowiącej element zasady bezpieczeństwa prawnego,

3. prawo własności określone w art. 64 ust. 3 Konstytucji RP w powiązaniu z art. 2 Konstytucji RP polegające na uregulowaniu kompetencji do ingerencji w prawo własności z naruszeniem zasady przyzwoitej legislacji i określoności przepisów.
 Zdjęcie - Kempa Beata Kempa Beata
 
 
97. SK 25/1310-05-2013Art. 325e § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w zakresie w jakim umożliwia organom postępowania przygotowawczego wydanie postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia lub umorzeniu dochodzenia, bez konieczności sporządzania uzasadnienia - z:

- przepisem art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP, gwarantującymi prawo do sprawiedliwego rozpoznania sprawy, podczas gdy wydanie orzeczenia zamykającego drogę do merytorycznego rozpoznania sprawy bez sporządzenia uzasadnienia utrudnia kontrolę instancyjną i złożenie skutecznego środka odwoławczego,

- przepisem art. 2 Konstytucji RP gwarantującym nakaz urzeczywistnienia zasad sprawiedliwości społecznej, podczas gdy doszło do pozbawienia skarżącego możliwości merytorycznego skontrolowania niekorzystnej dla niego decyzji,

- przepisem art. 78 w związku z art. 2 Konstytucji RP, gwarantującym dwuinstancyjność postępowań, podczas gdy brak uzasadnienia decyzji organu I instancji de facto uniemożliwia merytoryczną kontrolę zaskarżanego orzeczenia, i obecne regulacje procesowe dają tylko iluzoryczną możliwość wniesienia skutecznego odwołania, nie gwarantując w sposób należyty zasady dwuinstancyjności,

- przepisem art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 Konstytucji RP gwarantującym równe traktowanie obywateli przez władze publiczne, podczas gdy zgodnie z art. 325e § la kpk wyróżniony podmiot ma możliwość domagania się sporządzenia uzasadnienia, zaś zwykły obywatel takiej możliwości nie ma, przez co dochodzi do dyskryminacji.
Tekst opinii 11-09-2013 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
98. K 17/1308-05-2013Art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych w części zawierającej słowa: "regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej" - z art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 87 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP.Tekst opinii 05-02-2014 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
99. K 16/1302-05-20131) Art. 94 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym w części zawierającej słowa "spełniająca warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 1",

2) art. 95 ust. 1 ustawy powołanej w punkcie 1

- z art. 70 ust. 3 oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP.
Tekst opinii 09-10-2013 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
100. P 11/1330-04-2013Art. 991 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny z art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.Tekst opinii 08-01-2014 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
101. SK 22/1330-04-2013Art. 53 w zw. z art. 54 § 1, art. 299 § 1 i art. 459 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w brzmieniu obowiązującym, w zakresie, w którym pozbawia pokrzywdzonego prawa strony co do możliwości wniesienia zażalenia na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego od momentu wniesienia aktu oskarżenia do upływu terminu określonego w art. 54 § 1 Kpk, z art. art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 2 i 7 Konstytucji RP,

- przepisy art. 117 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w brzmieniu obowiązującym, w zakresie w którym pozwalając na umorzenie postępowania przed rozpoczęciem przewodu sądowego wyłączają obowiązek sądu zawiadomienia pokrzywdzonego o czasie i miejscu posiedzenia, wyznaczonego w celu umorzenia postępowania, z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 2 i 7 Konstytucji RP,

- przepisy art. 117 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w brzmieniu obowiązującym, w zakresie w którym pozwalając na umorzenie postępowania rozpoczęciem przewodu sądowego pozwalają sądowi na nieprzeprowadzanie tej czynności sądu nieprzeprowadzania tej czynności, jeżeli pokrzywdzony nie stawił się na wyznaczone posiedzenie, a brak dowodu, że został o niej powiadomiony, z art. art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 2 i 7 Konstytucji RP,

- przepisy art. 339 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w brzmieniu obowiązującym, w zakresie w którym pozwalając na umorzenie postępowania przed rozpoczęciem przewodu sądowego wyłączają prawo pokrzywdzonego do wzięcia udziału w tym posiedzeniu z art. art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z art. 2 i 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

- przepisy art. 100 § 2 stawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w brzmieniu obowiązującym, w zakresie w którym pozwalając na umorzenie postępowania przed rozpoczęciem przewodu sądowego wyłączają obowiązek sądu o zawiadomieniu pokrzywdzonego o zapadłym na posiedzeniu postanowieniu z art. art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 2 i 7 Konstytucji RP.
Tekst opinii 23-10-2013 Zdjęcie - Piotrowicz Stanisław Piotrowicz Stanisław
 
