Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw


projekt dotyczy wprowadzenia przepisów mających na celu standaryzację usług w sektorze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w szczególności dotyczących efektywnego nadzoru nad ustanawianiem cen i opłat za świadczenie usług oraz jednolitych warunków prowadzenia działalności w tym zakresie


Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2017
 • 10 października 2017

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 1905

 • 11 października 2017

  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 • 26 października 2017

  I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 50

  Skierowano do: Komisji Infrastruktury, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

  Głosowanie: wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu

  Wynik: 195 za, 228 przeciw, 1 wstrzymał się (głos. nr 5)

  • Praca w komisjach po I czytaniu

  • 26 października 2017

   Sprawozdanie komisji druk nr 1960

   Sprawozdawca: Anna Paluch

   Wnioski mniejszości: 1

   Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

 • 26 października 2017

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 50

  Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania

  Skierowano do: Komisji Infrastruktury, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

  • Praca w komisjach po II czytaniu

  • 26 października 2017

   Sprawozdanie komisji druk nr 1960-A

   Sprawozdawca: Anna Paluch

   Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

 • 27 października 2017

  III czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 50

  Głosowanie: całość projektu ustawy

  Wynik: 230 za, 195 przeciw, 1 wstrzymał się (głos. nr 85)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: wniosek o odrzucenie, wniosek mniejszości, poprawki

 • 30 października 2017

  Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

 • 10 listopada 2017

  Stanowisko Senatu

  Nie wniósł poprawek

 • 13 listopada 2017

  Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

 • 22 listopada 2017

  Prezydent podpisał ustawę

 • Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw Tekst ustawy w formacie htmlTekst ustawy w formacie pdf

  Uchwalono na pos. nr 50 dnia 27-10-2017

  Dz.U. poz. 2180