Rządowy projekt ustawy skierowany do Sejmu

Rządowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 
Wpłynął do Sejmu:21-11-2017 
Projekt dotyczy:wprowadzenia regulacji, które usprawnią funkcjonowanie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zostanie zastąpiony przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (PIP), co - zgodnie z uzasadnieniem - ułatwi podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz usprawni i uprości proces rejestracji oraz dokonywania zmiany danych wpisywanych do CEIDG. 

RPL:
Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu
Prace w Sejmie: druk nr 2053