Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy


projekt dotyczy modyfikacji początku biegu terminów do wytoczenia powództwa przez dziecko o zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa oraz ustalenia bezskuteczności uznania ojcostwa - terminy te mają biec od chwili dowiedzenia się przez dziecko o biologicznym niepochodzeniu osoby, której macierzyństwo lub ojcostwo zostało ustalone


Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2019
 • 27 czerwca 2019

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 3573

 • 2 lipca 2019

  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 • 19 lipca 2019

  I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 84

  Skierowano do: Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

  • Praca w komisjach po I czytaniu

  • 24 lipca 2019

   Sprawozdanie komisji druk nr 3694

   Sprawozdawca: Andrzej Matusiewicz

   Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

 • 15 października 2019

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 86

  Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania

  Skierowano do: Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach

  • Praca w komisjach po II czytaniu

  • 15 października 2019

   Sprawozdanie komisji druk nr 3694-A

   Sprawozdawca: Andrzej Matusiewicz

   Wniosek komisji: odrzucić poprawki

 • 16 października 2019

  III czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 86

  Głosowanie: całość projektu ustawy

  Wynik: 388 za, 8 przeciw, 3 wstrzymało się (głos. nr 91)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: poprawki

 • 16 października 2019

  Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

 • 18 października 2019

  Stanowisko Senatu

  Nie wniósł poprawek

 • 23 października 2019

  Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

 • 25 października 2019

  Prezydent podpisał ustawę

 • Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Tekst ustawy w formacie htmlTekst ustawy w formacie pdf

  Uchwalono na pos. nr 86 dnia 16-10-2019

  Dz.U. poz. 2089

Projekty ustaw zawarte w drukach nr 3486, 3573 rozpatrywane były wspólnie.