Wydarzenia

 • listopad

 • 2015

  30

  listopada

  Łatwiejszy dostęp do kolejnej grupy zawodów regulowanych

  Ma to umożliwić wchodząca w życie 30 listopada 2015 r. ustawa o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Tzw. trzecia ustawa deregulacyjna przewiduje otwarcie 100 profesji poprzez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. certyfikatów, licencji). W dotychczasowych dwóch transzach zderegulowano: w 2013 r. - 51 zawodów, natomiast w 2014 r. ułatwiono dostęp do kolejnych 96.

 • 2015

  27

  listopada

  Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego

  Wynika ona z wchodzącej w życie 27 listopada 2015 r. nowelizacji Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw. Zniesienie bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) ma poprawić sytuację klientów banków. BTE był wystawianym przez bank dokumentem uprawniającym do egzekucji komorniczej majątku dłużnika (np. kredytobiorcy), który nie wywiązywał się z umowy.

 • 2015

  23

  listopada

  Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

  23 listopada 2015 r. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która jednoznacznie przesądza, że marszałkowie województw są nie tylko organami egzekucyjnymi uprawnionymi do ściągania należności związanych z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych, ale także wierzycielami w tych sprawach.

 • 2015

  21

  listopada

  Rozwiązania zmniejszające bezrobocie wśród młodych – państwo zrefunduje część kosztów ich zatrudnienia

  Przewiduje je nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 21 listopada 2015 r. Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca, który zatrudni na pełny etat bezrobotnego do 30. roku życia będzie otrzymywał od państwa równowartość minimalnego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, które jako zatrudniający ma obowiązek płacić.

 • 2015

  21

  listopada

  Gminy otrzymają dopłaty na zakup byłych mieszkań zakładowych przeznaczonych na lokale socjalne

  21 listopada br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

 • 2015

  19

  listopada

  Prokuratoria Generalna będzie mogła skupić się na złożonych sprawach

  Umożliwi to nowelizacja ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi dziś w życie. Celem nowych przepisów jest wyeliminowanie utrudnień w funkcjonowaniu Prokuratorii Generalnej (PG) Skarbu Państwa (SP) oraz zmniejszenie obciążeń tej instytucji sprawami mniejszej wagi.

 • 2015

  18

  listopada

  Informatyzacja postępowania wieczystoksięgowego

  Takie rozwiązania przewiduje nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 18 listopada 2015 r. Uchwalone rozwiązania przewidują dalszą informatyzację postępowania wieczystoksięgowego.

 • 2015

  18

  listopada

  Rozwiązania umożliwiające odnowę obszarów zdegradowanych społecznie oraz infrastrukturalnie

  Wprowadza je ustawa o rewitalizacji, która weszła w życie 18 listopada 2015 r. Istotą rewitalizacji będą zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, podejmowane na konkretnym obszarze i prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

 • 2015

  18

  listopada

  Większy wpływ ministra sprawiedliwości na wykonanie budżetu w części, za którą odpowiada

  Dziś weszła w życie nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych, zgodnie z którą w sprawach o roszczenia majątkowe ze stosunku służbowego lub stosunku pracy, wszczętych z powództwa sędziego, referendarza sądowego, asystenta sędziego lub dyrektora sądu do strony pozwanej będzie mógł przystąpić Minister Sprawiedliwości.

 • 2015

  17

  listopada

  Przejściowe zwolnienie niszowych uczestników rynku płatności kartą z przepisów UE dotyczących prowizji

  Takie rozwiązanie zakłada ustawa o usługach płatniczych, która weszła w życie 17 listopada 2015 r. Ma ona zapewnić odpowiedni poziom konkurencyjności pomiędzy systemami kart płatniczych, które działają w Polsce.

 • 2015

  17

  listopada

  Wchodzi w życie ustawa o finansowaniu niektórych świadczeń zdrowotnych w latach 2015-2018

  Zgodnie z uchwaloną przez Sejm VII kadencji 25 września 2015 r. ustawą dotacje z budżetu państwa do NFZ na finansowanie świadczeń dla osób nieubezpieczonych będą rozliczane ryczałtem. Chodzi o świadczenia dla dzieci do 18. roku życia oraz członków rodzin osób ubezpieczonych.