Tekst stanowiska stanowisko
102. SK 21/1318-04-2013Art. 156 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego oraz § 6 ust. 1, ust. 3 i ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji z art. 2, art. 45 ust. 1, art. 42 ust. 2 oraz art. 32 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.Tekst opinii 24-07-2013 Zdjęcie - Piotrowicz Stanisław Piotrowicz Stanisław
 
Tekst stanowiska stanowisko
103. K 13/1317-04-20131) 4 (1) ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części zawierającej słowa "oraz podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego",

2) art. 25 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) art. 26 ust. 3 ustawy wymienionej w pkt 1 w części zawierającej słowa "gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub"

- z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 51 ust. 1 i 5 Konstytucji RP.
Tekst opinii 20-11-2013 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
104. K 14/1317-04-2013Art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych z art. 61 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
 
105. K 15/1317-04-2013Art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP.Tekst opinii 22-01-2014 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
106. P 8/1317-04-2013Art. 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej z:

1) art. 173 i art. 10 ust. 1 Konstytucji w zw. z art. 178 ust. 2 oraz art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji w takim zakresie, w jakim regulacja ta narusza regulacje zawarte w art. 91 § 1 c ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych, dotyczące sposobu kształtowania wynagrodzeń sędziowskich w sposób niezależny od arbitralnych i oderwanych od aktualnej sytuacji gospodarczej Państwa decyzji politycznych oraz zmienia dotychczasowe zasady wynagradzania sędziów, naruszając zasadę trójpodziału władzy (art. 173 Konstytucji RP) i gwarancje niezawisłości sędziów wyrażające się m.in. w obowiązku Państwa zapewnienia sędziom warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków (art. 178 ust. 2 Konstytucji RP), a nadto powoduje nierówne traktowanie sędziów w porównaniu z innymi osobami zatrudnionymi w sferze budżetowej, skutkując ich dyskryminacją w życiu gospodarczym (art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP),

2) art. 2 Konstytucji w związku z art. 178 ust. 2, art. 64 ust. 1 i 3, art. 21 ust. 1 i art. 31 ust. 3 Konstytucji w takim zakresie, w jakim dokonano tą regulacją naruszenia zasady ochrony praw nabytych i zaufania obywatela do państwa prawa i stanowionego przez nie prawa oraz nie działania prawa wstecz,

3) art. 2 Konstytucji w zw. z art. 219 ust. 1 i 2, art. 173 Konstytucji przez to, że nie zostały spełnione merytoryczne przesłanki do uchwalenia zaskarżonego przepisu, jak również dokonano wyboru nieprawidłowej formy aktu prawnego uznając, że ustawa z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej stanowi materię niepodlegającą wymogom szczególnym, jako ustawa związana z budżetem państwa i jako taka może naruszać odrębność władzy sądowniczej,

4) art. 2 Konstytucji w zw. z art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji oraz art. 7 Konstytucji z powodu nie ustanowienia odpowiedniego vacatio legis oraz procedowania ustawy z naruszeniem trybu ustawodawczego,

5) art. 10 ust. 2, art. 186 ust. 1 i art. 187 ust. 4 Konstytucji, ponieważ nie zwrócono się o zaopiniowanie skarżonego przepisu do Krajowej Rady Sądownictwa,

6) art. 10 ust. 2 i art. 183 ust. 2 Konstytucji, ponieważ nie zwrócono się o zaopiniowanie skarżonego przepisu do Sądu Najwyższego,

7) art. 110 ust. 3 i art. 112 Konstytucji, ponieważ przedmiotowa ustawa nie została przedstawiona Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP,

8) art. 123 ust. 1 i 2 Konstytucji poprzez uchwalenie skarżonej ustawy w trybie pilnym bez nadania statusu pilności ustawie oraz bez merytorycznych podstaw ku temu, aby taki tryb stosować do przepisów o charakterze ustrojowym, jakimi są przepisy o wynagrodzeniach sędziów?
Tekst opinii 12-06-2013 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
107. SK 19/1317-04-20131) Art. 2 ust.l lit e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (zwanym w dalszej części skargi: Dekretem o przeprowadzeniu reformy rolnej lub Dekretem PKWN) rozumiany w ten sposób, że w aktualnym stanie prawnym może stanowić on podstawę do sformułowania żądania przez Skarb Państwa powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej (art. 10 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece) z rzeczywistym stanem prawnym i orzeczenia na podstawie tak sformułowanego żądania prawa własności na rzecz Skarbu Państwa wywodzonego z art.2 ust. l lit e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej - w miejsce prawa własności przysługującego jakiejkolwiek osobie niebędącej państwową osobą prawną wpisaną w Księdze Wieczystej - z art. 2, art.7 Konstytucji RP oraz art. 64 w związku z art. 21 ust. 1 Konstytucji RP, a także art. 1 sporządzonego w Paryżu w dniu 20 marca 1952 roku Protokołu Nr 1 Do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ratyfikowanego przez Polskę w dniu 10 października 1994 roku, do sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku, a następnie zmienionej Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;

2) § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 1 marca 1945 roku w sprawie wykonania dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej (zwanym w dalszej części skargi: Rozporządzeniem wykonawczym do dekretu) rozumiany w ten sposób, że po 1958 roku, czyli wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 1958 roku o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego, może w aktualnym stanie prawnym stanowić podstawę do odmowy rozpoznania sprawy przez sąd powszechny o legalności zastosowania przepisów dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej w zakresie oceny tego czy dana nieruchomość lub jej część wchodzi w skład nieruchomości ziemskiej, o której mowa w art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej - z art.2, art.7, art. 32, art. 45 ust. l Konstytucji RP w związku z art. 177 Konstytucji RP oraz art. 79 ust. l Konstytucji RP, a także art. 1 sporządzonego w Paryżu w dniu 20 marca 1952 roku Protokołu Nr 1 Do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ratyfikowanego przez Polskę w dniu 10 października 1994 roku , do sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku, a następnie zmienionej Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;

3) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (zwana w dalszej części skargi: ustawą o księgach wieczystych i hipotece) rozumiany w ten sposób, że w aktualnym stanie prawnym może stanowić on podstawę do sformułowania żądania przez Skarb Państwa powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej (art. 10 ust. l ustawy o księgach wieczystych i hipotece) z rzeczywistym stanem prawnym w zakresie ustalenia prawa własności wywodzonego z przepisu art.2 ust. l lit e dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej i orzeczenia na podstawie tak sformułowanego żądania prawa własności na rzecz Skarbu Państwa - w miejsce prawa własności przysługującego jakiejkolwiek osobie niebędącej państwową osobą prawną wpisaną w Księdze Wieczystej - z art. 2, art.7 oraz art. 64 w związku z art.21 ust. 1 Konstytucji RP, art.79 Konstytucji RP, a także art. 1 sporządzonego w Paryżu w dniu 20 marca 1952 roku Protokołu Nr 1 Do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ratyfikowanego przez Polskę w dniu 10 października 1994 roku, do sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku, a n
zmienionej Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;

4) art. 2 ust.1 lit e dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej rozumiany w ten sposób, że może w aktualnym stanie prawnym stanowić podstawę do sformułowania żądania i wydania na jego podstawie orzeczenia przysądzającego prawo własności na rzecz Skarbu Państwa przeciwko jakiejkolwiek osobie będącej właścicielem nieruchomości z art. 2, art.7 oraz art. 64 w związku z art.21 ust. 1 Konstytucji RP, a także art. 1 sporządzonego w Paryżu w dniu 20 marca 1952 roku Protokołu Nr 1 Do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ratyfikowanego przez Polskę w dniu 10 października 1994 roku, do sporządzonej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 roku, a następnie zmienionej Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
 Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
 
108. SK 17/1312-04-20131. art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1, art. 12 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z przepisami Konstytucji RP, a to art. 2, art. 20, art. 21 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP, w zakresie w jakim ustawodawca nie uregulował przesłanki materialnoprawnej "niezbędności danej nieruchomości na realizację inwestycji celu publicznego" dającej organom administracji publicznej instrument do kontroli wniosku inwestora inwestycji drogowej w zakresie lokalizacji przedmiotowej inwestycji, a co za tym idzie niezbędności wywłaszczenia danej nieruchomości dla realizacji celu publicznego;

2. art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z przepisami Konstytucji, a to z art. 2, art. 20, ar. 21 ust. 2, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP, w zakresie w jakim regulacja tego przepisu oraz przyjmowana na jego gruncie interpretacja prowadzi do uznania, że w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, nie stosuje się art. 112 ust. 3 ustawy z dnia o gospodarce nieruchomościami (przesłanki niezbędności nieruchomości dla realizacji inwestycji drogowej);

3. art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z przepisami Konstytucji RP, a to art. 2, art. 21 ust. 2, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 1 i 3, w zakresie w jakim wykładnia wyżej wymienionych przepisów prowadzi do uznania, że wojewoda w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest związany wnioskiem inwestora w ten sposób, że poza jego oceną pozostaje kwestia zasadności przyjętych rozwiązań co do lokalizacji inwestycji drogowej oraz że analiza przebiegu inwestycji powinna być dokonywana nie w postępowaniu w przedmiocie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ale w postępowaniu w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.
 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
 
