iTV Sejm

 • sierpień

 • 30 sierpnia 2023 (środa)
 • od:15:59

  do:16:08

  Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych (ESK)

  sala nr 111, bud. U

  Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w IX kadencji Sejmu
  − przedstawia Przewodniczący Komisji.

 • od:15:59

  do:16:14

  Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

  sala im. Gabriela Narutowicza (nr 22, bud. G)

  Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w IX kadencji Sejmu
  – przedstawia Przewodniczący Komisji.

 • od:15:59

  do:16:59

  Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

  sala nr 211, bud. U

  Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko ambasadora RP – pana Andrzeja Jasionowskiego i pana Aleksandra Surdeja.
  Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie, Poprawek do załączników A, B i C do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, sporządzonej w Sztokholmie dnia 22 maja 2001 r., przyjętych w Genewie w dniach 28 kwietnia – 10 maja 2013 r., 4-15 maja 2015 r., 24 kwietnia – 5 maja 2017 r. oraz 29 kwietnia – 10 maja 2019 r. (druk nr 3610).
  Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w IX kadencji Sejmu
  − przedstawia Przewodniczący Komisji.
  Sprawy bieżące.

 • od:16:03

  do:16:18

  Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

  sala konferencyjna im. Jacka Kuronia (bud. F)

  Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w IX kadencji Sejmu
  – przedstawia Przewodnicząca Komisji.

 • od:16:30

  do:16:40

  Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (NZK)

  sala im. Bronisława Geremka (nr 14, bud. G)

  Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w IX kadencji Sejmu
  – przedstawia Przewodniczący Komisji.

 • od:16:31

  do:17:16

  Komisja Zdrowia (ZDR)

  sala im. Wiesława Chrzanowskiego (nr 24, bud. G)

  Zaopiniowanie Rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2022 r.
  − przedstawiają: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Minister Finansów.
  Rozpatrzenie Łącznego sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2022 rok (druk nr 3602)
  − przedstawiają: Minister Finansów oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
  Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za 2022 rok (druk nr 3611)
  – przedstawiają: Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • od:17:00

  do:17:24

  Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW)

  sala im. Wojciecha Korfantego (nr 12, bud. G)

  Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w IX kadencji Sejmu
  − przedstawia Przewodniczący Komisji.

 • od:17:00

  do:17:33

  Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)

  sala im. Bronisława Geremka (nr 14, bud. G)

  Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w IX kadencji Sejmu
  – przedstawia Przewodniczący Komisji.

 • od:17:00

  do:17:11

  Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW)

  sala nr 312, bud. U

  Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w IX kadencji Sejmu
  − przedstawia Przewodniczący Komisji.

 • od:17:01

  do:17:06

  Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)

  sala konferencyjna im. Jacka Kuronia (bud. F)

  Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w IX kadencji Sejmu
  − przedstawia Przewodnicząca Komisji.

 • od:17:11

  do:17:23

  Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT)

  sala nr 04CD, bud. U

  Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w IX kadencji Sejmu
  − przedstawia Przewodniczący Komisji.

 • od:17:35

  do:17:43

  Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (NKK)

  sala im. Bronisława Geremka (nr 14, bud. G)

  Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w IX kadencji Sejmu
  − przedstawia Przewodniczący Komisji.

 • od:18:25

  do:19:57

  81. posiedzenie Sejmu IX kadencji

  Sala Posiedzeń

 • 29 sierpnia 2023 (wtorek)
 • od:09:02

  do:09:47

  Parlamentarny Zespół ds. Rzemiosła i Przedsiębiorczości

  posiedzenie online

  Porządek posiedzenia: I. Prezentacja Poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe (3285)
  24 maja 2023 - skierowano do I czytania w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.II. Wolne głosy i wnioski.

 • 18 sierpnia 2023 (piątek)
 • od:09:08

  do:11:30

  Parlamentarny Zespół ds. Monitorowania Podmiotowości Dziecka w Prawie Krajowym

  sala im. Tadeusza Mazowieckiego (nr 23, bud. G)

  Konsekwencje respektowania życzeń dziecka dla rodzica wspierającego: naliczanie kar za odmowę kontaktu, pozbawianie i ograniczanie władzy, dyscyplinowanie dziecka poprzez oddawanie do pieczy zastępczej.

 • od:10:29

  do:13:16

  Podkomisja stała do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie (RRW)

  sala nr 111, bud. U

  Rozpatrzenie Informacji na temat barier wykorzystania w rolnictwie bezzałogowych statków powietrznych oraz robotów
  − przedstawiają: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Minister Infrastruktury.

 • 17 sierpnia 2023 (czwartek)
 • od:08:11

  do:09:32

  Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

  sala nr 05, bud. U

  Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce (druk nr 3603)
  – uzasadnia poseł Radosław Fogiel.

 • od:09:00

  do:19:40

  81. posiedzenie Sejmu IX kadencji

  Sala Posiedzeń

 • od:09:00

  do:09:30

  Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

  sala nr 111, bud. U

  Zaopiniowanie wniosku Ministra Klimatu i Środowiska o dokonanie zamiany części nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Stalowa Wola.

 • od:11:23

  do:12:04

  Podkomisja stała do spraw ropy naftowej i gazu ziemnego (ESK)

  sala nr 111, bud. U

  Ocena funkcjonowania ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw z uwzględnieniem jej nowelizacji z dnia 8 lutego 2023 r.
  – przedstawiają: Minister Klimatu i Środowiska oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

 • od:11:26

  do:11:44

  Komisja Finansów Publicznych (FPB)

  sala im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C)

  Zaopiniowanie wniosku Ministra Cyfryzacji w sprawie zmian w planie finansowym państwowego funduszu celowego – Funduszu Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców na 2023 rok.
  Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych na 2023 rok.
  Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2023 rok.

