druk nr 961

Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r.

projekt dotyczy przeciwdziałania skutkom kryzysu zadłużenia publicznego w strefie euro


Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2012
 • 5 grudnia 2012

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 961

 • 10 grudnia 2012

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych

 • 19 grudnia 2012

  I czytanie w komisjach

  • Praca w komisjach po I czytaniu

  • 19 grudnia 2012

   Sprawozdanie komisji druk nr 999

   Sprawozdawca: Jakub Szulc

   Wniosek komisji: uchwalić projekt ustawy bez poprawek

 • 2013
 • 20 lutego 2013

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 34

  Głosowanie: wniosek o nieodsyłanie projektu ustawy ponownie do Komisji

  Wynik: 278 za, 155 przeciw, 4 wstrzymało się (głos. nr 2)

  Decyzja: niezwłocznie przystąpiono do III czytania

 • 20 lutego 2013

  III czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 34

  Głosowanie: całość projektu ustawy

  Wynik: 282 za, 155 przeciw, 1 wstrzymał się (głos. nr 5)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: wniosek o odrzucenie projektu ustawy

 • 20 lutego 2013

  Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

 • 21 lutego 2013

  Stanowisko Senatu

  Nie wniósł poprawek

 • 22 lutego 2013

  Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

 • 27 lutego 2013

  Prezydent podpisał ustawę

 • Ustawa o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r.

  Uchwalono na pos. nr 34 dnia 20-02-2013

  Dz.U. poz. 283