109. SK 18/1312-04-2013Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z art. 67 ust. 1 z art. 64 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.Tekst opinii 04-12-2013 Zdjęcie - Bartuś Barbara Bartuś Barbara
 
Tekst stanowiska stanowisko
110. SK 15/1308-04-20131. § 5 ust. 2a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2007 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej z art. 4 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 roku o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 2 listopada 2007 roku oraz z art. 12 i art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych;

2. § 5 ust. 2a rozporządzenia RM w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz § 1 pkt 2 rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej z art. 4 ust. 1 i ust. 4 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 2 listopada 2007 roku oraz z art. 12 i art. 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z:

a) art. 64 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w związku z art. 84, art. 87 ust. 1, art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP;

b) art. 21 ust. 1 i art. 64 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 84, art. 87 ust. 1, art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP;

c) art. 2 i 7 Konstytucji RP w związku z art. 84, art. 87 ust. 1, art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji RP.
 Zdjęcie - Kłopotek Eugeniusz Kłopotek Eugeniusz
 
 
111. K 10/1327-03-2013Art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z art. 167 Konstytucji RP oraz art. 9 ust. 1, 3 i 5 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku.Tekst opinii 28-08-2013 Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
112. K 11/1327-03-2013Ustawa z dnia 20 lutego 2013 roku o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 roku z art. 90 Konstytucji RP:

1) art. 3 ust. 1 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, na podstawie którego dochodzi do przekazania kompetencji kontrolnych Sejmu RP określonych w art. 95 ust. 2 Konstytucji RP;

2) art. 3 ust. 2 Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, na podstawie którego dochodzi do przekazania kompetencji Sejmu wynikających art. 95 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 4 ust. 1 Konstytucji RP;

3) art. 5 ust. 1 oraz ust. 2 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, na podstawie którego dochodzi do przekazania kompetencji Sejmu i Rady Ministrów wynikających odpowiednio z art. 219 ust. 1 Konstytucji RP i 221 Konstytucji RP;

4) art. 7 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, który wprowadza modyfikację zobowiązań wynikających z art. 126 TFUE, czym dokonuje redefinicji zakresu przekazania kompetencji, jakie miało miejsce w drodze ratyfikacji traktatu z Lizbony, poprzez kolejne ograniczenie uprawnień Rady Ministrów wynikających z art. 146 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 9 Konstytucji RP, a także ograniczenie uprawnień Sejmu i Senatu z art. 95 ust. 1 Konstytucji RP, na rzecz Komisji Europejskiej;

5) art. 8 ust. 1 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, który uszczupla zakres kompetencji Trybunału Konstytucyjnego z art. 188 Konstytucji RP, tworząc - w przypadku wykonania przez Polskę zobowiązania z art. 3 ust. 2 tego traktatu na poziomie niższym od konstytucyjnego - prawo Trybunału Sprawiedliwości UE do kontroli ustaw lub innych aktów prawa krajowego;

6) art. 8 ust. 1 oraz ust. 2 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, który tworzy nową kompetencję Trybunału Sprawiedliwości w obszarze prawa polskiego polegające na możliwości sądowej kontroli wykonywania uprawnień krajowej władzy ustawodawczej, czym uszczupla istotę władztwa krajowej władzy sądowniczej z art. 10 ust. 1 oraz ust. 2 Konstytucji RP;

7) art. 10 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, który poszerza zakres praw przekazanych UE w drodze ratyfikacji traktatu z Lizbony, przekazując jej uprawnienia Rady Ministrów do prowadzenia polityki zagranicznej z art. 146 ust. 1 oraz ust. 4 Konstytucji RP;

- jednocześnie wnoszą o zbadanie zgodności Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 roku z art. 1, art. 2, art. 4 ust. 1 i ust. 2, art. 95 ust. 1, art. 104 ust. 1, art. 219 ust. 1, art. 221, art. 216 ust. 5 oraz art. 235 ust. 4 Konstytucji RP:

1) art. 3 ust. 1 Traktatu stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej z art. 216 ust. 5 Konstytucji RP;

2) art. 3 ust. 2 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej z art. 235 ust. 4 Konstytucji RP, art. 4 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 104 ust. 1 Konstytucji RP, a także art. 221 Konstytucji RP;

3) art. 5 ust. 1 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej nie spełnia standardu określoności przepisów prawa, czym narusza zasadę demokratycznego państwa prawa wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP;