 • 2015

  12

  listopada

  Informacje praktyczne dotyczące obsługi medialnej pierwszego posiedzenia Sejmu RP VIII kadencji – 12 listopada 2015 r.

  W związku ze zwołanym na 12 listopada 2015 r. na godz. 13.00 przez Prezydenta RP pierwszego posiedzenia Sejmu VIII kadencji zwracamy się do mediów z prośbą o akredytowanie osób wyznaczonych do obsługi uroczystości w Sejmie w poszczególnych miejscach.

 • 2015

  12

  listopada

  Pierwsze posiedzenie Sejmu VIII kadencji

  Ślubowanie poselskie, złożenie dymisji rządu przez premier Ewę Kopacz, a także wybór marszałka i wicemarszałków Sejmu to główne punkty pierwszego posiedzenia Sejmu VIII kadencji. Inauguracyjna sesja plenarna rozpocznie się w czwartek, 12 listopada o godz. 13.00. Weźmie w niej udział prezydent Andrzej Duda.

 • 2015

  12

  listopada

  Zmiany w certyfikowaniu znajomości języka polskiego jako obcego zwiększające dostęp do egzaminów

  Nowe przepisy nowelizacji ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych umożliwią większej liczbie osób przystępowanie do egzaminów poświadczających znajomość języka polskiego jako obcego.

 • 2015

  11

  listopada

  Narodowe Święto Niepodległości w Sejmie

  11 listopada otwierają się drzwi dla wszystkich chętnych chcących zwiedzić gmachy Sejmu RP. Tego dnia, w godzinach 10.00 – 17.00, będzie można odwiedzić kompleks budynków przy ulicy Wiejskiej. Dzięki współpracy z licznymi instytucjami listopadowe święto w parlamencie zapowiada się szczególnie interesująco.

 • 2015

  10

  listopada

  Polsko-amerykańska współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony

  Dziś wchodzi w życie ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP Porozumienia wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej systemu obrony przed rakietami balistycznymi w sprawie użytkowania terenów oraz przestrzeni powietrznej wokół Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi, podpisanego w Warszawie dnia 27 kwietnia 2015 r

 • 2015

  9

  listopada

  Nowe zasady prowadzenia przez OPP kampanii promocyjnych na rzecz przekazywania 1 proc. podatku na działalność pożytku publicznego

  Reguluje je m.in. nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach, która weszła w życie 9 listopada 2015 r. Zgodnie z ustawą organizacje pożytku publicznego będą musiały informować odbiorców, że takie działania promocyjne są finansowane lub współfinansowane ze środków pochodzących z 1 proc. PIT. Zebrane pieniądze będą musiały być przekazane wyłącznie organizacjom znajdującym się w wykazie prowadzonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 • 2015

  9

  listopada

  Ujednolicenie standardów pracy marynarzy na statkach morskich

  To główne założenie nowelizacji ustawy o pracy na morzu, która wejdzie w życie 9 listopada 2015 r. Na jej podstawie do polskiego prawa wdrożona zostanie m.in. Konwencja o pracy na morzu (MLC), która weszła w życie 20 sierpnia 2013 r. Ratyfikowało ją 66 państw, w tym państwa OECD, jak np. Australia, Japonia oraz Kanada. Konwencja MLC wprowadza minimalne, międzynarodowo ujednolicone standardy pracy i życia marynarzy na statkach morskich, zapewniające m.in. przestrzeganie praw człowieka i obywatela.

 • 2015

  8

  listopada

  Nowe regulacje dotyczące liczby postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez poszczególnych komorników

  Wprowadza je nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, która wejdzie w życie 8 listopada br. Nowe przepisy mają zapobiec zbyt dużym różnicom między liczbą spraw wpływających do poszczególnych komorników, a skutecznością ich działania.

