druk nr 37

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej nr 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art.136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro

projekt dotyczy ustanowienia EMS, którego funkcjonowanie przyczyni się do utrzymania stabilności gospodarczej i finansowej w strefie euro i w całej Unii Europejskiej


Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2011
 • 16 listopada 2011

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 37

 • 1 grudnia 2011

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych

 • 2012
 • 11 stycznia 2012

  I czytanie w komisjach

  • Praca w komisjach po I czytaniu

  • 11 stycznia 2012

   Sprawozdanie komisji druk nr 106

   Sprawozdawca: Andrzej Gałażewski

   Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

 • 10 maja 2012

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 14

  Decyzja: niezwłocznie przystąpiono do III czytania

 • 11 maja 2012

  III czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 14

  Głosowanie: całość projektu ustawy

  Wynik: 294 za, 155 przeciw, 1 wstrzymał się (głos. nr 68)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: wniosek o odrzucenie projektu ustawy

 • 14 maja 2012

  Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

 • 30 maja 2012

  Stanowisko Senatu

  Nie wniósł poprawek

 • 5 czerwca 2012

  Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

 • 26 czerwca 2012

  Prezydent podpisał ustawę

 • Ustawa o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro

  Uchwalono na pos. nr 14 dnia 11-05-2012

  Dz.U. poz. 748