Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

czwartek, 7 marca 2013 14:31

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w lutym 2013 r.

Z uwagi na to, że posłowie dysponowali materiałem na piśmie ograniczono się do przedmiotowej dyskusji, w której m.in. pytano o rozwiązania dotyczące przekroczenia tzw. kwoty mlecznej, a dokładnie o zmiany współczynnika tłuszczowego w kwotowaniu mleka. 

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o:

- sytuacji na podstawowych rynkach rolnych, w szczególności na rynku trzody chlewnej, drobiu, mleka i zbóż oraz działaniach podejmowanych przez rząd w celu jej poprawy,

- efektach pracy zespołu do spraw opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej.

Przedstawiciele producentów i hodowców drobiu wygłosili i przekazali postulaty, w których domagają się m.in. ujęcia drobiarzy w rozporządzeniu o utylizacji zwierząt gospodarskich, a także możliwości ubezpieczenia produkcji drobiarskiej. Podkreślono, że trudności ekonomiczne wynikające ze wstrzymania eksportu mięsa i drobiu pochodzącego z ubojów rytualnych uderzają bezpośrednio w przedsiębiorców i wg Krajowej Rady Drobiarstwa mogą przynieść spadek wpływów o około 330 mln euro rocznie. W związku z tym padło pytanie, kiedy pojawi się projekt ustawy o ochronie zwierząt, który w konsekwencji wypełni lukę prawną powstałą po 31 grudnia 2012 r., w odniesieniu do legalności ubojów rytualnych zwierząt.

W kwestii trzody chlewnej wyrażono opinię, że wobec spadku pogłowia w Polsce z powodu wysokich kosztów produkcji utrzymują się niekorzystne relacje cen żywca do cen zbóż i pasz. Komisja Europejska podkreśla, że problemem producentów trzody są marże, a nie niskie ceny skupu żywca. MRiRW podejmuje działania stymulujące popyt wewnętrzny i eksport, w szczególności w zakresie kształtowania możliwości eksportowych na rynki państw trzecich. Problemem są głównie uzgodnienia wymogów weterynaryjnych.

Podsekretarz stanu w MRiRW - Krystyna Gurbiel poinformowała, że wynik prac działającego przy ministrze rolnictwa zespołu do spraw opracowania programu wparcia sektora produkcji trzody chlewnej jest propozycją ekspercką przedstawioną ministrowi i będzie on pomocny w pracy resortu przy ustalaniu kierunków wsparcia tego działu produkcji rolnej dla nowego okresu programowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedstawiciele producentów mleka podkreślali postępujące procesy restrukturyzacyjne po stronie produkcji jak i przetwórstwa mleka (corocznie maleje liczba producentów mleka oraz podmiotów skupujących mleko). Dodatkowo istnieje ryzyko przekroczenia przez Polskę krajowej kwoty dostaw mleka w roku kwotowym 2012/2013. W związku z powyższym, aby zapobiec płacenia kary przez Polskę za przekroczenie tzw. kwoty mlecznej, MRiRW wystąpiło do Komisji Europejskiej z wnioskiem o umożliwienie Polsce dokonania na szczeblu krajowym konwersji niewykorzystanej kwoty sprzedaży bezpośredniej w ilości 70 mln kg na kwotę krajową dostaw. KE zwróciła uwagę, że takie zmiany wymagałyby zmiany rozporządzenia unijnego regulującego organizację rynków rolnych. W związku z tym resort rolnictwa podjął działania mające na celu dokonanie przez KE zmiany ww. rozporządzenia w zakresie likwidacji tzw. dodatniego współczynnika tłuszczowego. Szacuje się, że likwidacja tego współczynnika byłaby wystarczająca do usunięcia realnego zagrożenia przekroczenia krajowej kwoty dostaw w bieżącym roku kwotowym.

W dyskusji nad rynkiem zbóż padły pytania o proces prywatyzacji Elewarru.

Pełniący obowiązki prezes Agencji Rynku Rolnego - Lucjan Zwolak poinformował, że obecnie nie są podejmowane działania w kierunku prywatyzacji spółki.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uregulowaniach dla sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych wytwarzanych w małych gospodarstwach ekologicznych i tradycyjnych.

W związku z wcześniejszym otrzymaniem materiałów przez posłów powyższy punkt porządku dziennego zrealizowano w formie dyskusji, w której mówiono o: bezpieczeństwie produkcji i dystrybucji małych ilości żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego; zasadach znakowania tych produktów; sposobach wprowadzania ich na rynek i zapewnieniu bezpieczeństwa w całym łańcuchu żywnościowym; potrzebie rozszerzenia katalogu towarów, które rolnicy mogą sprzedać bezpośrednio konsumentowi.

Komisja rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o środkach ochrony roślin (druk nr 1136).

Senat zaproponował 3 poprawki. Komisja wnosi o ich przyjęcie.

Poprawki nakazują, aby zwracając się do urzędu, zawsze stosować język polski. Jednocześnie uznając, że w pewnych przypadkach wnioskodawca będzie zainteresowany w złożeniu dokumentacji w języku angielskim, Senat dał możliwość złożenia dodatkowo dokumentacji również w tym języku.

Sprawozdawca – poseł Piotr Polak (PiS).

Komisja dysponowała opinią ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE stanowiącą, iż poprawki nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie zakwaszenia gleb w Polsce; wapnowanie gleb i wsparcie jego finansowania.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Tadeusz Nalewajk poinformował, że w ministerstwie jest przygotowywany Program Wapnowania - program wsparcia wapnowania gleb dla utrzymania produkcyjności gleb w Polsce, zwiększenia jakości produktów rolnych oraz poprawy stanu środowiska.

W trakcie dyskusji posłowie pytali o kwotę dotacji na wapnowanie, a także poruszali problem wysokiej i stale rosnącej ceny wapna nawozowego.

W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Kazimierz Plocke.