Zakończyło się 32. posiedzenie Sejmu

piątek, 25 stycznia 2013 14:44
Zdjęcie nr 3, fot. Krzysztof Białoskórski

Ostatni dzień 32. posiedzenia Sejm rozpoczął od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego w środę, 23 stycznia kard. Józefa Glempa. Marszałek Sejmu podkreśliła zasługi kard. Józefa Glempa i jego wysiłki na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, w tym powołanie Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom w czasie stanu wojennego. Marszałek Sejmu mówiła też o zaangażowaniu prymasa w budowanie demokracji w Polsce po 1989 r.

Rozpatrywanie punktów porządku dziennego Izba rozpoczęła od podjęcia przez aklamację uchwały upamiętniającej powstanie Teatru Polskiego w Warszawie. W setną rocznicę otwarcia teatru Sejm oddał hołd jego twórcom, w sposób szczególny podkreślając zasługi Arnolda Szyfmana – inicjatora utworzenia tej zasłużonej rozwoju polskiej kultury i sztuki teatralnej placówki. W uchwale czytamy, że otwarty 29 stycznia 1913 r. teatr był uznawany za pierwszą scenę teatralną w Polsce. Projekt przedstawiło Prezydium Sejmu. 25 stycznia br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Następnie Sejm uchwalił nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ustawa doprecyzowuje przepis regulujący wyznaczanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta terminu na wnoszenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, doprecyzowane zostały przepisy regulujące wnoszenie uwag do projektu planu miejscowego w formie elektronicznej. Uściślono, że chodzi o podpis elektroniczny w rozumieniu ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Zgodnie z nowelizacją również  uwagi przekazane przy użyciu profilu zaufanego ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej będą uważane za wniesione w formie pisemnej. Projekt wpłynął do Sejmu 3 września 2012 r. z inicjatywy grupy posłów KP PSL. Pierwsze czytanie odbyło się 6 grudnia 2012 r. w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Drugie czytanie miało miejsce 3 stycznia br. Uchwalona ustawa trafi do Senatu.

Posłowie uchwalili też ustawę o środkach ochrony roślin. Ustawa ma ograniczyć zagrożenia związane z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin. Wprowadza też zasady integrowanej ochrony roślin, zapewniające racjonalne stosowanie tych preparatów w produkcji. Nowe rozwiązania wdrażają także przepisy unijne. Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin, zawiera także przepisy dotyczące gromadzenia informacji o zatruciach środkami ochrony roślin. Rządowy projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 12 września 2012 r. Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu 10 października 2012 r., a drugie 3 stycznia br. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Sejm uchwalił ponadto zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja wprowadza rozwiązania umożliwiające gminom racjonalną i elastyczną politykę w zakresie ustalania opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ma też pomóc w racjonalnym gospodarowaniu tymi odpadami. Projekt daje gminom m.in. możliwość wyboru różnych metod ustalania opłat dla poszczególnych części obszaru gmin. Ponadto zmiany ułatwią gminom pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a właścicielom nieruchomości uiszczanie jej. Wniesiony przez Senat projekt wpłynął do Sejmu 13 grudnia 2012 r. Pierwsze czytanie odbyło się 3 stycznia br. na wspólnym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Uchwaloną ustawą zajmie się teraz Senat.

Sejm przyjął też w głosowaniu wszystkie poprawki Senatu do ustawy budżetowej na rok 2013. Budżet oparty jest na założeniach makroekonomicznych zakładających w 2013 r. m.in. wzrost produktu krajowego brutto na poziomie 2,2 proc., zwiększenie eksportu o 4 proc., importu o 2,8 proc., wzrost popytu krajowego o 1,7 proc., a nakładów inwestycyjnych o 0,7 proc. Rząd prognozuje inflację na poziomie 2,7 proc. Ponadto ustawa budżetowa na 2013 r. przewiduje względną stabilizację na rynku pracy m.in. wzrost zatrudnienia o 0,2 proc. i utrzymanie się stopy bezrobocia na poziomie ok. 13. proc. Budżet zakłada też, że przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej zwiększy się o ok. 4,6 proc., a wskaźnik waloryzacji rent i emerytur będzie wynosił 4,4 proc. Pierwsze czytanie odbyło się 23 października 2012 r. na posiedzeniu Sejmu. Drugie czytanie odbyło się 10 grudnia 2012 r. Ustawa budżetowa została uchwalona przez Sejm 12 grudnia 2012 r. 8 stycznia br. Senat podjął uchwałę, w której zaproponował 12 poprawek do budżetu państwa. Poprawki Senatu dotyczyły m.in. zwiększenia środków na Fundusz Kościelny o 94 mln 373 tys. zł i jednoczesnego skreśleniu tej pozycji z rezerw celowych oraz zwiększenia do 12 mld zł - limitu pożyczki, która będzie mogła być udzielona Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Sejm znowelizował ustawę o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Ustawa umożliwia udzielanie przedsiębiorstwom pomocy publicznej lub tzw. pomocy de minimis w formie gwarancji i poręczeń w ramach rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Warunki i terminy przekazywania środków na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem gwarancji i poręczeń określi umowa między ministrem finansów a BGK. Nowe regulacje mają zwiększyć dostęp do kapitału dla mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Banki komercyjne będą mogły zwiększyć ofertę kredytową adresowaną do tych firm dzięki zabezpieczeniu spłaty udzielanych kredytów przez poręczenia i gwarancje BGK. Projekt wpłynął do Sejmu 30 listopada 2012 r. Pierwsze czytanie odbyło się 4 stycznia br. w Komisji Finansów Publicznych. Drugie czytanie miało miejsce 23 stycznia br. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

