Odpowiedź na interpelację nr 2122

w sprawie warunków dotyczących naliczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa

Warszawa, 25-02-2020

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację nr 2122 Posła na Sejm RP, Pana Andrzeja Gawrona z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie warunków dotyczących naliczania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, uprzejmie przekazuję następujące informacje.

Przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pw”, wprowadzono obowiązek ponoszenia opłaty za korzystanie z wód, które obejmuje m.in.:

  • odprowadzanie do wód – wód opadowych i roztopowych uprzednio ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast (art. 268 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy Pw);
  • zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art. 269 ust 1 pkt 1 ustawy Pw).

Z powyższych przepisów wynika, iż obowiązek ponoszenia opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych jest ściśle związany z odprowadzaniem tych wód do wód za pośrednictwem systemu kanalizacji deszczowej albo systemu kanalizacji zbiorczej. Natomiast obowiązek ponoszenia opłaty za zmniejszenie retencji wiąże się z wykonaniem na nieruchomości określonych czynności i wyłączeniem oznaczonej powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej oraz odpowiednią powierzchnią i lokalizacją tej nieruchomości (na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej). W obu przypadkach jedną z przesłanek, którą uwzględnia się przy ustalaniu obowiązku ponoszenia opłaty za korzystanie z wód jest obecność odpowiednio systemu kanalizacji deszczowej albo systemu kanalizacji zbiorczej oraz systemu kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Intencją prawodawcy, potwierdzoną w wyroku WSA w Szczecinie (sygn. akt SA II/Sz 738/18), było objęcie opłatą stałą za zmniejszenie retencji tych podmiotów, których nieruchomości nie znajdują się na obszarach ujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, co należy rozumieć jako nieujęcie danej nieruchomości w funkcjonujący na danym obszarze system kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Nie jest zatem wystarczające istnienie na danej nieruchomości systemu kanalizacji otwartej lub zamkniętej, jeżeli system ten nie współfunkcjonuje z istniejącymi na danym obszarze (a nie wyłącznie na danej nieruchomości) systemem kanalizacji. Analizowany przepis art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Pw nie odnosi się do zbierania wód z opadów atmosferycznych do jakiegokolwiek systemu kanalizacji, ale do odprowadzenia ich do takiego systemu, który przewidziany jest na danym obszarze do odbioru wód opadowych i roztopowych, a więc odpowiednio do otwartego lub zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej służącego do odprowadzania opadów atmosferycznych albo do systemu kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Podsumowując należy stwierdzić, iż wykonanie wewnątrzzakładowego systemu odprowadzania opadów atmosferycznych nie może zostać uznane za obszar ujęty w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, jeżeli nie współfunkcjonuje on z istniejącym na danym obszarze systemem kanalizacji służącym do odprowadzania opadów atmosferycznych. Powyższe oznacza, że w przypadku wystąpienia pozostałych przesłanek naliczenia opłaty za zmniejszenie retencji podmiot jest obowiązany do poniesienia również tej opłaty.

Na zakończenie uprzejmie informuję, że przedmiotowa interpretacja przepisów ma charakter jedynie poglądowy, tym samym nie stanowi źródła prawa oraz nie wiąże co do istoty sprawy.