 • 2015

  7

  listopada

  Koszty funkcjonowania więziennej służby zdrowia będą niższe

  Przewiduje to nowelizacja ustawy o działalności leczniczej, która wejdzie w życie 7 listopada 2015 r. Racjonalizuje ona wydatki budżetu państwa na działalność podmiotów leczniczych dla osób pozbawionych wolności, utworzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

 • 2015

  7

  listopada

  Opłata reklamowa dochodem gminy

  Wynika to z wchodzącej dziś w życie nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która doprecyzowuje, że wpływy z opłaty reklamowej od umieszczanych tablic lub urządzeń reklamowych stanowią dochód gmin. Możliwość uchwalania takiej opłaty przez rady gmin wprowadziła tzw. ustawa krajobrazowa, obowiązująca od 11 września 2015 r.

 • 2015

  7

  listopada

  Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  7 listopada br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przyznaje ona tzw. żołnierzom - górnikom z okresu PRL prawo do bezpłatnych leków na receptę, leków do zastrzeżonego stosowania oraz do refundowanych środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

 • 2015

  7

  listopada

  Elektroniczna baza danych o statkach zwiększy bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej

  Zacznie ona działać na podstawie nowelizacji ustawy o żegludze śródlądowej. Nowelizacja wdraża dwie dyrektywy Komisji Europejskiej, zmieniające obecnie obowiązujące załączniki dotyczące wymagań technicznych dla statków żeglugi śródlądowej. Chodzi o implementację dyrektyw: 2012/48/UE z 10 grudnia 2012 r. oraz 2013/49/UE z 11 października 2013 r.

 • 2015

  5

  listopada

  Prezydent zwołał pierwsze posiedzenie Sejmu VIII kadencji na 12 listopada

  Na podstawie art. 109 ust. 2 Konstytucji RP prezydent Andrzej Duda zwołał pierwsze posiedzenie Sejmu VIII kadencji na 12 listopada 2015 r., na godz. 13.00.

 • 2015

  4

  listopada

  Nowi posłowie odebrali zaświadczenia PKW o wyborze

  Hymny państwowy i europejski w wykonaniu Chóru Akademickiego Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęły uroczystość wręczenia zaświadczeń o wyborze posłom na Sejm, wybranym 25 października 2015 r. Ceremonia zorganizowana przez Państwową Komisję Wyborczą odbyła się w Sali Kolumnowej w gmachu przy Wiejskiej. Oprócz nowych posłów w uroczystości wzięli też udział przedstawiciele najwyższych władz, m.in. marszałkowie Sejmu - Małgorzata Kidawa-Błońska oraz Senatu - Bogdan Borusewicz.

 • 2015

  4

  listopada

  Wyróżnienie dla Wydawnictwa Sejmowego na 19. Poznańskich Targach Książki

  Podczas 19. Poznańskich Dni Książki, które odbywały się w dniach 4 – 6 listopada 2015 r., Wydawnictwo Sejmowe otrzymało wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Książkę Popularnonaukową o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania, za publikację „Między pokojem a wojną. Szkice o dyplomacji polskiej lat 1918-1945”.

 • 2015

  4

  listopada

  Nowi posłowie otrzymają zaświadczenia o wyborze

  W środę, 4 listopada o godz. 12.00 w Sali Kolumnowej w Sejmie odbędzie się uroczystość wręczenia posłom VIII kadencji zaświadczeń o wyborze, zorganizowana przez Państwową Komisję Wyborczą. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym posłom wynika z art. 239 ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

 • 2015

  3

  listopada

  Kancelaria Sejmu szkoli nowo wybranych posłów

  Szkolenie dotyczące m.in. funkcjonowania Sejmu, procesu legislacyjnego i zasad prowadzenia biur poselskich oraz konsultacje indywidualne to elementy rozpoczętej dziś dwudniowej sesji wprowadzającej dla nowo wybranych posłów.

 • 2015

  3

  listopada

  Ułatwienia dla cudzoziemców w dostępie do zawodów pielęgniarki i położnej

  Przewiduje je nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 3 listopada 2015 r. W myśl nowelizacji pielęgniarki lub położne spoza Unii Europejskiej chcące podjąć pracę w zawodzie w Polsce będą m.in. musiały posiadać wymagane doświadczenie i urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.