Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw


projekt dotyczy wdrożenia rozwiązań w celu poprawy sytuacji przedsiębiorców dotkniętych skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa, utrzymania płynności finansowej przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie szczególnie narażonym na straty ekonomiczne związane z epidemią, utrzymania miejsc pracy i minimalizacji innych negatywnych skutków epidemii


Ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych

Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2020
 • 26 marca 2020

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 299

  Autopoprawka druk nr 299-A wpłynęła do Sejmu dnia 27-03-2020

 • 26 marca 2020

  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 • 27 marca 2020

  I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 8

  Decyzja: niezwłocznie przystąpiono do II czytania

 • 27 marca 2020

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 8

  Decyzja: niezwłocznie przystąpiono do III czytania

  Komentarz: poprawki

 • 27 marca 2020

  III czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 8

  Głosowanie: Całość projektu ustawy

  Wynik: 343 za, 73 przeciw, 19 wstrzymało się (głos. nr 80)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: głosowanie po północy

  Tekst ustawy po III czytaniuTekst ustawy po III czytaniu w formacie pdf

 • 28 marca 2020

  Ustawę przekazano Marszałkowi Senatu

 • 30 marca 2020

  Ustawę przekazano Prezydentowi

 • 31 marca 2020

  Stanowisko Senatu

  Uchwała Senatu druk nr 307

  Wniósł poprawki

  Skierowano do: Komisji Finansów Publicznych dnia 31-03-2020

  • Praca w komisjach nad stanowiskiem Senatu

  • 31 marca 2020

   Sprawozdanie komisji druk nr 311

   Sprawozdawca: Henryk Kowalczyk

   Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

 • 31 marca 2020

  Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu

  Nr posiedzenia: 9

  Decyzja: przyjęto część poprawek

 • 31 marca 2020

  Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

 • 31 marca 2020

  Prezydent podpisał ustawę

 • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Tekst ustawy w formacie htmlTekst ustawy w formacie pdf

  Uchwalono na pos. nr 9 dnia 31-03-2020

  Dz.U. poz. 568