4) art. 8 ust. 1 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej z art. 235 ust. 4 Konstytucji RP w związku z art. 4 ust. 1 Konstytucji RP. Narusza też art. 2 Konstytucji RP;

5) art. 10 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej modyfikuje zobowiązania, jakie wynikają dla Polski z członkostwa w Unii Europejskiej ingerując w uprawnienia Narodu Polskiego
P. Narusza też zasadę określoności przepisów prawa, przez co nie spełnia standardów demokratycznego państwa prawa z art. 2 Konstytucji RP;

6) art. 10 Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej narusza zasadę suwerenności (art. 4 ust. 1 Konstytucji RP) w zakresie prawa Narodu Polskiego do określania swoich interesów politycznych oraz zasadę dobra wspólnego (art. 1 Konstytucji RP);

7) art. 16 Traktatu z art. 4 ust. 1 oraz ust. 2 Konstytucji RP, art. 95 ust. 1 Konstytucji RP, art. 219 ust. 1 Konstytucji RP, art. 221 Konstytucji RP oraz art. 235 ust. 4 Konstytucji RP;

o zbadanie zgodności ustawyz dnia 20 lutego 2013 roku o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 roku z art. 2, art. 7, art. 108 w zw. z art. 104 ust. 1 zdanie pierwsze.
Tekst opinii 22-01-2014 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
113. K 9/1327-03-2013Art. 25 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń przez to, że ustanawia obligatoryjną zamianę grzywny na zastępczą karę aresztu - z art. 10 w związku z art. 173 i w związku z art. 175 ust. 1 oraz w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.Tekst opinii 23-10-2013 Zdjęcie - Kempa Beata Kempa Beata
 
Tekst stanowiska stanowisko
114. P 7/1327-03-2013Art. 386 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego przyjmujący, przy ponownym rozpoznaniu sprawy, związanie sądów pierwszej i drugiej instancji "oceną prawną" wyrażoną w uzasadnieniu sądu drugiej instancji, z wyłączeniem wypadku zmiany stanu prawnego:

a) z art. 2 i z art. 10 Konstytucji RP w zakresie naruszenia zasady trójpodziału władzy, jako fundamentalnej podstawy demokratycznego państwa prawnego, wbrew woli Narodu, jako suwerena zwierzchniej władzy państwowej,

b) z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz z art. 6 ust. 1 Konwencji z dnia 4 listopada 1950 roku o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w zakresie naruszenia zagwarantowania każdej osobie prawa do niezawisłego sądu oraz prawa do rozpatrzenia jej sprawy sądowej bez nieuzasadnionej zwłoki i w rozsądnym czasie,

c) z art. 17 Konwencji z dnia 4 listopada 1950 roku o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności w zakresie naruszenia zakazu ograniczania prawa każdej osoby do niezawisłego sądu, a także:

d) z art. 178 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie naruszenia zagwarantowania sędziom warunków do niezawisłego sprawowania ich urzędu.
Tekst opinii 20-11-2013 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
115. SK 14/1327-03-2013Art. 3942 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim nie daje podstaw do zaskarżenia postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie przyznania kosztów zastępstwa procesowego z tytułu pomocy prawnej świadczonej z urzędu w postępowaniu kasacyjnym z art. art. 77 ust. 2 oraz art. 78 z art. 176 ust. 1 oraz z art. 32, art. 45 ust. 1 oraz w zw. z art. 65 ust. 2 i 4 Konstytucji RP, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26.05.1982 roku - Prawo o adwokaturze i § 13 ust. 4 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.Tekst opinii 09-10-2013 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
116. SK 13/1325-03-2013Art. 275 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego z art. 2, art. 41 ust. 1 oraz art. 52 ust. 1 i 3 z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.Tekst opinii 08-01-2014 Zdjęcie - Piotrowicz Stanisław Piotrowicz Stanisław
 
Tekst stanowiska stanowisko
117. K 6/1321-03-20131) Art. 67i ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z art. 45 ust. 1 z art. 32 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 roku.

