Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu

Rządowy projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych

- projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej


projekt dotyczy określenia zasad wprowadzenia do systemu prawa nowoprojektowanej ustawy - Prawo zamówień publicznych


Ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych

Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2019
 • 12 lipca 2019

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 3625

 • 12 lipca 2019

  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 • 19 lipca 2019

  I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 84

  Skierowano do: Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Termin przedstawienia sprawozdania do dnia 29-08-2019

  Głosowanie: wniosek o skierowanie projektu do Komisji Gospodarki i Rozwoju

  Wynik: 171 za, 249 przeciw, 2 wstrzymało się (głos. nr 121)

  • Praca w komisjach po I czytaniu

  • 21 sierpnia 2019

   Sprawozdanie komisji druk nr 3760

   Sprawozdawca: Wojciech Murdzek

   Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

 • 11 września 2019

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 86

  Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania

  Skierowano do: Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji

  • Praca w komisjach po II czytaniu

  • 11 września 2019

   Sprawozdanie komisji druk nr 3760-A

   Sprawozdawca: Wojciech Murdzek

   Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

 • 11 września 2019

  III czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 86

  Głosowanie: całość projektu ustawy

  Wynik: 256 za, 142 przeciw, 16 wstrzymało się (głos. nr 88)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: poprawki

 • 18 września 2019

  Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

 • 26 września 2019

  Stanowisko Senatu

  Nie wniósł poprawek

 • 27 września 2019

  Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

 • 14 października 2019

  Prezydent podpisał ustawę

 • Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo zamówień publicznych Tekst ustawy w formacie htmlTekst ustawy w formacie pdf

  Uchwalono na pos. nr 86 dnia 11-09-2019

  Dz.U. poz. 2020