Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów -

na interpelację nr 450

w sprawie konsekwencji, jakie przyniesie dla gmin nowa ustawa o kierujących pojazdami

   Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na pismo z dnia 16 grudnia 2011 r. (nr SPS-023-450/11), przekazane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów przy piśmie z dnia 22 grudnia 2011 r. (nr DSPA-4810-5256-(1)/11), przekazujące interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie konsekwencji, jakie przyniesie dla gmin nowa ustawa o kierujących pojazdami, przedstawiam następujące wyjaśnienia.

   Odnosząc się do pierwszego pytania, dotyczącego tego, czy dostrzega się negatywne konsekwencje, jakie przyniesie dla gmin nowa ustawa o kierujących pojazdami (w kontekście przepisów o kierujących pojazdami uprzywilejowanymi), należy wskazać, że zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późń. zm.) starosta wydaje zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobie, która spełnia wymagania określone w art. 106 ust. 1 pkt 1-4, potwierdzone przedstawionym:

   1) orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

   2) orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;

   3) zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

   Mając na uwadze powyższe, uprzejmie wyjaśniam, że kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wiąże się z koniecznością szybkiej i agresywnej, ale przede wszystkim ostrożnej i bezpiecznej jazdy. Kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi ma na celu podwyższenie umiejętności w zakresie kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz uświadomienie kierującym takimi pojazdami o niebezpieczeństwach związanych z wykonywaniem tej czynności. Są to elementy, które wpłyną na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego.

   Wprowadzenia obowiązku ukończenia kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych nie można rozpatrywać w kategoriach negatywnych konsekwencji dla gmin, ponieważ bezpieczeństwo ruchu drogowego jest wartością najcenniejszą. Wydaje się, że najbardziej zainteresowani podnoszeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie lokalnym powinni być mieszkańcy gminy, na terenie której funkcjonuje ochotnicza straż pożarna, i organy reprezentujące tę społeczność gminną.

   Odpowiadając na drugie pytanie, dotyczące tego, czy zostaną podjęte jakiekolwiek kroki w celu wyeliminowania negatywnych konsekwencji, jakie przyniesie dla gmin nowa ustawa o kierujących pojazdami, należy wskazać, że stosownie do art. 107 ust. 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami koszty kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy. Przepisy ww. ustawy nie przewidują możliwości dotacji z budżetu centralnego na pokrycie kosztów kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych ponoszonych przez gminy. Ze względu na trudną sytuację finansów państwa nie przewiduje się również zmiany przepisów w tym zakresie.

   Mając na względzie podniesioną kwestię, pragnę przywołać jeszcze przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami wprowadzające okres przejściowy dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

   W świetle art. 131 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy osobę, która w ramach stosunku pracy, wykonywanej działalności gospodarczej, pełnionej służby lub wykonywanej funkcji uprawniona była do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w dniu wejścia w życie ustawy, uznaje się za spełniającą wymagania, o których mowa w:

   1) art. 106 ust. 1 pkt 3 (tj. uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym) - do końca okresu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 122 ust. 2 i art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;

   2) art. 106 ust. 1 pkt 4 (tj. ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi) - jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskała uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w trybie art. 95a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

   Stosownie do art. 131 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy osoba, która w ramach stosunku pracy, wykonywanej działalności gospodarczej, pełnionej służby lub wykonywanej funkcji uprawniona była do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w dniu wejścia w życie ustawy, jest obowiązana w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy wymienić posiadane zaświadczenie na zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.

   Należy także wskazać, że ocena skutków regulacji projektu ustawy o kierujących pojazdami zawierała wyliczenia obciążeń finansowych, jakie będą ponosić gminy ze względu na wprowadzenie obowiązku ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi przez kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych. W związku z powyższym jednostki samorządu terytorialnego miały czas na uwzględnienie tych kosztów w swoich budżetach.

   Dodatkowo należy zauważyć, że w najbliższym czasie Sejm będzie zajmował się projektem ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami w zakresie przesunięcia terminu wejścia w życie jej przepisów na dzień 19 stycznia 2013 r. Takie rozwiązanie pozwoli jednostkom samorządu terytorialnego na lepsze przygotowanie się do wprowadzenia nowych przepisów oraz na rozłożenie w czasie kosztów związanych z ich realizacją.

   Z poważaniem

   Sekretarz stanu

   Tadeusz Jarmuziewicz

   Warszawa, dnia 10 stycznia 2012 r.