2) Art. 67j ust. 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2, art. 78 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie 4 listopada 1950 roku.
Tekst opinii 06-11-2013 Zdjęcie - Pięta Stanisław Pięta Stanisław
 
Tekst stanowiska stanowisko
118. K 7/1321-03-2013Art. 12 ust. 1 z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 z art. 11 ust. 2-2b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych z art. 2 i art. 217 Konstytucji RP.Tekst opinii 20-11-2013 Zdjęcie - Kalisz Ryszard Kalisz Ryszard
 
Tekst stanowiska stanowisko
119. SK 12/1321-03-2013Art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z art. 2 z art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 oraz art. 78 Konstytucji RP w zakresie nałożenia obowiązku wniesienia rażąco wysokiej opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podjętego po otwarciu ofert tj. opłaty stosunkowej w wysokości 5% wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu dotyczącym tej skargi (nie więcej niż 5.000.000 złotych).Tekst opinii 20-03-2014 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
120. P 6/1318-03-2013Art. 215 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim uzależnia prawo do odszkodowania od pozbawienia poprzedniego właściela nieruchomości bądź jego następców prawnych faktycznej możliwości władania nieruchomością po dniu 5 kwietnia 1958 roku, z art. 2, art. 32 ust. 1 i z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.Tekst opinii 22-01-2014 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
121. SK 11/1314-03-20131. Art. 17 z indeksem 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych w brzmieniu: "W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, l1 i 5, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej",

2. Art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali w brzmieniu: "Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości",

z art. 64 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
Tekst opinii 24-07-2013 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
122. K 5/1313-03-2013I. Art. 75, art. 76 oraz art. 124 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami z art. 2 Konstytucji RP - ze względu na fakt, iż wskazane powyżej regulacje naruszają chronione Konstytucją RP zasady, mające swoje źródło w zasadzie demokratycznego państwa prawa, a mianowicie naruszają:

1) poprzez wprowadzenie w ustawie obowiązku wymiany praw jazdy wydanych pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów na prawa jazdy według nowego wzoru wynikającego z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnienia zawartego w Ustawie, w zakresie, w jakim następuje ryzyko utraty bezterminowego charakteru praw jazdy wydanych pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów,

2) zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz zasadę określoności przepisów prawa polegającą na precyzyjności i jednoznaczności stanowionych przepisów - poprzez zamieszczenie w Ustawie niejasnych regulacji, w zakresie, w jakim brak jest przejrzystości i precyzyjności, co do brzmienia przepisów Ustawy dotyczących okresu, na jaki wydawane są prawa jazdy, w szczególności, co do wprowadzenia jasnych zasad, z których wynikałoby, iż prawa jazdy wydane pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów i wymienione na nowe, tzn. według nowego wzoru, nie utracą swojego bezterminowego charakteru;

II.Art. 75, art. 76 oraz art. 124 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, w zakresie, w jakim Ustawa wprowadza powszechność badań lekarskich dla kandydatów na kierowców, pomimo istniejącego obowiązku złożenia oświadczenia o stanie zdrowia pod rygorem odpowiedzialności karnej, co powoduje wprowadzenie nieproporcjonalnych obciążeń, a w konsekwencji istnieje ryzyko ograniczenia dostępu niektórych osób do ich własności i utrudnienia podjęcia działalności gospodarczej, której integralnym elementem jest konieczność posiadania prawa jazdy - z art. 64 i art. 65 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 2 Konstytucji RP.
Tekst opinii 23-10-2013 Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
123. SK 10/1312-03-2013Art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 roku o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 oraz art. 87 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim przepis ten pozbawia lekarza weterynarii wobec którego orzeczono w drugiej instancji karę upomnienia, możliwości odwołania się do sądu apelacyjnego od wymierzonej mu kary dyscyplinarnej.Tekst opinii 28-08-2013 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
124. SK 9/1312-03-20131. Art. 4171 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny rozumiany w ten sposób, że pod pojęciem niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, powodującej odpowiedzialność odszkodowawczą Skarbu Państwa, należy rozumieć wyłącznie oczywistą i rażącą obrazę prawa, o charakterze elementarnym i kwalifikowanym - z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP.

2. Art. 4171 § 2 kc rozumiany w ten sposób, że w zakres pojęcia szkody do naprawienia której obowiązany jest Skarb Państwa nie wchodzi uszczerbek majątkowy wywołany wykonaniem prawomocnego orzeczenia na drodze postępowania egzekucyjnego - z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP.

3. Art. 424 1a § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w związku z art. 39815 § 1zdanie 1 kpc - rozumiany w tej sposób, że orzeczenie Sądu Najwyższego wydane na skutek wniesienia skargi kasacyjnej i uwzględniające skargę kasacyjną nie wiąże sądu powszechnego w sprawie o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem - z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP.
Tekst opinii 08-01-2014 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
125. SK 8/1305-03-2013Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora:

1. w zakresie w jakim rozszerza zakres immunitetu parlamentarnego na działania posłów, nie skierowane do Sejmu, jego organów (także klubów, kół i zespołów poselskich lub parlamentarnych) lub podległych im instytucji o charakterze rządowym lub samorządowym i mające związek z ich pracą, ale wymierzone do szerokiej opinii publicznej, a nie odnoszące się do indywidualnych spraw merytorycznie związanych z realizacją któregoś z praw lub obowiązków poselskich, jednocześnie mogące skutkować naruszeniem dóbr osobistych osób trzecich;

