Posiedzenie Sejmu - skrót informacji Strona główna Sejmu
Porządek dzienny

82. posiedzenie Sejmu RP
24, 25, 26 i 27 sierpnia 2004 r.

SEJM UCHWALIŁ USTAWY:

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy; (druki nr 2782, 3084)

Ustawa wprowadza przepisy określające współpracę polskiego wymiaru sprawiedliwości z Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

Przepisy nowelizacji regulują m.in. zasady współpracy prawnej, dostarczenia przez państwo oskarżonego Trybunałowi oraz tranzytu oskarżonego przez Polskę.

o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych; (druki nr 2695, 3123, 3123-A)

Nowelizacja precyzuje zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych. Właściwy organ będzie zobowiązany do odmówienia przyznania dodatku, jeśli stwierdzi w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego rażące dysproporcje między wykazanymi dochodami a stanem majątkowym wnioskodawcy.

o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw; (druki nr 2426, 3145, 3145-A)

Nowelizacja za reprezentatywną ponadzakładową organizację związkową uznaje organizację skupiającą więcej niż 300 tys. osób (dotychczas było to 500 tys.).

Ustawa skraca czas, jaki ma Trójstronna Komisja (lub partnerzy z Komisji) na zajęcie stanowiska w sprawie propozycji wzrostu wynagrodzeń, emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczas było to 40 dni (od 15 kwietnia do 25 maja). Według noweli, ma ich być 20 (od 10 do 30 maja). Trójstronna Komisja będzie miała możliwość przekazywania spraw o charakterze lokalnym wojewódzkim komisjom dialogu społecznego (które będą mogły zawierać porozumienia na szczeblu lokalnym). Komisje wojewódzkie będą mogły opiniować strategie rozwoju województwa, a Trójstronna Komisja - unijne akty prawne.

o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; (druki nr 3160, 3184)

Zgodnie z ustawą Akademia Medyczna przestaje funkcjonować jako niezależna jednostka organizacyjna i zostanie przekształcona w Collegium Medicum na UMK w Toruniu.

Połączenie nastąpi 1 października 2004 roku.

o ratyfikacji Konwencji o pozbawianiu uprawnień do kierowania pojazdami, sporządzonej w Luksemburgu dnia 17 czerwca 1998 r.; (druki nr 3074, 3130)

Sejm upoważnił Prezydenta do ratyfikacji Konwencji.

o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.; (druki nr 3079, 3127)

Sejm upoważnił Prezydenta do ratyfikacji Umowy.

o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Azerbejdżańskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 26 sierpnia 1997 r.; (druki nr 3099, 3128)

Sejm upoważnił Prezydenta do ratyfikacji Konwencji.

o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 14 lipca 1999 r.; (druki nr 3100, 3129)

Sejm upoważnił Prezydenta do ratyfikacji Konwencji.

o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Węgierskiej Republiki Ludowej o wzajemnym uznawaniu równorzędności dokumentów o wykształceniu i stopniach naukowych, wydawanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Węgierskiej Republice Ludowej, podpisanego w Warszawie dnia 25 kwietnia 1980 r.; (druki nr 3095, 3153)

Sejm upoważnił Prezydenta do wypowiedzenia Porozumienia.

o wypowiedzeniu Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rządem Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii o wzajemnym uznawaniu równoważności świadectw szkolnych i dyplomów szkół wyższych, uzyskiwanych w obu państwach, podpisanego w Belgradzie dnia 15 września 1978 r. (druki nr 3096, 3154)

Sejm upoważnił Prezydenta do wypowiedzenia Porozumienia.

SEJM SKIEROWAŁ PONOWNIE DO KOMISJI:

rządowy projekt ustawy o finansowaniu nauki; (druki nr 2794, 3124)

rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i ustawy - Kodeks karny wykonawczy; (druki nr 2783, 3144)

poselski projekt uchwały w sprawie reparacji Niemiec na rzecz Polski; (druki nr 2140, 2674)

poselskie projekty uchwał w sprawie:
  • polityki rządu w zakresie prywatyzacji niektórych strategicznie ważnych z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw,
  • kierunków prywatyzacji PKO BP S.A., BGŻ, PZU S.A. oraz PGNiG S.A.
(druki nr 2642, 2673, 2986)

SEJM SKIEROWAŁ DO KOMISJI:

rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw; (druk nr 2766)

Projekt przewiduje m.in. podniesienie do 100 proc. podstawy wymiaru zasiłków chorobowych oraz wynagrodzenia za czas choroby dla dawców komórek, tkanek i narządów oraz ograniczenie wysokości zasiłku chorobowego przysługującego po 90 dniach nieprzerwanej choroby ze 100 do 80 proc. podstawy jego wymiaru. Projekt likwiduje możliwości przedłużania okresu zasiłkowego o dalsze 3 miesiące.

Ponadto przewiduje się ustalenie podstawy wymiaru zasiłków na podstawie wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych dla wszystkich ubezpieczonych.

rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych; (druk nr 2790)

Projekt przewiduje zwiększenie przychodów ze składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku zmian dotyczących zakresu i wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. (druki nr 2789, 2789-A)

W projekcie proponuje się, aby ograniczyć możliwości zarobkowania emerytów i rencistów, gdy ich średni miesięczny dochód przekroczy 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Według obowiązujących przepisów próg wynosi 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Ponadto, osoby, które uzyskały renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, przed pobraniem renty lub emerytury będą musiały rozwiązać dotychczasowe umowy o pracę.

Osoby pobierające renty wdowie miałyby o 25 proc. obniżane świadczenia, jeżeli miałyby poniżej ustawowego wieku emerytalnego, pracowałyby zarobkowo i ich poziom dochodów przekraczałby 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

SEJM ROZPATRZYŁ STANOWISKA SENATU W SPRAWIE USTAW:

o zmianie ustawy o kosmetykach; (druki nr 3168, 3171)

o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; (druki nr 3158, 3185)

o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw; (druki nr 3159, 3186)

o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie; (druki nr 3169, 3179)

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (druki nr 3166, 3181)

SEJM PODJĄŁ UCHWAŁY:

"PAMIĘĆ i ODPOWIEDZIALNOŚĆ" w 65. Rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej; (druk nr 3204)

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich jego pełnomocnika terenowego; (druki nr 3057, 3116, 3116-A)

w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Życia. (druk nr 2659)

SEJM ROZPATRZYŁ:

sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2003 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (głosowanie wniosku o odrzucenie na następnym posiedzeniu Sejmu) (druki nr 2758, 2877)

SEJM UCHWALIŁ:

zmiany w składach osobowych komisji sejmowych. (druk nr 3200)

SEJM DOKONAŁ WYBORU:

nowego składu osobowego Komisji do Spraw Unii Europejskiej. (druk nr 3201)