Odpowiedź na interpelację nr 10495

w sprawie licencji na uprawianie strzelectwa sportowego

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Jarosław Stawiarski

Warszawa, 24-03-2017

Szanowny Panie Marszałku,

w myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176, z późn. zm.) (dalej: „ustawa o sporcie”)[1] polski związek sportowy ma wyłączne prawo m.in. do ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek oraz powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy.

Stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy o sporcie, nadzór nad działalnością polskich związków sportowych sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej. W ramach tych kompetencji minister właściwy do spraw kultury fizycznej jest uprawniony do kontroli polskiego związku sportowego, obejmującej jego działalność pod względem zgodności z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu (art. 16 ust. 3 pkt 2 w zw. z ust. 3a oraz 4 ustawy o sporcie). Przy czym, stosownie do art. 16 ust. 2 ustawy o sporcie, nadzorem, a zatem także i kontrolą, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej nie są objęte decyzje dyscyplinarne i regulaminowe władz polskich związków sportowych związane z organizacją i przebiegiem współzawodnictwa sportowego.

W przedmiotowej sprawie należy podkreślić, że zarówno postanowienia statutu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego jak i przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie regulują kwestii wydawania licencji i opłat od ich wydania. Rozstrzygnięcia podejmowane w tego rodzaju sprawach, stanowią decyzje regulaminowe związane bezpośrednio z organizacją i przebiegiem współzawodnictwa sportowego, tym samym są wprost wyłączone spod nadzoru Ministra Sportu i Turystyki.

Z poważaniem

Z up. Ministra Sportu i Turystyki

Sekretarz Stanu

Jarosław Stawiarski

[1] Dz. U. z 2016 r. poz. 176, ze zm.