Przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw


projekt dotyczy wprowadzenia dwóch alternatywnych wariantów opodatkowania tj. systemu wzorowanego na rozwiązaniu estońskim wiążącego dochód od opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego i polegającego na znacznej modyfikacji dotychczasowych zasad opodatkowania; specjalnego funduszu inwestycyjnego, który umożliwi podatnikom szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych bez ingerencji w dotychczasowe rozliczenia podatkowe


Posiedzenia komisji i podkomisji

 • 2020
 • 30 września 2020

  Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 643

 • 30 września 2020

  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu

 • 7 października 2020

  I czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 18

  Skierowano do: Komisji Finansów Publicznych

  • Praca w komisjach po I czytaniu

  • 15 października 2020

   Sprawozdanie komisji druk nr 676

   Sprawozdawca: Henryk Kowalczyk

   Wnioski mniejszości: 1

   Wniosek komisji: załączony projekt ustawy

 • 27 października 2020

  II czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 20

  Decyzja: skierowano ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania

  Skierowano do: Komisji Finansów Publicznych

  Komentarz: poprawki

  • Praca w komisjach po II czytaniu

  • 27 października 2020

   Sprawozdanie komisji druk nr 676-A

   Sprawozdawca: Andrzej Szlachta

   Wniosek komisji: odrzucić poprawki

 • 28 października 2020

  III czytanie na posiedzeniu Sejmu

  Nr posiedzenia: 20

  Głosowanie: całość projektu ustawy

  Wynik: 403 za, 21 przeciw, 27 wstrzymało się (głos. nr 70)

  Decyzja: uchwalono

  Komentarz: poprawki

  Tekst ustawy po III czytaniuTekst ustawy po III czytaniu w formacie pdf

 • 29 października 2020

  Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

 • 27 listopada 2020

  Stanowisko Senatu

  Uchwała Senatu druk nr 783

  Wniósł poprawki

  Skierowano do: Komisji Finansów Publicznych dnia 28-11-2020

  • Praca w komisjach nad stanowiskiem Senatu

  • 28 listopada 2020

   Sprawozdanie komisji druk nr 787

   Sprawozdawca: Andrzej Szlachta

   Wniosek komisji: przyjąć część poprawek

 • 28 listopada 2020

  Rozpatrywanie na forum Sejmu stanowiska Senatu

  Nr posiedzenia: 21

  Decyzja: przyjęto część poprawek

 • 28 listopada 2020

  Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

 • 28 listopada 2020

  Prezydent podpisał ustawę

 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Tekst ustawy w formacie htmlTekst ustawy w formacie pdf

  Uchwalono na pos. nr 21 dnia 28-11-2020

  Dz.U. poz. 2122