Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - z upoważnienia ministra -

na zapytanie nr 934

w sprawie prawidłowości zapisu w świadectwie pracy warunkującego przejście na świadczenie przedemerytalne

   Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację posła Sławomira Neumanna przekazaną przy piśmie z dnia 24 kwietnia 2012 r., znak: SPS-024-934/12, informuję uprzejmie, co następuje.

   Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252, ze zm.) prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

   Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.) określa, iż przez przyczyny dotyczące zakładu pracy należy rozumieć:

   a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników;

   b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych;

   c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy;

   d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownik.

   Z pytania nie wynika, czy osoba była zatrudniona u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. W sytuacji gdy pracodawca zatrudniał co najmniej 20 pracowników, zwolnienia grupowe odbywają się zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Jednocześnie fakt ten powinien znaleźć odbicie w wydanym świadectwie pracy.

   Na treść świadectwa pracy składają się dwa rodzaje informacji:

   1) informacje, które pracodawca ma obowiązek zawsze zamieścić w świadectwie pracy;

   2) informacje, które pracodawca ma obowiązek zamieścić, jeżeli pracownik wystąpi z takim żądaniem.

   Zgodnie z art. 97 § 2 Kodeksu pracy w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

   Pracodawca ma zatem obowiązek zamieścić w świadectwie pracy zawsze informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ustawodawca wskazał, że takimi informacjami są w szczególności informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk i trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy. Jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę lub w drodze porozumienia stron z przyczyn określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, to informacja o tym powinna być zamieszczona w świadectwie pracy. Po pierwsze, jest to oznaczenie trybu rozwiązania stosunku pracy, a po wtóre, z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie tej ustawy wiążą się bowiem szczególne uprawnienia ubezpieczeniowe (np. świadczenia przedemerytalne). W innych przypadkach przyczyny rozwiązania stosunku pracy nie umieszcza się w świadectwie pracy.

   Reasumując, w sytuacji gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników i zwolnienia odbywają się zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, świadectwo pracy powinno zawierać wskazanie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Takie oznaczenie zawarte w świadectwie pracy, przy spełnieniu innych ustawowych warunków, zapewnia nabycie świadczenia przedemerytalnego na podstawie powołanego na wstępie art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych.

   Należy też zauważyć, iż Kodeks pracy przewiduje sprostowanie świadectwa pracy, które zawiera nieprawdziwe lub niepełne informacje, co następuje w trybie uregulowanym w art. 97 § 21. Pracownik może w terminie 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o jego sprostowanie. Odmowa pracodawcy sprostowania świadectwa pracy otwiera pracownikowi sądową drogę dochodzenia sprostowania świadectwa pracy.

   Odpowiadając na pytanie nr 2, w mojej opinii niekompletność zapisu w świadectwie pracy nie powinna kategorycznie wykluczać możliwości uzyskania świadczenia przedemerytalnego w sytuacji, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w inny sposób, np. przez oświadczenie pracodawcy, wykaże, iż została zwolniona z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Niezależnie od powyższego w sytuacji odmownej decyzji organu rentowego w zakresie świadczenia przedemerytalnego, zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji, stronie przysługuje zawsze możliwość wniesienia skargi do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

   Sekretarz stanu

   Jacek Męcina

   Warszawa, dnia 14 maja 2012 r.