Uchwalone ustawy

Lp.Tytuł ustawyData
uchwalenia
Tekst ustawyNr druku
projektu
1.o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze27-01-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw Dz.U. poz. 173
Przebieg procesu legislacyjnego 72
2.zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw27-01-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw Dz.U. poz. 176
Przebieg procesu legislacyjnego 102
3.o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw27-01-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw Dz.U. poz. 243
Przebieg procesu legislacyjnego 156
4.o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r.13-01-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw Dz.U. poz. 218
Przebieg procesu legislacyjnego 73
5.o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw13-01-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw Dz.U. poz. 118
Przebieg procesu legislacyjnego 101
6.o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.13-01-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw Dz.U. poz. 123
Przebieg procesu legislacyjnego 103
7.o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym13-01-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw Dz.U. poz. 113
Przebieg procesu legislacyjnego 109
8.o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw13-01-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw Dz.U. poz. 95
Przebieg procesu legislacyjnego 110
9.o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej22-12-2011 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw Dz.U. Nr 291, poz. 1707
Przebieg procesu legislacyjnego 29
10.o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych21-12-2011 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw Dz.U. Nr 291, poz. 1706
Przebieg procesu legislacyjnego 84
11.zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw15-12-2011 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw Dz.U. Nr 288, poz. 1688
Przebieg procesu legislacyjnego 32
12.o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej15-12-2011 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw Dz.U. Nr 288, poz. 1690
Przebieg procesu legislacyjnego 38
13.o zmianie ustawy o ewidencji ludności15-12-2011 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Tekst opublikowany w Dzienniku Ustaw Dz.U. Nr 288, poz. 1689
Przebieg procesu legislacyjnego 70