Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 4724

w sprawie wprowadzenia koniecznych zmian w liczebności grup na zajęciach z wychowania fizycznego

   Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację nr SPS-023-4724/12 złożoną przez panią poseł Barbarę Halinę Bartuś w sprawie liczebności grup na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

   Przepisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U., poz. 204), które stosowane będą od dnia 1 września 2012 r. w klasach I i IV szkoły podstawowej, klasie I gimnazjum oraz klasie I szkół ponadgimnazjalnych, nie wprowadzają zmian w zakresie maksymalnej liczby uczniów w grupie realizującej zajęcia wychowania fizycznego.

   Stosownie do przepisów § 7 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, technikum i szkole policealnej podział na grupy jest obowiązkowy na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego. Zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół - także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów.

   Natomiast zgodnie z przepisami § 6 ust. 5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.) obowiązującego do zakończenia etapu edukacyjnego w pozostałych klasach ww. szkół zajęcia wychowania fizycznego należy organizować w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

   Należy zauważyć, że ww. przepisy nie obligują dyrektorów do organizowania grup liczących 26 uczniów, określają jedynie maksymalną liczbę uczniów w grupie, przy czym regulacje, które obowiązywać będą od 1 września 2012 r., znoszą wymóg minimalnej liczby uczniów w grupie ćwiczeniowej realizującej obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego.

   Uprzejmie informuję, że zmianie ulegają przepisy dotyczące organizowania zajęć wychowania fizycznego oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. Dotychczasowe regulacje w tym zakresie zawierają wymóg podziału na grupy ćwiczeniowe dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych.

   Zgodnie z § 7 ust. 4 nowego rozporządzenia w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, będą mogły być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

   Wprowadzona zmiana ma związek z przepisami rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042).

   Zgodnie z przepisami § 1 pkt 1 ww. rozporządzenia obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów realizowane są w formie zajęć klasowo-lekcyjnych oraz zajęć do wyboru przez uczniów. Zajęcia do wyboru przez uczniów mogą być realizowane jako zajęcia sportowe, zajęcia sprawnościowo-zdrowotne, zajęcia taneczne lub aktywna turystyka.

   Z uwagi na to decyzja o łączeniu bądź podziale grup na dziewczęta i chłopców - w zależności od specyfiki realizowanej formy obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego - podejmowana będzie w szkole.

   Podzielam troskę pani poseł związaną z prawidłowym rozwojem fizycznym oraz bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas zajęć wychowania fizycznego.

   Wyjaśniam jednak, że w mojej ocenie właściwe jest pozostawienie decyzji o sposobie realizacji zajęć z wychowania fizycznego dyrektorom szkół i organom prowadzącym, którzy w ramach aktualnych ram prawnych oraz możliwości szkoły i specyfiki poszczególnych zajęć decydować będą o liczbie uczniów w grupie i podziale na dziewczęta i chłopców.

   Z punktu widzenia zrównoważenia obciążeń organu prowadzącego oraz różnych potrzeb poszczególnych szkół związanych z realizowanymi formami obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, obligatoryjne zmniejszenie liczby uczniów w grupie na tych zajęciach nie jest wskazane. Uważam, że wprowadzane obecnie rozwiązanie pozwalające dyrektorowi elastycznie - odpowiednio do potrzeb - kształtować sposób realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego jest optymalne.

   Z poważaniem

   Podsekretarz stanu

   Mirosław Sielatycki

   Warszawa, dnia 24 maja 2012 r.