Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

- projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej


projekt dotyczy wdrożenia do polskiego porządku prawnego dwóch aktów prawa europejskiego: dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2019/68 ustanawiającej specyfikacje techniczne dotyczące oznakowania broni palnej i jej istotnych komponentów zgodnie z dyrektywą Rady w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni oraz dyrektywy wykonawczej Komisji (UE) 2019/69 ustanawiającej specyfikacje techniczne dotyczące broni alarmowej i sygnałowej


Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2021
 • 30 marca 2021

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 1085

 • 14 kwietnia 2021

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Termin przedstawienia sprawozdania do dnia 18-05-2021

 • 12 maja 2021

  I czytanie w komisjach

  • Praca w komisjach po I czytaniu

  • 12 maja 2021

   Sprawozdanie komisji druk nr 1149

   Sprawozdawca: Wiesław Szczepański

   Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

 • 19 maja 2021

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 30

  Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania

  Skierowano do: Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

  Komentarz: poprawki

  • Praca w komisjach po II czytaniu

  • 19 maja 2021

   Sprawozdanie komisji druk nr 1149-A

   Sprawozdawca: Wiesław Szczepański

   Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

 • 20 maja 2021

  III czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 30

  Głosowanie: całość projektu ustawy

  Wynik: 437 za, 13 przeciw, 2 wstrzymało się (głos. nr 28)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: poprawki

  Tekst ustawy po III czytaniuTekst ustawy po III czytaniu w formacie pdf

 • 21 maja 2021

  Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

 • 18 czerwca 2021

  Stanowisko Senatu

  Uchwała Senatu druk nr 1285

  Wniósł poprawki

  Skierowano do: Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dnia 21-06-2021

  • Praca w komisjach nad stanowiskiem Senatu

  • 21 czerwca 2021

   Sprawozdanie komisji druk nr 1292

   Sprawozdawca: Wiesław Szczepański

   Wniosek komisji: przyjąć poprawki

 • 24 czerwca 2021

  Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu

  Nr posiedzenia: 33

  Decyzja: przyjęto poprawki

 • 28 czerwca 2021

  Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

 • 12 lipca 2021

  Prezydent podpisał ustawę

 • Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Tekst ustawy w formacie htmlTekst ustawy w formacie pdf

  Uchwalono na pos. nr 33 dnia 24-06-2021

  Dz.U. poz. 1329