2. poprzez użycie zwrotu "a także inną działalność związaną nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu";

z art. 105 ust. 1 Konstytucji RP w związku z art. 32 Konstytucji RP i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w związku z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, w związku z art. 47 i art. 30 Konstytucji RP i w związku z art. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP; bowiem wykraczając poza ramy immunitetu parlamentarnego wyznaczone przez art. 105 ust. 1 Konstytucji RP, stanowi zbyt daleko idący (tj. z naruszeniem zasady proporcjonalności wyrażonej w art. 31 ust. 1 Konstytucji RP) wyłom od zasady równości wszystkich obywateli wobec prawa (art. 32 Konstytucji RP), co skutkuje zamknięciem konstytucyjnego prawa jednostki do sądu w celu ochrony naruszonych dóbr osobistych (art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 w związku z art. 47 i art. 30 Konstytucji RP); co ma związek z użyciem niejasnego i nieprecyzyjnego sformułowania "a także inną działalność związaną nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu", czym narusza także wynikającą z art. 2 Konstytucji RP zasadę zaufania obywatela do państwa i tworzonego przez nie prawa (zawierająca zasadę przyzwoitej legislacji i nakaz określoności przepisów prawnych) oraz wynikający z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wymóg określoności ograniczeń w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw.
 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
 
126. P 5/1327-02-2013Art. 328 § ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim pomija możliwość skutecznego złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku przed jego ogłoszeniem, z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.Tekst opinii 10-07-2013 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
127. SK 7/1327-02-2013Art. 136 ust. 3 i art. 216 w związku z art. 98 i art. 112 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim wykluczają stosowanie przepisów rozdziału 6 działu III tejże ustawy do nieruchomości przejętych (nabytych) przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z art. 32 i art. 64 ust. 2 w związku z art. 2, art. 21, art. 31 ust. 3 i art. 64 ust. 1 i 3 Konstytucji RP, tj. z uwagi na naruszenie zasady równości, zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez niego prawa oraz zasady sprawiedliwości społecznej, a także ochrony prawa własności i proporcjonalności w ograniczeniu korzystania z prawa własności w zakresie zasady zwrotu wywłaszczonej nieruchomości.Tekst opinii 04-12-2013 Zdjęcie - Kłopotek Eugeniusz Kłopotek Eugeniusz
 
Tekst stanowiska stanowisko
128. K 3/1319-02-20131. Art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń w związku z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym - z art. 2, jak również z art. 42 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

2. Art. 96 § 3 w związku z art. 92 § 1 oraz z art. 92a ustawy z dnia 20 maja 1971 roku - Kodeks wykroczeń w zakresie, w jakim obwarowują sankcją uchylenie się przez właściciela lub posiadacza pojazdu od obowiązku wskazania, komu powierzył on ten pojazd do kierowania lub używania w czasie, w którym urządzenie rejestrujące ujawniło wykroczenie popełnione przez kierującego tym pojazdem - z art. 42 ust. 3 Konstytucji RP.

3. Art. 97 ustawy, o której mowa w pkt 2 - z art. 2 oraz z art. 42 ust. 1 Konstytucji RP.
Tekst opinii 09-10-2013 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
129. SK 6/1319-02-2013Art. 229 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 93) ustawy z dnia 7 stycznia 2000 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw, przewidujący, iż "Roszczenie, o którym mowa w art. 136 ust. 3 nie przysługuje, jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nieruchomość została sprzedana albo ustanowiono na niej prawo użytkowania wieczystego na rzecz osoby trzeciej i prawo to zostało ujawnione w księdze wieczystej", tj. roszczenie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu albo pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany (art. 136 ust. 3 w związku z art. 137 ust. 1 u.g.n.) z art. 2 w związku z art. 7 w związku z art. art. 21 ust. 1-2 w związku z art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 1-3 Konstytucji RP a także z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.Tekst opinii 22-01-2014 Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
130. SK 5/1315-02-2013Art. 11 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego z art. 31 ust. 3, art. 45 ust. 1 oraz art. 178 ust. 1 Konstytucji RP.Tekst opinii 12-06-2013 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
131. SK 56/1215-02-20131) Art. 160 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego z art. 77 ust. 1 w zw. z art. 2 oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP - w zakresie, w jakim przepis ten ogranicza odszkodowanie z tytułu wadliwej decyzji administracyjnej tylko do szkody rzeczywistej, nie obejmując utraconych korzyści nawet w wypadku, gdy utrata tych korzyści nastąpiła już do wejściu w życie Konstytucji, jeżeli ostateczna wadliwa decyzja była wydana przed wejściem w życie Konstytucji - to jest w zakresie odnoszącym się do treści, jaką przepisowi nadał punkt 2 uchwały pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2011 roku (HI CZP 112/10), mającej moc zasady prawnej.

