Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia


projekt dotyczy usprawnienia postępowania w sprawach o wykroczenie oraz odciążenie sędziów sądów powszechnych od obowiązków związanych z rozpoznawaniem spraw o wykroczenia, z zachowaniem konstytucyjnej i konwencyjnej gwarancji prawa do sądu w sprawach o wykroczenia. Projekt odnosi się do dwóch zasadniczych kwestii: nakładania kar wolnościowych za wykroczenia przez referendarzy sądowych oraz zaskarżania mandatów karnych


Ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych

  • 2021
  • 8 stycznia 2021

    Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 866

  • 13 stycznia 2021

    Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

  • Stan na 06-11-2023