Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

piątek, 24 maja 2013 09:14

Celem nowelizacji jest doprecyzowanie i uszczegółowienie obecnych przepisów oraz usunięcie wątpliwości pojawiających się w orzecznictwie. Nowe przepisy m.in. określają, że stroną w postępowaniu dotyczącym wydania zgody na zmianę przeznaczenia gruntu może być wyłącznie wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Nowelizacja przewiduje też, że odsetki bankowe oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności i opłat związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych mają być traktowane jako dochód budżetu województwa. Ustawa porządkuje ponadto zasady windykacji zaległych i bieżących należności oraz opłat rocznych. Nowelizacja ma usprawnić procedurę uchwalania nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów bez takich planów oraz przyspieszyć zmianę dotychczasowych planów, nieprzystających do obecnych warunków gospodarczo-inwestycyjnych.

Sejm uchwalił ustawę 8 marca 2013 r., 25 kwietnia 2013 r. podpisał ją prezydent.

Ustawa wchodzi w życie 26 maja 2013 r.