W kolejnym punkcie porządku obrad posłowie uchwalili zmianę ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza regulacje, które umożliwią zwiększenie efektywności działania systemu nadzoru nad ofertami publicznymi oraz wzmocnienie bezpieczeństwa, przejrzystości i zaufania do rynku kapitałowego. Mają też zapewnić ochronę interesów jego uczestników, a w szczególności ochronę interesów inwestorów. Szczegółowe zmiany dotyczą m.in. uproszczenia obowiązków informacyjnych związanych z niektórymi rodzajami ofert publicznych, umożliwienia stosowania przez emitentów w Polsce konstrukcji tzw. oferty kaskadowej oraz rozszerzenia formy i treści podsumowania prospektu emisyjnego. Nowelizacja wdraża przepisy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/73/UE z 24 listopada 2010 r. Projekt wpłynął do Sejmu 14 listopada 2012 r. 6 grudnia 2012 r. na posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projektu, a 23 stycznia br. drugie czytanie. Uchwaloną nowelizacją zajmie się teraz Senat.

Kolejna z uchwalonych ustaw to zmiana Prawa upadłościowego i naprawczego. Ustawa dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 maja 2012 r. W orzeczeniu za niekonstytucyjny uznano przepis, który uniemożliwiał uzyskanie przez dłużnika – wnioskodawcę zwolnienia od opłaty sądowej wnoszonej przy składaniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Projekt wpłynął do Sejmu 25 października 2012 r. z inicjatywy Komisji Ustawodawczej. 3 stycznia br. komisja przeprowadziła pierwsze czytanie projektu. Drugie czytanie miało miejsce 23 stycznia br. na posiedzeniu Sejmu. Nowelizacja trafi teraz do Senatu.

Izba podjęła także uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana uchyla art. 144 ust. 2 regulaminu Sejmu, zgodnie z którym wszystkie wiadomości uzyskane przez Komisję Etyki Poselskiej w toku rozpatrywania spraw wynikających z majątkowych oświadczeń poselskich stanowią informacje niejawne o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych. W tych sprawach będzie miało odtąd zastosowanie ogólne rozwiązanie z art. 156 ust. 2 regulaminu Sejmu, zgodnie z którym to przewodniczący komisji przyznaje klauzulę tajności dokumentom zawierającym informacje niejawne wytworzonym na posiedzeniu zamkniętym komisji. Projekt wpłynął do Sejmu 7 grudnia 2012 r. jako inicjatywa uchwałodawcza Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w tej komisji 3 stycznia br., a drugie czytanie na posiedzeniu Izby 23 stycznia br. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Monitorze Polskim.

Sejm uchwalił także nowelizację ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Przyjęte zmiany są związane z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 671/2012. Nowelizacja ma umożliwić stosowanie przejściowego wsparcia krajowego dla rolników za 2013 r. Wnioski o jego przyznanie będzie można składać od 15 marca do 15 maja br. na jednym formularzu obejmującym również inne rodzaje płatności. Zgodnie z ustawą, wsparcie będzie przyznawane rolnikom z tych sektorów, które otrzymywały za 2012 r. krajowe płatności uzupełniające, czyli producentom zbóż, roślin oleistych, wysokobiałkowych i motylkowatych, a także roślin paszowych na trwałych użytkach zielonych, chmielu, skrobi ziemniaczanej i tytoniu. Dzięki temu utrzymana zostanie ciągłość wsparcia z budżetu krajowego sektorów, w których dotychczas stosowane były płatności krajowe. Ustawa ma wejść w życie 15 marca br. Projekt wpłynął do Sejmu 23 stycznia br. Pierwsze czytanie odbyło się 24 stycznia br. w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Drugie czytanie miało miejsce 24 stycznia br. na posiedzeniu Sejmu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Sejm podjął też uchwałę w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Do zdań komisji będzie należało rozpatrzenie sześciu poselskich projektów ustaw: o spółdzielniach (druk nr 515), o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 816), o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 819), o działalności spółdzielni mieszkaniowych (druk nr 864), Prawo spółdzielcze (druk nr 980) i Prawo spółdzielcze (druk nr 980). W skład komisji wchodzi 26 posłów reprezentujących wszystkie kluby parlamentarne.

Sejm zdecydował o zakończeniu na etapie pierwszego czytania prac legislacyjnych nad poselskimi projektami ustaw dotyczącymi związków partnerskich. Na etapie drugiego czytania zostały zakończone prace nad obywatelskim projektem ustawy o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA.

Ponadto Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności ministrowi zdrowia Bartoszowi Arłukowiczowi. Wniosek został złożony przez grupę posłów KP PiS 7 grudnia 2012 r.

W ostatnim punkcie porządku dziennego 32. posiedzenia Sejmu Izba przyjęła rządową informację o funkcjonowaniu Centrów i Klubów Integracji Społecznej dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Informacja opisuje działanie centrów i klubów integracji społecznej będących ważnym elementem systemu wsparcia i pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, uchodźców, osób psychicznie chorych, osób, które zerwały z nałogiem, czy też osób, które opuściły zakłady karne. Informacja ta jest przedstawiana po raz pierwszy. Obowiązek jej przedstawiania znalazł się w nowelizacji ustawy z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, uchwalonej w sierpniu 2011 r. Zgodnie z dodanym przepisem informacja jest przedkładana Sejmowi w okresach dwuletnich, najpóźniej do dnia 30 czerwca. Informację rozpatrywała Komisja Polityki Społecznej i Rodzin, która w sprawozdaniu przyjętym 6 grudnia 2012 r. wniosła o jego przyjęcie dokumentu.