Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz niektórych innych ustaw

środa, 17 lipca 2013 15:34

Ustawa zakłada, że podmioty organizujące opiekę nad dziećmi do 3 roku życia będą mogły otrzymać z budżetu państwa do 80 proc. kosztów realizacji zadania. Wkład własny gminy został zatem zmniejszony z  50 do 20 proc. Oprócz gmin o dofinansowanie będą mogły się starać także osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Ustawa poszerza również katalog podmiotów, które będą mogły zatrudnić  dziennego opiekuna. Obok gminy (tak jest obecnie), będą to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Jednocześnie podmioty te będą mogły otrzymać dotację z gminy na każde dziecko pozostające pod ich opieką. Aktualnie takie dofinansowanie mogą otrzymać żłobki lub kluby dziecięce.

Wprowadzone zostały przepisy umożliwiające organizowanie przez instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi.

Sejm uchwalił ustawę 10 maja br. Prezydent podpisał ustawę 24 czerwca br.

Przepisy wchodzą w życie 13 lipca 2013 r.


ISAPDz.U. 2013 poz. 747