Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR) Strona główna Sejmu

Plan pracy
luty - lipiec 2011 r.


Lp. Termin
posiedzenia
Temat posiedzenia

1.

luty

Rozpatrzenie informacji NIK o wynikach kontroli zapewnienia warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogródków działkowych.

2.

luty

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego3475).

3.

luty

Rozpatrzenie rządowej Informacji o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2009 (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego3369).

4.

luty

Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

5.

luty

Rozpatrzenie informacji o aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

6.

luty

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego3408).

7.

marzec

I. Rozpatrzenie informacji o pracach nad Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
II. Rozpatrzenie informacji o "Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie".

8.

marzec

Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania Towarzystw Budownictwa Społecznego.

9.

marzec

Rozpatrzenie propozycji zmian w zasadach ustalania i podziału części równoważącej subwencji ogólnej.

10.

marzec

Rozpatrzenie informacji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o problemach jednostek samorządu terytorialnego w stosowaniu ustawy - Prawo zamówień publicznych.

11.

marzec

Zapoznanie się z problemami zagospodarowania przestrzennego gminy Białowieża i potrzebami ochrony przyrody.

12.

marzec

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego1169).

13.

marzec

Rozpatrzenie informacji o stanie prac nad Perspektywą finansową UE 2014-2020.

14.

marzec

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego2369).

15.

marzec

Rozpatrzenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego3374).

16.

marzec

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego3602).

17.

kwiecień

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim i senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr Przebieg procesu legislacyjnego2642 i Przebieg procesu legislacyjnego3610).

18.

kwiecień

Informacja o wykorzystaniu środków NSRO 2007-2013 w I kwartale 2011 r.

19.

kwiecień

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o pracownikach samorządowych (druki nr Przebieg procesu legislacyjnego2772 i 2772-A).

20.

kwiecień

Informacja NIK o wynikach kontroli finansowego wspierania sportu przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego.

21.

kwiecień

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego1696).

22.

kwiecień

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o systemie informacji oświatowej (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego3628).

23.

kwiecień

Informacja o działalności Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

24.

maj

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustaw o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego1884) oraz o poselskich projektach ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druki nr Przebieg procesu legislacyjnego1885 i Przebieg procesu legislacyjnego1893).

25.

maj

Informacja o realizacji programu - Szlaki kulturowe Europy, na przykładzie szlaku cysterskiego na Dolnym Śląsku.

26.

maj

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o rodzinnej opiece zastępczej (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego628) oraz o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego3378).

27.

maj

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 16.VII.1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego1223).

28.

maj

Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wydatków na działania promocyjne ponoszone przez jednostki samorządu terytorialnego.

29.

maj

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego832).

30.

czerwiec

Rozpatrzenie projektu inicjatywy ustawodawczej Komisji dotyczącej ustawy o wspólnotach gruntowych.

31.

czerwiec

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego3085).

32.

czerwiec

Rozpatrzenie senackiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego2112).

33.

czerwiec

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego2111).

34.

czerwiec

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego3670).

35.

czerwiec

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu państwa w 2010 r. w zakresie działania Komisji.

36.

lipiec

Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2010 r.

37.

lipiec

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego1857).

38.

lipiec

Informacja o realizacji programu Szlak Piastowski i jego roli w rozwoju regionu wielkopolskiego.

39.

lipiec

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o odnawialnych zasobach energii i racjonalnym ich wykorzystaniu (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego2307).

40.

lipiec

Informacja o wykorzystaniu środków NSRO 2007-2013 w I półroczu 2011 r.

 
Ponadto w planie pracy zostanie uwzględnione:
  • Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego3278) - wspólnie z Komisją Infrastruktury.
  • Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego3611) - wspólnie z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny.
  • Informacja na temat realizacji programu budowy sieci Internetu szerokopasmowego w ramach Programu "Rozwój Polski Wschodniej" - wspólnie z Komisją Infrastruktury.
  • Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania nadzoru geodezyjnego i kartograficznego - wspólnie z Komisją Infrastruktury.
Planowane ważniejsze kontakty międzynarodowe:
  • Wizyta delegacji Komisji Administracji Państwowej i Samorządu Terytorialnego Sejmu Litwy, luty 2011 r.
  • Wizyta delegacji Komisji Administracji Publicznej i Rozwoju Regionalnego Parlamentu Słowacji, maj 2011 r.
Planowane konferencje:
  • Zmiany w ustawie o finansach publicznych w kontekście finansowania zadań samorządowych (wspólnie z Fundacją Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości Młodzieży "Staszic"), 1 lutego 2011 r.