Leksykon budżetowy

A B C D E F G H I J K L M N O P R S Ś T U W Z 
Hasła na literę: W
Wydatki majątkowe
Kategoria: Wydatki budżetu państwa
Procedura budżetowa
Gdzie szukać w budżecie:

Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej
Załącznik nr 2
Dane liczbowe
Dane liczbowe
Definicja formalnoprawna:
Wydatki majątkowe obejmują:
  1. wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;
  2. wydatki inwestycyjne państwowych jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez inne jednostki.
Źródło:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U 2013.885 j.t. z późn. zm.), art. 124.
Komentarz:
Wydatki przeznacza się na cele inwestycyjne długo- lub krótkookresowe. Z budżetu państwa są finansowane inwestycje państwowych jednostek budżetowych. Mogą być również udzielane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji: agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, innych państwowych osób prawnych, dla których zasady gospodarki finansowej określają odrębne ustawy; jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na podstawie odrębnej ustawy, w zakresie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej, związanych z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji przeznacza się: dla przedsiębiorców - są udzielane z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; na zadania związane z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi - są udzielane z uwzględnieniem kryteriów i trybu określonych w odrębnych przepisach; na wydatki w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym - są udzielane z uwzględnieniem przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ponadto wydatki majątkowe przeznacza się na inwestycje realizowane z udziałem środków europejskich lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Autor: Urszula Smołkowska