 • od:11:30

  do:11:40

  Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)

  sala im. Olgi Krzyżanowskiej (nr 412, bud. U)

  Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy − Prawo oświatowe (druki nr 3520 i 3587).

 • od:11:30

  do:11:43

  Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)

  sala nr 312, bud. U

  Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w IX kadencji Sejmu
  – przedstawia Przewodniczący Komisji.

 • od:11:30

  do:11:44

  Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (GMZ)

  sala nr 05, bud. U

  Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w IX kadencji Sejmu
  – przedstawia Przewodniczący Komisji.

 • od:11:30

  do:12:39

  Komisja do Spraw Unii Europejskiej (SUE)

  sala nr 211, bud. U

  Informacja o dokumentach, w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: COM(2023) 269, 271, 278 (art. 7 ust. 4 ustawy*), COM(2023) 329, 340, 342, 343, 351, 353, 372, 373, 374, 375 (art. 8 ust. 2 ustawy*), JOIN(2023) 20, COM(2023) 325, 326, 341, 344, 345, 352, 354, 355, 356, 365, 370, 377, 384, 391, 392, 401 (art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy*).
  Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy*) Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Śródokresowa rewizja wieloletnich ram finansowych 2021-2027 (COM(2023) 336 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego stanowiska rządu
  − referują: Minister do Spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł sprawozdawca Dariusz Rosati.
  Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy*) Wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (UE, Euratom) 2020/2093 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027 (COM(2023) 337 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP
  − referują: Minister do Spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł sprawozdawca Dariusz Rosati.
  Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu) Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania środków oraz współpracy w kwestiach dotyczących ochrony osób dorosłych (COM(2023) 280 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP
  − referują: sekretarz stanu w MS Sebastian Kaleta, poseł sprawozdawca Mariusz Witczak.
  Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy*) Wniosku dotyczącego zalecenia Rady w sprawie przystąpienia do globalnej sieci cyfrowych zaświadczeń zdrowotnych ustanowionej przez Światową Organizację Zdrowia oraz w sprawie tymczasowych ustaleń służących ułatwieniu podróży międzynarodowych w związku z upływem okresu obowiązywania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 incydenty (COM(2023) 296 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego stanowiska rządu
  − referują: podsekretarz stanu w MZ Maciej Miłkowski, poseł sprawozdawca Jacek Protasiewicz.
  Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy*) Wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 223/2009 w sprawie statystyki europejskiej (COM(2023) 402 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP
  − referują: prezes GUS Dominik Rozkrut, poseł sprawozdawca Krzysztof Śmiszek.
  *Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (Dz.U. nr 213, poz. 1395).

 • od:11:39

  do:13:47

  Komisja Ustawodawcza (UST)

  sala im. Gabriela Narutowicza (nr 22, bud. G)

  Przygotowanie projektu uchwały na podstawie wniosku Rady Ministrów o zarządzenie ogólnokrajowego referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa (druk nr 3586).

 • od:11:59

  do:12:14

  Podkomisja stała do spraw polskiego przemysłu obronnego oraz modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP (OBN)

  sala nr 04CD, bud. U

  Informacja na temat stanu realizacji i zaawansowania pozyskania dla Wojska Polskiego bezzałogowych systemów powietrznych klasy mini pod kryptonimem WIZJER
  − referują: Minister Obrony Narodowej, Minister Aktywów Państwowych i Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

 • od:12:07

  do:13:08

  Komisja do Spraw Petycji (PET)

  sala im. Bronisława Geremka (nr 14, bud. G)

  Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na dezyderat nr 311 w sprawie zmian w statusie zawodowym asystentów rodzinnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
  Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na dezyderat nr 314 w sprawie podniesienia wysokości renty socjalnej do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
  Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) (BKSP-144-IX-716/23)
  – przedstawia poseł Marcin Duszek.
  Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048) w zakresie dotyczącym zarządu nieruchomością wspólną (BKSP-144-IX-717/23)
  – przedstawia poseł Marcin Duszek.
  Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 102 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.) (BKSP-144-IX-718/23)
  – przedstawia przewodniczący Komisji poseł Sławomir Jan Piechota.
  Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2021 r. poz. 1048) (BKSP-144-IX-722/23)
  – przedstawia poseł Marcin Duszek.
  Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 10 § 1 pkt 3 lit a i lit b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) (BKSP-144-IX-723/23)
  – przedstawia zastępca przewodniczącego Komisji poseł Jacek Świat.
  Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) (BKSP-144-IX-724/23)
  – przedstawia poseł Marcin Duszek.
  Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 1105) (BKSP-144-IX-725/23)
  – przedstawia poseł Robert Warwas.
  Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w IX kadencji Sejmu
  – przedstawia przewodniczący Komisji poseł Sławomir Jan Piechota.

 • od:12:15

  do:13:50

  Parlamentarny Zespół Praw Dziecka

  sala im. Zbigniewa Romaszewskiego (nr 176, bud. A/Senat)

  Informacja o usuwaniu odniesień do telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116111 ze stron www ministerstwa i podręczników szkolnych.

 • od:12:23

  do:13:39

  Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

  sala im. Olgi Krzyżanowskiej (nr 412, bud. U)

  Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli gospodarowania środkami funduszu leśnego
  – przedstawia Prezes Najwyższej Izby Kontroli.