Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

- projekt mający na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej


projekt dotyczy dostosowania krajowych norm prawnych w zakresie transportu kolejowego do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2370 mających za zadanie wzmocnienie gwarancji niezależności, bezstronności oraz przejrzystości funkcjonowania zarządcy infrastruktury kolejowej; otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego dla przewoźników kolejowych z innych państw członkowskich UE


Ekspertyzy i opinie Biura Analiz Sejmowych

Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2020
 • 15 stycznia 2020

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 171

 • 21 stycznia 2020

  Skierowano do I czytania w komisjach

  do Komisji Infrastruktury. Termin przedstawienia sprawozdania do dnia 11-02-2020

 • 28 stycznia 2020

  I czytanie w komisjach

  • Praca w komisjach po I czytaniu

  • 28 stycznia 2020

   Sprawozdanie komisji druk nr 198

   Sprawozdawca: Aleksander Mrówczyński

   Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

 • 13 lutego 2020

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 5

  Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania

  Skierowano do: Komisji Infrastruktury

  • Praca w komisjach po II czytaniu

  • 13 lutego 2020

   Sprawozdanie komisji druk nr 198-A

   Sprawozdawca: Aleksander Mrówczyński

   Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

 • 13 lutego 2020

  III czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 5

  Głosowanie: całość projektu ustawy

  Wynik: 440 za, 1 przeciw, 11 wstrzymało się (głos. nr 53)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: poprawki

  Tekst ustawy po III czytaniuTekst ustawy po III czytaniu w formacie pdf

 • 14 lutego 2020

  Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

 • 27 lutego 2020

  Stanowisko Senatu

  Nie wniósł poprawek

 • 28 lutego 2020

  Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

 • 9 marca 2020

  Prezydent podpisał ustawę

 • Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw Tekst ustawy w formacie htmlTekst ustawy w formacie pdf

  Uchwalono na pos. nr 5 dnia 13-02-2020

  Dz.U. poz. 400