2) Art. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 roku o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z art. 77 ust. 1 w zw. z art. 2 oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP - w zakresie, w jakim przepis ten przewiduje zastosowanie art. 160 k.p.c. ze względu na chwilę wydania wadliwej administracyjnej, a nie ze względu na chwilę nastąpienia uszczerbku w postaci utraconych korzyści.
Tekst opinii 22-05-2013 Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
132. P 4/1313-02-2013Art. 981 § 4 Kodeksu postępowania cywilnego oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegajacych zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z art. 21 ust. i ust. 2 oraz z art. 64 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 w zwiazku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.Tekst opinii 11-09-2013 Zdjęcie - Szarama Wojciech Szarama Wojciech
 
Tekst stanowiska stanowisko
133. P 3/1308-02-2013Art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1997 roku - Prawo bankowe, w związku z art. 244 § 1 i art. 255 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postępowania cywilnego, w części, w jakiej nadaje moc prawną dokumentu urzędowego wyciągom z ksiąg rachunkowych banku w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych w postępowaniu cywilnym prowadzonym wobec przedsiębiorców, z art. 2, art. 20, art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP.Tekst opinii 24-07-2013 Zdjęcie - Kozdroń Jerzy Kozdroń Jerzy
 
Tekst stanowiska stanowisko
134. Kp 1/1304-02-20131) Art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w części dotyczącej art. 42 ust. 8 pkt. 2 w zakresie, w jakim umożliwia stosowanie przymusu bezpośredniego w formie unieruchomienia z użyciem "albo innych urządzeń technicznych" z art. 2 oraz art. 41 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

2) Art. 5 ustawy z dnia 4 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z art. 2 Konstytucji w zakresie w jakim narusza zakaz odpowiedniej vacatio legis oraz zasadę niedziałania prawa wstecz.
Tekst opinii 06-03-2013 Zdjęcie - Piotrowicz Stanisław Piotrowicz Stanisław
 
Tekst stanowiska stanowisko
135. K 1/1324-01-2013Art. 2 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowcyh z art. 12 i art. 59 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 2 Konwencji (nr 87) dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych przyjętej w San Francisco dnia 9 lipca 1948 roku.Tekst opinii 06-11-2013 Zdjęcie - Kłopotek Eugeniusz Kłopotek Eugeniusz
 
Tekst stanowiska stanowisko
136. K 2/1324-01-2013Art. 129g ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym z art. 51 ust. 5 i art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP.Tekst opinii 03-04-2013 Zdjęcie - Pahl Witold Pahl Witold
 
Tekst stanowiska stanowisko
137. SK 2/1322-01-2013Art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, w zakresie w jakim uzależnia nabycie tego świadczenia od spełnienia warunku rozwiązania stosunku pracy - w domyśle na wniosek nauczyciela z art. 32 ust. 1 w związku z art. 2 oraz art. 67 Konstytucji RP.Tekst opinii 25-09-2013 Zdjęcie - Duda Andrzej Duda Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
138. SK 3/1322-01-2013Art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z art. 2, art. 21 i art. 64 Konstytucji RP.Tekst opinii 20-11-2013 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
139. K 52/1204-01-2013Art. 6d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dodanego ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, w zakresie, w jakim nakłada na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązek zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, oraz art. 6e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dodanego ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, z art. 2, art. 9, art. 16 ust. 2, art. 91 ust. 3, art. 165 i art. 166 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 4 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku.Tekst opinii 22-05-2013 Zdjęcie - Budka Borys Budka Borys
 
Tekst stanowiska stanowisko
140. K 54/1204-01-2013Art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznyvch z art. 2, art. 16 ust. 2, art. 32 ust. 1, art. 165 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 4 ust. 2 i 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Starsburgu dnia 15 października 1985 roku.Tekst opinii 10-07-2013 Zdjęcie - Dera Andrzej Dera Andrzej
 
Tekst stanowiska stanowisko
141. SK 67/1202-01-2013Zbadanie art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z art. 2, art. 7, art. 77 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 1, art. 87 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.Tekst opinii 28-08-2013 Zdjęcie - Kempa Beata Kempa Beata
 
Tekst stanowiska stanowisko