Uchwalone ustawy

VII kadencja

Lista uchwalonych przez Sejm ustaw
Lp.Tytuł ustawyData
uchwalenia
Tekst ustawyNr druku
projektu
1.o odpadach14-12-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. z 2013 r. poz. 21
456
2.o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o samorządzie gminnym14-12-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. z 2013 r. poz. 153
493
3.o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej14-12-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. z 2013 r. poz. 154
856
4.o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej14-12-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. z 2013 r. poz. 53
891
5.o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa14-12-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. z 2013 r. poz. 155
906
6.o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska12-12-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. z 2013 r. poz. 139
844
7.o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług12-12-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1530
927
8.o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych07-12-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. z 2013 r. poz. 73
539
9.o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw07-12-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1548
724
10.o zmianie ustawy - Prawo lotnicze07-12-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. z 2013 r. poz. 134
739
11.o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw07-12-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1540
802
12.o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw07-12-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. z 2013 r. poz. 35
805
13.o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej07-12-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1456
809
14.o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw07-12-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1407
835
15.o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej07-12-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1519
893
16.o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw07-12-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1514
918
17.o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.07-12-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1523
919
18.o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym23-11-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. z 2013 r. poz. 70
729
19.- Prawo pocztowe23-11-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1529
801
20.o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego23-11-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1544
834
21.o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym23-11-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1459
850
22.o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego16-11-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1414
297
23.o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw16-11-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1445
627
24.o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych16-11-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1415
637
25.o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw16-11-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1513
717
26.o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r.16-11-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. z 2013 r. poz. 52
818
27.o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce16-11-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1342
833
28.o nasiennictwie09-11-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1512
176
29.o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody09-11-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. z 2013 r. poz. 7
341
30.o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność09-11-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1551
382
31.o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami09-11-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1429
496
32.o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw09-11-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. z 2013 r. poz. 2
720
33.o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r.09-11-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1425
721
34.o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisanej w dniu 9 lipca 2012 r. w Ułan Bator09-11-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1424
741
35.o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych09-11-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1413
779
36.o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych24-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1278
591
37.o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw24-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1385
715
38.o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.24-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1245
803
39.o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych12-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1255
319
40.o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi12-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1271
455
41.o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw12-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1256
541
42.o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy12-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1399
603
43.o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy - Kodeks morski12-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1398
663
44.o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji12-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1315
693
45.o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką San Marino o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w San Marino dnia 31 marca 2012 r.12-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1296
726
46.o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw10-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1448
376
47.o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji o prawach dziecka, przyjętej dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku10-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1333
490
48.o zmianie zakresu obowiązywania Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie angażowania dzieci w konflikty zbrojne, przyjętego dnia 25 maja 2000 r. w Nowym Jorku10-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1335
491
49.o ratyfikacji Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r.10-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1286
508
50.o zmianie ustawy o efektywności energetycznej10-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1397
592
51.o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Kijowie dnia 18 maja 2012 r.10-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1378
634
52.o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji10-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1209
640, 641
53.o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga, zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 7 czerwca 2012 r.10-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1303
671
54.o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem, podpisanych w Ottawie dnia 14 maja 2012 r.10-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1295
672
55.o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Reykjaviku dnia 19 czerwca 1998 r., podpisanego w Reykjaviku dnia 16 maja 2012 r.10-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1294
673
56.o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno10-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1258
707
57.o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych10-10-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1166
716
58.o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach14-09-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1115
35
59.o ratyfikacji Traktatu między Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 9 grudnia 2011 r.14-09-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1135
460
60.o zmianie ustawy - Prawo prasowe14-09-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1136
463
61.o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię14-09-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1203
533
62.o zmianie ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej oraz ustawy - Prawo pocztowe14-09-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1194
601
63.o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary14-09-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1193
635
64.o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw31-08-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1101
270
65.o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej31-08-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1069
427
66.o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich31-08-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1068
454
67.o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego31-08-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1091
492
68.o zmianie ustawy - Prawo celne31-08-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1116
494
69.o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 201231-08-2012 pdf, html595
70.o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych27-07-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 989
442
71.o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych27-07-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1016
489
72.o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy "Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu"27-07-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 969
495
73.o zmianie ustawy o drogach publicznych27-07-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 965
534
74.o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw27-07-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 941
551
75.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw27-07-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 979
589
76.o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw13-07-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 908
215
77.o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego13-07-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 886
289
78.o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej13-07-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 892
293
79.o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw13-07-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 951
375
80.o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw13-07-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 985
441
81.o zmianie ustawy o paszach13-07-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 1007
457
82.o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r.13-07-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 960
458
83.o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw13-07-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 921
486
84.o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych28-06-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 836
282
85.o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego28-06-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 840
292
86.o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw28-06-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 986
386
87.o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy "Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu"28-06-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 915
430
88.o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych28-06-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 891
451
89.o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej15-06-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 769
120
90.o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.15-06-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 882
408
91.o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw14-06-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 742
388, 449
92.o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych25-05-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 800
170
93.o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego25-05-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 692
179
94.o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw25-05-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 707
229
95.o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r.25-05-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 802
296
96.o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych25-05-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 798
320
97.o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego25-05-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 789
325
98.o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2003 r.25-05-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 801
342
99.o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej 2011/199/UE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro11-05-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 748
37
100.o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r.11-05-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 755
194
101.o zmianie ustawy o transporcie drogowym11-05-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 661
258
102.o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki11-05-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 756
287
103.o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw11-05-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 637
329
104.o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw11-05-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 664
330
105.o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych10-05-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 611
288
106.o zmianie ustawy o samorządzie gminnym10-05-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 567
356
107.o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw27-04-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 579
177
108.o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy27-04-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 589
206
109.o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.27-04-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 615
278
110.o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.27-04-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 616
279
111.o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.27-04-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 617
280
112.o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r.27-04-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 618
281
113.o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie13-04-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 490
80
114.o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw13-04-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 472
104
115.o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw13-04-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 460
175
116.o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych13-04-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 574
248
117.o uchyleniu ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz o zmianie niektórych innych ustaw30-03-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 596
192
118.o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych30-03-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 549
205
119.o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej30-03-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 577
232
120.o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 201230-03-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 441
249
121.o likwidacji delegatur terenowych ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa16-03-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 459
193
122.o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r.16-03-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 498
199
123.budżetowa na rok 201202-03-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 273
44
124.o podatku od wydobycia niektórych kopalin02-03-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 362
144
125.o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r.02-03-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 430
171
126.o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego02-03-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 354
204
127.o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze27-01-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 173
72
128.zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw27-01-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 176
102
129.o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw27-01-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 243
156
130.o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r.13-01-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 218
73
131.o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw13-01-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 118
101
132.o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.13-01-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 123
103
133.o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym13-01-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 113
109
134.o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw13-01-2012 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. poz. 95
110
135.o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej22-12-2011 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. Nr 291, poz. 1707
29
136.o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych21-12-2011 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. Nr 291, poz. 1706
84
137.zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw15-12-2011 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. Nr 288, poz. 1688
32
138.o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej15-12-2011 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. Nr 288, poz. 1690
38
139.o zmianie ustawy o ewidencji ludności15-12-2011 pdf, html (przed publ. w Dz.U.)
Dz.U. Nr 288, poz. 1689
70